divendres, 3 de juliol de 2015

una MICA de TOT... i de RES

Hyvää perjantaita (friday_divendres) kaikille!
Today is Friday again... and  we'll make a journey to the north. Towards the lands of Lapland, beyond the line of the Arctic Circle: Norway, Sweden, Finland and Russia. 1 part. _Avui és divendres... i farem un viatge al nord. Molt al nord! Cap a les terres de la Lapònia que, més enllà de la línia del Cercle Polar Àrtic, s'estenen per Noruega, Suècia, Finlàndia i Rússia. 1 part.
 
Utsjoki, Finland (josef.stuefer)

 
Finland (Mei Burgin)

 
Kuusamo, Finland (Heather Sunderland)

 
Luosto, Finland (Ray Garcia)

Lapland (Chris K)

 
Rovaniemi, Finland (Tarja Mitrovic)

 
Rovaniemi area, Finland (Tarja Mitrovic)

 
Alesjaure (63Grad Photography)

 
Kuusamo, Finland (Timo Newton-Syms)

 
Sarek National Park, Sweden (SiriusA)
Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI! Ja ihanaa viikonloppua!

dijous, 2 de juliol de 2015

AVUI m'agrada...

AVUI m'agrada... aquesta manera tan visual d'explicar els colors (The Mercadantes)
What today I like most is this special way to explain the colors by The Mercadantes.


Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI!

dimecres, 1 de juliol de 2015

barcelona-hèlsinki-barcelona

Hyvää keskiviikkoa (wednesday_dimecres) kaikille!
Business, culture and design magazine, Monocle, has released its annual list of which cities around the globe have the best quality of life.  _La prestigiosa revista sobre negocis, cultura i disseny, Monocle, ha fet públic el seu llistat anual sobre quines són les ciutats del món amb millor qualitat de vida. In 2015, Tokyo has been listed in the first place. Last year it was Copenhagen, that drops to the 11th. _A la relació del 2015, Tokio ha pres la primera posició a Copenhague, que baixa fins al lloc número 11. 
Then, Vienna, Berlin, Melbourne, Sydney, Stockholm and Vancouver. _Per darrera de la capital japonesa trobem Viena, Berlín, Melbourne, Sydney, Estocolm i Vancouver. 
Helsinki remains among the 10 best cities in the world, although descends three positions and moves from fifth to eighth place. The capital of Finland, however, remains well above Barcelona, ​which descends from place 21st to 24th. _ Hèlsinki continua entre les 10 millors ciutats del món, tot i que baixa 3 posicions i passa de la cinquena a la vuitena plaça. La capital de Finlàndia, però, continua molt per damunt de Barcelona, que passa del lloc 21 al 24. 
Madrid, from 17th to 16th. _Madrid puja un lloc i passa de la posició 17 a la 16. 

 

Like every year, the list takes into account various indicators for its ranking, and this year there has been some new changes. Among the parameters that have been considered, there's the number of international air routes, the percentage of use of bicycle, which is the price for a good meal, the number of public libraries, or the price of a monthly public transport ticket. _Com cada any, l'enquesta té en compte diversos indicadors per fer el seu rànquing i enguany amb algunes novetats que han provocat canvis a la classificació. Entre els paràmetres que té en compte trobem el nombre de rutes aèries internacionals, el percentatge de desplaçaments que els seus habitants fan en bicicleta, quin preu té un bon àpat, el nombre de Biblioteques públiques que té o el preu d'un abonament mensual de transport públic


According to the list, and comparing Barcelona and Helsinki, two examples: a good meal in the Catalan capital is priced at 18€, when it is 13€ in the capital of Finland (where wages are much higher). And in Barcelona only 2% of journeys are made by bike: 15% in Helsinki, which is a colder city! Barcelona has become a lazy city, rooted in the old idea of Barcelona the old spot city of reputed design, fashion, leisure, architecture,... in the late '90s and early XXI century years, but hasn't evolved as it was expected. _Segons aquesta enquesta i si comparem Barcelona amb Hèlsinki, dues dades: un bon àpat a la capital catalana té un preu de 18 euros per 13 a la capital de Finlàndia. I a Barcelona només un 2% dels desplaçaments es fan en bici, per un 15% a Hèlsinki. I això que hi fa més fred durant més temps! Barcelona s'ha convertit en una ciutat mandrosa, arrepenjada en la vella fama de ciutat capital de disseny, la moda, l'oci, l'arquitectura... de finals dels '90 i principis del s.XXI, i no ha evolucionat al ritme que s'esperava.

