divendres, 23 de setembre de 2016

HÈLSINKI

Hyvää perjantaita (friday_divendres) kaikille!
A Finnish cottage (mökki) to scape on weekends. _ Una cabana finlandesa (mökki) on escapar els caps de setmana...Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI! Ja ihanaa viikonloppua!

dimarts, 20 de setembre de 2016

HÈLSINKI

AHIR vaig anar a... Hèlsinki.
Another novelty this year is the (re)new(ed) Helsinki City Museum. Located in a new place, Aleksanterinkatu 16 street (close to its previous location), has renovated one of the oldest buildings in the city around one of the interior courtyards that exist in this area of the city, between the Cathedral and the old harbour and the market square (called Tori Quarters). _Una altra de les novetats que enguany ha presentat Hèlsinki és el nou museu de la Ciutat. Ubicat en un nou espai, al carrer Aleksanterinkatu 16 (molt a prop de la seva anterior localització), ha reformat algun dels edificis més antics de la ciutat al voltant d'un dels patis interiors que existeixen en aquesta zona de la ciutat, entre la Catedral i el port i la plaça del mercat (els anomenats Tori Quartelit).


It is a museum dedicated exclusively to the city of Helsinki. It is a museum dedicated to the history and experiences and vicissitudes of places and people that have shaped the most decisive features for the city of Helsinki. In the museum you can see how they lived and how they live, and even you can have phone conversations (virtual) with some people of the city. _És un museu dedicat exclusivament a la ciutat d'Hèlsinki. És un museu dedicat exclusivament a la història i les experiències i vicissituds dels espais i de les persones que han conformat les característiques més determinants per a la ciutat d'Hèlsinki. Al museu s'hi pot veure com vivien i com viuen, i s'hi poden tenir converses telefòniques (virtuals) amb alguns dels membres d'aquesta ciutat perquè t'ho expliquin.


The museum's collections include approximately one million photographs and 450,000 articles. A large model of the city, and several sets, transport us to the past, present and future of the city and its bustling daily life. Latest technologies such as virtual reality also allow us to experience the trip to the history of Helsinki (the Time Machine with photos of the photographer of the city Signe Brander). _Les col·leccions del museu comprenen aproximadament un milió de fotografies i 450000 articles. Una gran maqueta de la ciutat, i diverses escenografies, ens transporten al present, passat i futur de la ciutat i la seva bulliciosa vida diària. Les més noves tecnologies, com ara és la realitat virtual, també ens permeten l'experiència del viatge a la història d'Hèlsinki (la Màquina del Temps i les fotografies del fotògraf de la ciutat Signe Brander).


 

The new museum is an experience for all the senses, for adults and children, and therefore for the people of Helsinki, aswell for those who are just passing. The museum entrance is completely free and opens every day of the week. _El nou museu és una experiència per a tots els sentits, dels adults i dels nens, i tant per als habitants d'Hèlsinki, com per als que només hi estan de passada. L'entrada al museu és completament gratuita, i obre tots els dies de la setmana.

 

Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI!

divendres, 16 de setembre de 2016

AHIR vaig anar a...

AHIR vaig anar a... Hèlsinki!
Some miscellania images of our summer trip to Helsinki! _Miscel·lània d'imatges del viatge d'estiu a Hèlsinki!

...kirppis: a second chance for anything. _...kirppis, la segona oportunitat de les coses.

 ...naughty & fancy & tasty burgers! _bones hamburgueses entremeliades, "de luju"!

...new public bicycle system. _...nou sistema públic de bicicletes de la ciutat.

 ...who dares? _...qui s'atreveix?

...colors of the night! _Els colors de la nit!

...'room with a view!' _Vistes!

 ...a bridge to somewhere (actually, to the zoo). Isoisänsilta (a little bit difficult to find) _Estenent ponts (pont peatonal cap al zoo d'Hèlsinki i una mica complicat de trobar-ne l'accès)

End of fourth part. _Fi de la quarta part.
Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI MOI! Ja ihanaa viikonloppua!

divendres, 9 de setembre de 2016

AHIR vaig anar a...

AHIR vaig anar a... Hèlsinki!
Another of the new spots of the city this season has been the opening of (part of) the Vallisaari and Kuninkasaari islands
as a natural public space, which is close to Suomenlinna Fortress islands.  _Una altra de les principals atraccions de la ciutat aquesta temporada ha estat l'obertura al públic de part dels espais naturals de l'illa Vallisaari, al costat del conjunt d'illes on hi ha la imponent fortalesa Suomenlinna.The island of Vallisaari is reached by ferry from Kauppatori (Market Square, opposite the town hall, at the old harbor). There is a ticket that costs 7 euros per person and let you do the tour of the three islands open to the public: Lonna, Vallisaari and Suomenlinna Fortress. You'll need the full day to enjoy them. _A l'illa de Vallisaari s'hi arriba en ferri des de Kauppatori (la plaça del mercat, davant de l'ajuntament, al port). Hi ha un bitllet que cota 7 euros per persona i us permetrà fer el recorregut de les tres illes que hi ha obertes al públic: Lonna, Vallisaari i Suomenlinna. Val la pena reservar-se un dia sencer per a recórrer-les. 