 

Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI!

divendres, 26 de juny de 2015

barcelona-hèlsinki-barcelona

Hyvää perjantaita (friday_divendres) kaikille!
This weekend many Gay Pride celebrations will be held everywhere. Crowded parades will be seen in the streets, for instance in Barcelona and in Helsinki, full of color and diversity to celebrate the lesbian, gay, bisexual and transgender culture (LGBT) and claim year after year, equating rights with other citizens and release those societies where persecution and intolerance still take their toll on human dignity. But anywhere this kind of expression is still able, it will be seen diversity, celebration and fun all around... according to the nature of their cultures. In Barcelona, for example, the Mediterranean character always defines the Barcelona Pride... _Aquest cap de setmana serà el punt culminant de les celebracions de l'Orgull Gay arreu. Les multitudinàries parades (o desfilades) ompliran els carrers, per exemple de Barcelona i d'Hèlsinki, de color i diversitat per a celebrar la cultura lesbiana, gai, bisexual i transsexual (LGBT) i reclamar, any rere any, l'equiparació de drets amb la resta de la ciutadania i l'alliberament en aquelles societats on encara la persecució i la intolerància fan estralls en la dignitat de les persones. Però allà on aquesta expressió de diversitat és possible, es tracta d'un moment de festa i de diversió... i en cada lloc es manifesta d'acord amb el tarannà de la seva cultura. A Barcelona, per exemple, el caràcter mediterrani s'imposa a la Barcelona Pride...


...and in Helsinki, where last years significant efforts regarding the recognition of LGBT rights have been done. It was not until 2006 that Helsinki parade was held for the first time during Gay Pride celebrations. The aesthetic is clearly different (is a Nordic city) but the mood will be the same! Increasingly, more and more people is involved in the events of the Gay Pride celebrations_...i a Hèlsinki, on els darrers anys s'hi ha dut a terme una tasca molt important pel que fa al reconeixement dels drets LGBT. No ha estat fins a l'any 2006 que Hèlsinki ha celebrat una desfilada per a les celebracions de l'Orgull Gay. L'estètica és clarament diferent (és una ciutat nòrdica) però el sentiment és el mateix!


The organization of the Helsinki Pride gives each year a special mention (Sateenkaari-diploma) to all entities that have payed special attention to equality and non-discrimination in their activities. This year, our friends from Visit Helsinki have been awarded with one of them! _L'organització del Helsinki Pride otorga cada any una menció especial (Sateenkaari-Diplomi) a totes aquelles entitats que han destacat especialment per la promoció de la igualtat de gènere. Aquest any, Visit Helsinki n'ha estat una de les elegides! Onneksi Olkoon!


"Onneksi olkoon! Helsinki Pride on päättänyt antaa kunniamaininnan Visit Helsingille tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden erityisestä huomioimisesta yrityksen toiminnassa. Helsinki Pride on vain kerran vuodessa, mutta tasa-arvon huomioiminen koko vuoden aikana on erityisen tärkeää.
Upeaa ja värikästä Helsinki Pride viikkoa toivottaen Helsinki Pride-organisaation puolesta,
Meeri Väänänen"

Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI! Ja ihanaa viikonloppua!

dijous, 25 de juny de 2015

HÈLSINKI

Hyvää torstaita (thursday_dijous) kaikille!
French firm Moreau Kusunoki Architectes has been named as the winner of the Guggenheim Helsinki competition. The Guggenheim Helsinki competition, regarded as one of the most important of recent years, was organised by the Solomon R Guggenheim Foundation, which also organised the seminal competition for the Guggenheim Museum Bilbao, won by Frank Gehry in 1991. _L'estudi d'arquitectura francès Moreau Kusunoki Architectes ha estat designat com el guanyador del concurs per al disseny del nou museu Guggenheim d'Hèlsinki (El concurs, considerat com un dels més importants dels últims anys, ha estat organitzat per la Fundació Solomon R. Guggenheim, que també va organitzar el concurs per al Museu Guggenheim Bilbao, guanyat per Frank Gehry l'any 1991).