Lonna, Vallisaari, Suomenlinna
 
The island's history began for defense purposes when  the first protective embankments were made in Kustaanmiekka in 1554. The island became pilots in the late 1700s. After the Crimean War in 1854-1855 was carried out fortification works, and Alexander II was in the island in 1863 during the verification visit. In 1918 it became the Helsinki armory storage. On 9 July 1937 took place in the island a devastating ammunition depot explosion, which killed 12 people. Since 1946 until the summer of 1965, the island used to be under control of the Armed Forces. _La història de l'illa va començar amb fins de defensa quan els primers dics de protecció es van fer en Kustaanmiekka en 1554. L'illa es van convertir en pilots a la fi de 1700. Després de la Guerra de Crimea en 1854-1855 es va dur a terme treballs de fortificació, i Alexander II es trobava a l'illa en 1863 durant la visita de verificació. El 1918 es va convertir en l'arsenal d'emmagatzematge d'Hèlsinki. El 9 de juliol 1937 es va dur a terme a l'illa d'una explosió devastadora dipòsit de municions, en què van morir 12 persones. Des de 1946 fins a l'estiu de 1965, l'illa solia ser sota control de les Forces Armades.
Take a picnic with you, for lunch and something to snack in the afternoon. It really worthwhile to walk quietly and enjoy places and especially the views, relax on the rocks warmed by the nordic sun or lie down on the green grass that grows all around. _Endueu-vos-en una mica de pícnic per a dinar, i alguna cosa per a berenar. Realment val la pena pendre-s'ho amb calma, passejar tranquil·lament, i gaudir dels espais i, sobretot, les vistes, relaxant-se damunt les roques escalfades pel sol nòrdic o estireu-vos a l'herba que creix verda arreu.


Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI! Ja ihanaa viikonloppua!

dilluns, 5 de setembre de 2016

AHIR vaig anar a...

AHIR vaig anar a... Hèlsinki!
One of the new spots of the city this season has been the new space Löyly (we already talked about it here).  _Una de les principals atraccions de la ciutat aquesta temporada és el nou espai Löyly (del que ja en vam parlar una mica aquí).

 

The new public design sauna Löyly has just opened its doors this year just a short distance from the city centre (at Hernesaarenranta). _La nova sauna pública, de disseny, Löyly (vapor, en finès), s'ha estrenat aquest 2016 a poca distància del centre de la ciutat (a Hernesaarenranta).

 

The modern complex houses a restaurant and a large terrace that stretches out over the sea. _El modern complex acull també un restaurant i una gran terrassa que s'estén sobre el mar.  


The impressive building is also be a real design attraction as an example of contemporary wooden architecture (actually, the city of Helsinki is also constructing an entire neighborhood). _L'impressionant edifici és també un veritable atractiu tant per al disseny com un exemple de l'arquitectura contemporània en fusta, de la que la ciutat en fa voga i per això, a més, està construint un barri sencer.


Not only for lunch but also at night, is a very good place to eat or drink something in its restaurant or at the terrace. In summer, with warmer weather, they start up the barbecue to taste their hamburgers. _No només de dia, sinó també de nit, és un molt bon lloc per anar a menjar o prendre alguna cosa. A l'estiu, amb el bon temps engeguen la barbacoa per poder degustar les seves hamburgueses.

 
 
 

Last year, the hot spot in summer in Helsinki was Hernesaaren Ranta, just some steps beyond Löyly. While we were there, although it increased its area, it seemed that löyly, and also Cafe Birgitta, both had more fans. Apart from this, Hernesaaren Ranta has a new attraction, and old empty cargo boat reconverted into a beach full of sand where to enjoy volleyball games. _L'any passat, el punt calent a l'estiu a Hèlsinki era Hernesaaren Ranta, a prop Löyly. Mentre vam ser a Hèlsinki, tot i que han apmpliat la zona i l'oferta d'oci, semblava que Löyly, i també el proper Cafe Birgitta, tenien més adeptes. A part d'això, Hernesaaren Ranta té una nova atracció: un vell vaixell de càrrega buit per dins reconvertit en una platja plena de sorra fina on gaudir de partits voleibol.


End of second part. _Fi de la segona part.

Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI MOI!