The first round of the Helsinki competition attracted 1,715 entries – more than any competition of its kind according to the organisers. Proposals for the Helsinki museum were entered anonymously and judged by an eleven-member panel including Studio Gang founder Jeanne Gang and Atelier Bow-Wow's Yoshiharu Tsukamoto. _La primera ronda de la competició va atreure 1.715 participants, més que en qualsevol altra concurs del seu tipus, segons els organitzadors. Propostes per al museu d'Hèlsinki es van presentar de forma anònima i jutjats per onze juthes incloent als fundador d'Studio Gang Jeanne Gang i Atelier Bow-Wow d'Yoshiharu Tsukamoto.Nicolas Moreau, who is French, and Hiroko Kusunoki, who is Japanese, the architectural team who practice in Paris under the name Moreau Kusunoki, propose a series of connected pavilions, with a "lookout" tower containing a restaurant, and a pedestrian bridge to connect the museum to the city. The tower is a reference to the rotunda of the Guggenheim building in New York, designed by Frank Lloyd Wright. Apart from a strip of glazing around the top of the tower, the structures will be clad in charred timber – a reference to both traditional timber treatments in both Finland and Japan.
_Nicolàs Moreau, que és francès, i Hiroko Kusunoki, que és japonesa, l'equip d'arquitectes de París amb el nom de Moreau Kusunoki, proposen una sèrie de pavellons connectats, amb una torre de "guaita" que conté un restaurant, i un pont de vianants connecta el museu amb la ciutat. La torre és una referència a la rotonda de l'edifici Guggenheim de Nova York, dissenyat per Frank Lloyd Wright. A part d'una tira de vidre a la part superior de la torre, les estructures seran revestides en fusta carbonitzada - una referència a ambdós tractaments de fusta tradicionals, tant a Finlàndia i Japó.Juulia Kauste, director of the Museum of Finnish Architecture, told hat Moreau Kusunoki's design had the potential to be "a welcome addition" to the city's already active cultural scene. "It promises to create an interesting dynamic between a flexible street space and the galleries allowing the art the have a strong presence at all times," said Kauste. "The scale of the building is in a way intimate, yet the unusual shape gives it presence in the city." _Juulia Kauste, directora del Museu d'Arquitectura Finlandesa, va dir que el disseny de Moreau Kusunoki tenia el potencial de ser un punt de benvinguda adicional" a l'escena cultural ja activa de la ciutat. "Promet crear una dinàmica interessant entre un espai del carrer flexible i les galeries del museu. L'escala de l'edifici és íntima i, alhora, la forma inusual li dóna presència a la ciutat.

Openness and transparency on the ground floor and the promenades between the structures were the most important elements. There are markets, shops, and museums around the site, so we can imagine having very rich outside activity nearby. Thus the character of the ground floor is the key to our project within the urban context. _L'obertura d'espais i la transparència a la planta baixa i els passeigs entre les estructures són els elements més importants. Hi ha mercats, botigues i museus aprop. Per això, en el caràcter de la planta baixa es troba la clau del nostre projecte en relació al context urbà.


"Our design reflects the notion of “back to nature” in a comprehensive way, from the use of Kerto-Laminated Veneer Lumber, to our exploration of the full potential of charred timber, to the renewal of resources from Finnish forests. The organization of space also creates a strong relationship with the museum’s natural surroundings. The majority of volumes are on the ground floor, with multiple means of access to outdoor spaces, and the upper floors are accessible from the roof terrace. This allows for easy maintenance and creates continuity between inside and outside".
_El nostre disseny reflecteix la noció de 
tornar a la natura d'una manera integral, des de l'ús de Kerto-Laminated Veneer Lumber de fusta laminada, per a la nostra exploració de tot el potencial de la fusta carbonitzada, a la renovació dels recursos dels boscos finlandesos. L'organització de l'espai també crea una forta relació amb l'entorn natural del museu. La majoria dels volums estan a la planta baixa, amb múltiples opcions d'accés a espais a l'aire lliure, i des dels pisos superiors es pot accedir al terrat. Això permet un fàcil manteniment i crea la continuïtat entre l'interior i l'exterior.
 
 

The City of Helsinki and the State of Finland will determine whether to proceed with developing a Guggenheim Helsinki. If the project moves forward, funding will come from public and private sources, including the non-profit Guggenheim Helsinki Supporting Foundation.
_La ciutat d'Hèlsinki i l'estat finlandèss determinaran si s'ha de procedir amb el desenvolupament del Guggenheim Hèlsinki. Si el projecte avança, el finançament provindrà de fonts públiques i privades, entre elles l'organització no lucrativa Guggenheim Helsinki Supporting Foundation.


Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI!

dimarts, 23 de juny de 2015

BARCELONA

Hyvää tiistaita (tuesday_dimarts) kaikille!
In this video you may see a beautiful example of how we celebrate Midsummer Festival (Sant Joan) in Spain compared to those celebrations of the Nordic countries, like Juhannus in Finland! _Aquestes imatges del vídeo que ara veureu volen representar una mica com celebrem aquí, en alguns llocs de la península Ibèrica, la festa de Sant Joan... la festa del foc i de l'arribada de l'estiu, en comparació a les celebracions de Juhannus (midsommer) a Finlàndia i a la resta de països nòrdics!Beware of fireworks, and bonfires! On the contrary, you'll see fingers flying everywhere! Don't forget neither la 'Coca de Sant Joan' nor 'orxata'! _Compte amb els petards, i les fogueres! Si no... ja sabem què passa. Volen els dits pertot arreu! Ah... i que no falti la Coca de Sant Joan ni la orxata!Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI! I Bona Revetlla de Sant Joan!

dilluns, 22 de juny de 2015

barcelona-hèlsinki-barcelona

Hyvää maanantaita (monday_dilluns) kaikille!
New York's Museum of Modern Art (MoMA) has added the Rainbow Flag, the universal symbol of gay pride, to its permanent design collection. "The Rainbow Flag has served as a politically powerful, meaningful, and also aesthetically effective symbol for almost 40 years", says Paola Antonelli, senior curator of architecture and design at MoMA. _El Museum of Modern Art (MoMA) de Nova York ha afegit la Rainbow Flag, el símbol universal de l'orgull gay, a la seva colecció permanent de disseny. La bandera de l'Arc de Sant Martí ha servit com un símbol polític de gran abast, significatiu i també estèticament efectiu durant gairebé 40 anys, diu Paola Antonelli, curadora sènior d'arquitectura i disseny del MoMA.


Artist Gilbert Baker created the multicoloured flag in 1978 in San Francisco. It has since become a widely recognised symbol for the gay, lesbian, bisexual and transgender communities. The flag features six bands of colour: red, orange, yellow, green, blue and purple. _L' artista Gilbert Baker, va crear la bandera multicolor el 1978 a San Francisco. S'ha convertit en un símbol àmpliament reconegut per les comunitats gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals. La bandera compta amb sis bandes de color: vermell, taronja, groc, verd, blau i púrpura.

Baker was 27 years old when he created the Rainbow Flag. "I was a big drag queen in 1970s San Francisco. I knew how to sew. I was in the right place at the right time to make the thing that we needed". "I thought, a flag is different than any other form of art. It's not a painting, it's not just cloth, it is not just a logo. It functions in so many different ways," he said. "I thought that [the gay community] needed that kind of symbol, that we needed as a people something that everyone instantly understands." _Baker tenia 27 anys quan va crear la bandera de l'arc de Sant Martí. .Jo era una gran drag queen el 1970 a San Francisco. Sabia com cosir. Jo era al lloc correcte en el moment adequat per fer el que necessitàvem. Vaig pensar, una bandera és diferent a qualsevol altra forma d'art. No és una pintura, no es tracta només de tela, no és només un logotip. Funciona de moltes maneres diferents, va dir. Vaig pensar que [la comunitat gai] necessitava aquest tipus de símbol, que necessitàvem com una cosa que la gent, que tothom entén a  l'instant.

src btv

Prior to the Rainbow Flag, the gay community was represented by a pink triangle that had been used in Nazi concentration camps to identify homosexual prisoners. "We needed something beautiful, something from us," said Baker. "The rainbow is so perfect because it really fits our diversity in terms of race, gender, ages, all of those things. " _Abans de la bandera de l'arc de Sant Martí, la comunitat gai va ser representada per un triangle de color rosa que s'havia utilitzat en els camps de concentració nazis per identificar els presoners homosexuals. Necessitàvem alguna cosa bonica, una mica de nosaltres, va dir Baker. L'arc de Sant Martí és tan perfecte, ja que realment s'ajusta a la nostra diversitat en termes de raça, gènere, edats, totes aquestes coses.


They raised the first two flags on June 25, 1978, in the United Nations Plaza in downtown San Francisco. The flag has since become a globally recognised symbol." What the rainbow has given our people is a thing that connects us," said Baker. "I can go to another country, and if I see a Rainbow Flag, I feel like that’s someone who is a kindred spirit or [that it's] a safe place to go. It's sort of a language, and it's also proclaiming power." _Es van issar les dues primeres banderes el 25 de juny de 1978, a la Plaça de les Nacions Unides al centre de San Francisco. La bandera s'ha convertit en un símbol reconegut a nivell mundial. El que l'arc de Sant Martí ha donat al nostre colectiu és una cosa que ens uneix, va dir Baker. Puc anar a un altre país, i si veig una bandera de l'arc de Sant Martí, sento que hi ha ànimes bessones o [que és] un lloc segur on anar. És com un idioma universal, i també és una proclamació de drets.

 
The original Rainbow Flag displayed in San Francisco's United Nations Plaza, 1978. Photograph by James McNamara  _La Rainbow Flag original a San Francisco's United Nations Plaza, 1978 (James McNamara)

There's no more perfect time to share this news than during global celebrations for Gay Pride Month! Also in Barcelona... _Aquest fet té especial trascendència quan s'estan duent a terme aquesta setmana arreu del món les celebracions de l'Orgull Gay! També a Barcelona...
Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI!

divendres, 19 de juny de 2015

HÈLSINKI

Hyvää perjantaita (friday_divendres) kaikille!
Juhannus takes place during the shortest night of the year, during the summer solstice (juhannusaato), today, because, mainly in the further north areas, the sun remains visible at midnight. It is truly the midnight sun! _A Finlàndia també se celebra de manera prou important la festivitat de Sant Joan. En diuen Juhannus, i té lloc durant la nit més curta de l'any, durant el solstici d'estiu (juhannusaato), avui, perquè, sobretot a les regions de més al nord... és quan el sol no arriba a pondre's mai. És, veritablement, el sol de mitjanit!Everyone leaves to their summer cottages, 'mökki'. Although, increasingly, Juhannus is also held in major cities. Cooking or just relaxing and always drinking with friends or families. However, it is also traditional to bonfires at the sea and at lakes, 'kokko', which is then thrown into the water! _Tothom marxa cap a les seves cabanes d'estiu, les mökki. Tot i que, cada vegada més, també se celebra a les grans ciutats. Cuinar, relaxar-se i, sempre, beure, amb els amics o la família. De totes maneres, també és tradicional encendre fogueres a les vores del mar o dels llacs, kokko, que després es llancen a l'aigua!Hyvää viikonloppua kaikille, ja ihanaa Juhannusta!
Have a nice weekend, and Happy Midsummer! _Bon cap de setmana a tots!
MOI, MOI!

dijous, 18 de juny de 2015

una MICA de TOT... i de RES

Hyvää torstaita (thursday_dijous) kaikille!
We'll travel...  to a new perspective: 360º cities (and III)._Viatgem... des d'una nova perspectiva. Ciutats de 360º (i 3).
 
 
València

 
Sydney

 
Shanghai

 
Sant Petesburg

 
 Praga

 
Berlin

Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI!

divendres, 12 de juny de 2015

HÈLSINKI

Hyvää perjantaita (friday_divendres) kaikille!
Today is the 465th anniversary of the city of Helsinki. Today is 'Helsinki Päivä'! _Avui és el 465 aniversari de la ciutat d'Hèlsinki. Avui, doncs, se celebra amb molta festa Helsinki Päivä!
 
 
 
Helsinki was established as a trading town by King Gustav I of Sweden in 1550 as the town of Helsingfors, which he intended to be a rival to the Hanseatic city of Reval (today known as Tallinn), on the mouth of the Vantaa River on the site of the medieval village of Forsby (today, Vanhakaupunki neighbourhood). Little came of the plans as Helsinki remained a tiny town plagued by poverty, wars, and diseases. In the 1640s, Helsinki was moved to its current location on the Vironniemi peninsula because of better harbour conditions, to boost the city commerce.  _Fundada el 1550 com una rival de la ciutat hanseàtica de Reval (avui Tallinn) pel rei Gustau I de Suècia, la ciutat d'Hèlsinki, va lluitar des dels primers temps. El jove assentament va ser assolat per la pobresa, les guerres i les malalties. A la dècada de 1640, Hèlsinki es va traslladar a la seva ubicació actual a la península Vironniemi, ja que les condicions portuàries eren millors per impulsar el comerç de la ciutat.
 
1645
 
The plague of 1710 killed the greater part of the inhabitants of Helsinki. The construction of the naval fortress Sveaborg (In Finnish Viapori, today also Suomenlinna) in the 18th century helped improve Helsinki's status, but it was not until Russia defeated Sweden in the Finnish War and annexed Finland as the autonomous Grand Duchy of Finland in 1809 that the town began to develop into a substantial city. During the war, Russians besieged the Sveaborg fortress, and about one quarter of the town was destroyed in an 1808 fire. And you have already seen in our blog what kind o fo city it is today! 
_La pesta de 1710 va matar dos terços dels habitants d'Hèlsinki. Durant molt temps es va mantenir un petit poble costaner, eclipsada per la més floreixent del comerç en els centres de la regió bàltica. La construcció de Sveaborg (en finès Viapori, avui també Suomenlinna) fortalesa naval contribuir a millorar la seva situació, però no va ser fins que Rússia va derrotar Suècia en la guerra finlandesa i que s'adjunten a Finlàndia com el Gran Ducat autònom de Finlàndia, el 1809 Hèlsinki es va començar a desenvolupar en una gran ciutat. I ja heu vist al nostre blog quin tipus de ciutat és avui dia!
 
 
"Helsinki Day on 12 June is the day when the city bursts into flower, with joyful and diverse events taking place everywhere, on land and sea. The city's birthday has been celebrated each year since 1959.", VisitHelsinki. Here there is the programme. _El 12 de juny, el Dia d'Hèlsinki, és el dia en què la ciutat esclata en flor, amb tot d'esdeveniments diversos que tenen lloc a tot arreu, a terra i a mar. L' aniversari de la ciutat ha estat celebrat cada any des de 1959, VisitHelsinki. Aquí en podeu veure el programa d'activitats.
Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI! Ja ihanaa viikonloppua!

dijous, 11 de juny de 2015

AHIR vaig anar a...

AHIR vaig anar a… la Festa de celebració dels 40 anys de la Fundació Joan Miró, a Barcelona. 
Yesterday we were at the the festival organised by the Fundació Joan Miró in Barcelona to celebrate its 40 year.


Joan Miró made his first major exhibition in Barcelona in the year 1968. Then it was considered that Barcelona lacked a center for contemporary art. It was considered that Barcelona needed a reference spot of Miró's work, and also a space for the promotion of art. It was for this reason that in 1975 (June 10) the Miró Foundation was born and opened to the public. _Joan Miró va realitzar la seva primera gran exposició a Barcelona l’any 1968. Aleshores es va considerar que Barcelona estava mancada d’un centre de referència per a l’art contemporani. Es va considerar que Barcelona necessitava, d’una banda, un centre de referència de l’obra de Miró, i, alhora, un espai per a la promoció de l’art actual. Va ser per això que l’any 1975 (10 de juny) naixia i obria al públic la Fundació Miró.


To commemorate this, the 40th anniversary of the Fundació kicked off with a special celebration programme. A party for everyone, with activities and dance and music shows for all ages. _Per commemorar aquesta fita per a l’escena artística i cultural de la ciutat, la Fundació Miró va celebrar ahir una gran festa pública, oberta a tothom, petits i grans, per als d’aquí i per als de fora, plena d’actuacions de carrer de dansa i de música,…food truck fair...an open day to visit the Fundació Joan Miró galleries: the permanent collection and the exhibition of photographs by Joaquim Gomis Under Construction (1973-1975) and Prophetia exhibition _…portes obertes a les sales d’exposicions de la col·lecció permanent i temporal…


...and, of course, to its privileged terrace, a formidable balcony in Montjuic to Barcelona. _…i, és clar, a la seva privilegiada terrassa, un formidable balcó a Montjuïc cap a la ciutat de Barcelona.


Over the last 40 years the Fundació has grown in experience, knowledge, and freedoms. We’ve built bridges and made commitments to our friends, to companies and institutions, and to the city (#hemcrescutjunts). _Al llarg d’aquests 40 anys hem crescut en experiència, en coneixements i en llibertats. Hem creat vincles i hem adquirit compromisos amb els amics, amb empreses i institucions, i amb la ciutat; en definitiva, #hemcrescutjunts.Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI!