dimecres, 4 d’octubre de 2017

HELSINKI

Hyvää keskiviikkoa (wednesday_dimecres) kaikille.
Today is Cinnamon Roll Day. It is unkown how exactly Cinnamon roll day began, but there is a popular Swedish festival called Kanelbullens Dag. Cinnamons rolls of all kinds are served. Some are made from different kinds of flour, some are glazed with various kinds of sugar or toppings, or mixed with several fruit fillings. In Finland they are called korvapuusti ("slap in the face"). _Avui és el dia del rotllet de canyella. Es desconeix exactament com va començar el dia del rotllo de canyella, però hi ha un festival suec popular anomenat Kanelbullens Dag. Aquests rotllos de canyella se serveixen de tota manera. Estan cuits amb diferents tipus de farina, amb diversos tipus de sucre o ingredients, o farcits amb diverses fruite. A Finlàndia se'n diuen korvapuusti ("bufetada a la cara").

 

 
Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI!

divendres, 29 de setembre de 2017

HÈLSINKI

Hyvää perjantaita (friday_divendres) kaikille!
An amateur archeologist found in Finland, in a very good state of conservation, a thousand-year-old sword, corresponding to the Viking era. _Un arqueòleg aficionat va trobar a Finlàndia, en un molt bon estat de conservació, una espasa mil·lenària, corresponent a l'època víking.

Marianna Niukkanen / Museovirasto
The discovery was made last spring in a grave explored by a man with a metal detector. The weapon would have been manufactured at the end of the Viking era, around the year 1000 of our era. A knife, a circular clasp and a pint of bone were found in the same place. _El descobriment va ser realitzat durant la primavera (boreal) passada en una tomba explorada per un home amb un detector de metalls. L'arma hauria estat fabricada a finals de l'etapa víking, al voltant de l'any 1000 de la nostra era. Un ganivet, un fermall circular i una pinta d'os van ser trobats en el mateix lloc. 
The sword will be exhibited at the National Museum of Helsinki in 2018. _L'espasa serà exposada al Museu Nacional d'Hèlsinki al 2018.
 
Although they are uncommon, this kind of discoveries occur from time to time. In Norway, at the beginning of September it was found in the mountainous area of Oppland (270 km north of Oslo) also a Viking sword, whose origin dates back to 850-950. _Encara que són poc comuns, aquesta classe de descobriments es produeixen de tant en tant. A Noruega, a principis de setembre va ser trobada a la regió muntanyosa de Oppland (270 km al nord d'Oslo) també una espasa víking, l'origen remuntaria als anys 850-950.

A recent study published in the American Journal of Physical Anthropology has released light on Viking societies, when a genetic test of some remains demonstrated that a famous warrior was actually a woman. "Already at the beginning of the Middle Ages, stories were reported about cruel viking women, who fought alongside men", according to the magazine. "Nevertheless, in the art and the poetry the women warriors have been generally classified like mythological phenomena", emphasizes the article. _Un recent estudi publicat a la revista científica American Journal of Physical Anthropology ha fet fora llum sobre les societats víkings, quan un test genètic d'unes restes va demostrar que un cèlebre guerrer era en realitat una dona. Ja al començament de l'Edat Mitjana, es coneixien relats sobre dones víkings cruels, que combatien al costat dels homes, segons la revista. No obstant això, en l'art i la poesia les dones guerreres han estat generalment classificades com a fenòmens mitològics, subratlla l'article.

Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI! Ja ihanaa viikonloppua!

divendres, 8 de setembre de 2017

barcelona-helsinki-barcelona

Hyvää perjantaita (friday_divendres) kaikille!


Barcelona and Helsinki will be connected all year round thank to three airlines, thanks to VUELING's decision to set its route. A travel that until now was only during the summer season, since the route began to operate, four years ago. As of October 30, VUELING will maintain its connection between Barcelona and Helsinki with two weekly frequencies during the entire winter season. The flights will be operated on Mondays and Fridays, departing from Barcelona at 7.30 am and arriving in the capital of Finland at 12.40 local time. From Helsinki the exit will be at 13.20 and the landing in the Catalan capital at 16.20, local time. The companies Finnair and Norwegian are the other two companies that already connect, throughout the year, Barcelona and Helsinki. _Barcelona i Hèlsinki estaran connectades tot l'any per tres companyies aèries, gràcies a la decisió de VUELING de fer fixa la seva ruta. Un enllaç que fins ara feia només durant els mesos d'estiu, des de que va començar a operar la ruta, ara fa quatre anys. A partir del 30 d'octubre, VUELING mantindrà la seva connexió entre Barcelona i Hèlsinki amb dues freqüències setmanals durant tota la temporada d'hivern. Els vols operaran els dilluns i els divendres, amb sortida des de Barcelona a les 7.30 del matí i arribada a la capital de Finlàndia a les 12.40, hora local. Des de Hèlsinki la sortida serà a les 13.20 i l'aterratge a la capital catalana a les 16.20, hora local. Les companyies Finnair i Norwegian són les altres dues companyies que ja connecten, durant tot l'any, Barcelona i Hèlsinki.
 
 
Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI! Ja ihanaa viikonloppua!

divendres, 21 de juliol de 2017

HÈLSINKI

Hyvää perjantaita (friday_divendres) kaikille!


Nauttikaa! Enjoy_ gaudiu!
MOI, MOI! Ja ihanaa viikonloppua!

divendres, 7 de juliol de 2017

barcelona-hèlsinki-barcelona

Hyvää perjantaita (friday_divendres) kaikille!
This week many Gay Pride celebrations have been held everywhere. Crowded parades have been seen in the streets, for instance in Barcelona next weekend and in Helsinki last weekend, full of color and diversity to celebrate the lesbian, gay, bisexual and transgender culture (LGBT) and claim year after year, equating rights with other citizens and release those societies where persecution and intolerance still take their toll on human dignity. But anywhere this kind of expression is still able, it will be seen diversity, celebration and fun all around... according to the nature of their cultures. In Barcelona, for example, the Mediterranean character always defines the Barcelona Pride... _Aquesta setmana serà el punt culminant de les celebracions de l'Orgull Gay a Barcelona. Les multitudinàries parades (o desfilades) han omplert i ompliran els carrers, per exemple de Barcelona (i d'Hèlsinki el cap de setmana passat), de color i diversitat per a celebrar la cultura lesbiana, gai, bisexual i transsexual (LGBT) i reclamar, any rere any, l'equiparació de drets amb la resta de la ciutadania i l'alliberament en aquelles societats on encara la persecució i la intolerància fan estralls en la dignitat de les persones. Però allà on aquesta expressió de diversitat és possible, es tracta d'un moment de festa i de diversió... i en cada lloc es manifesta d'acord amb el tarannà de la seva cultura. A Barcelona, per exemple, el caràcter mediterrani s'imposa a la Barcelona Pride...


...and in Helsinki, where last years significant efforts regarding the recognition of LGBT rights have been done. It was not until 2006 that Helsinki parade was held for the first time during Gay Pride celebrations. The aesthetic is clearly different (is a Nordic city) but the mood will be the same! Increasingly, more and more people is involved in the events of the Gay Pride celebrations_...i a Hèlsinki, on els darrers anys s'hi ha dut a terme una tasca molt important pel que fa al reconeixement dels drets LGBT. No ha estat fins a l'any 2006 que Hèlsinki ha celebrat una desfilada per a les celebracions de l'Orgull Gay. L'estètica és clarament diferent (és una ciutat nòrdica) però el sentiment és el mateix!


Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI! Ja ihanaa viikonloppua!

divendres, 23 de juny de 2017

barcelona-hèlsinki-barcelona

Hyvää perjantaita (friday_divendres) kaikille!
Juhannus takes place during the shortest night of the year, during the summer solstice (juhannusaato), today, because, mainly in the further north areas, the sun remains visible at midnight. It is truly the midnight sun! _A Finlàndia també se celebra de manera prou important la festivitat de Sant Joan. En diuen Juhannus, i té lloc durant la nit més curta de l'any, durant el solstici d'estiu (juhannusaato), avui, perquè, sobretot a les regions de més al nord... és quan el sol no arriba a pondre's mai. És, veritablement, el sol de mitjanit!Everyone leaves to their summer cottages, 'mökki'. Although, increasingly, Juhannus is also held in major cities. Cooking or just relaxing and always drinking with friends or families. However, it is also traditional to bonfires at the sea and at lakes, 'kokko', which is then thrown into the water! _Tothom marxa cap a les seves cabanes d'estiu, les mökki. Tot i que, cada vegada més, també se celebra a les grans ciutats. Cuinar, relaxar-se i, sempre, beure, amb els amics o la família. De totes maneres, també és tradicional encendre fogueres a les vores del mar o dels llacs, kokko, que després es llancen a l'aigua!


In this video you may see a beautiful example of how we celebrate Midsummer Festival (Sant Joan) in Spain compared to those celebrations of the Nordic countries, like Juhannus in Finland! _Aquestes imatges del vídeo que ara veureu volen representar una mica com celebrem aquí, en alguns llocs de la península Ibèrica, la festa de Sant Joan... la festa del foc i de l'arribada de l'estiu, en comparació a les celebracions de Juhannus (midsommer) a Finlàndia i a la resta de països nòrdics!Beware of fireworks, and bonfires! On the contrary, you'll see fingers flying everywhere! Don't forget neither la 'Coca de Sant Joan' nor 'orxata'! _Compte amb els petards, i les fogueres! Si no... ja sabem què passa. Volen els dits pertot arreu! Ah... i que no falti la Coca de Sant Joan ni la orxata!Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
Hyvää viikonloppua kaikille, ja ihanaa Juhannusta!
Have a nice weekend, and Happy Midsummer! _Bon cap de setmana a tots i bona revetlla!

dijous, 15 de juny de 2017

HÈLSINKI

AHIR vaig anar a... Hèlsinki! (segona part)
Yesterday I went to Helsinki (second)


Anytime you find yourself in Helsinki and would like to get organized a city-guided tour, walking tours, by bike or even by public transport, Happy Guide Helsinki will offer you everything you need. Whether public or private tours, you can visit the most hidden and secret places in the city, make a gastronomic route, go to the sauna, stroll through the large green areas of the city,... On their website you'll find all the necessary information. _Si alguna vegada sou a Hèlsinki i us agradaria que us organitzessin un tour guiat per la ciutat, a peu, en bicicleta o, fins i tot, en transport public, Happy Guide Helsinki us oferirà tot allò que necessiteu. Ja siguin tours públics (en anglès) o privats i tematitzats, podreu recórrer els llocs més ocults i secrets de la ciutat, fer una ruta gastronòmica, anar a la sauna, passejar per les àmplies zones verdes de la ciutat,... A la seva web hi trobareu tota la informació necessària.


Since March, Happy Guide Helsinki has opened a new tour of the city. A new tour that will bring us to know one of the most echoed people in the graphic and popular culture of the twentieth century in Finland, and known throughout the world, especially in the Gay community cultural life: Tom of Finland; or, actually, Touko Laaksonen. Tom of Finland Experince Tour. And we did sign up for it! _Des del mes de març d'aquest any, Happy Guide Helsinki ha inaugurat un nou tour per la ciutat. Un nou tour que ens portarà a conèixer un dels personatges amb més ressò de la cultura gràfica i popular del segle XX a Finlàndia, i coneguda arreu del món, sobretot en l'àmbit cultural de la comunitat Gay: Tom of Finland; o, més ben dit, Touko Laaksonen. Tom of Finland Experince Tour. I nosaltres l'hem fet!
 
 
Tom of Finland Experience brings alive the streets once walked by Touko Laaksonen, more known for his international artist name, Tom of Finland, at a time when in some of the living and hidden layers of the city there could be found (in some times, clandestine and furtive) relationships between men! _Tom of Finland Experience dóna vida als carrers que en altres temps van veure caminar Touko Laaksonen, més conegut com a Tom of Finland, en un moment en què en alguna de les capes vives i amagades de la ciutat hi havia trobades (en algunes èpoques, clandestines i furtives) entre homes!
 


 src pinknews

Touko Laaksonen's alias Tom of Finland has become an international gay culture icon during the years. Participants will get to know how for example a stamp decorated with his art became the most sold stamp ever in Finland? And also Touko the man: how life was very different for a gay man during the Second World War and decades after? This walk gets participants to places no one would have never imagined to have a secret meaning at all and that today they are completely alive spots of the daily life of the citizens of Helsinki. _L'àlies de Touko Laaksonen, Tom de Finlàndia, s'ha convertit en una icona de la cultura Gai internacional amb el pas del temps. Els participants de l'experiència tindran l'oportunitat de saber com, per exemple, segells decorats amb les seves obres s'han convertit en els segells més venuts mai a Finlàndia? I també Touko l'home: com de diferent era la vida per a un homosexual durant la Segona Guerra Mundial i durant moltes dècades després? Aquest passeig duu als participants a llocs on mai ningú hauria pensat que haguessin tingut una altra vida secreta i que avui són centres completament vitals de la vida diària dels ciutadans d'Hèlsinki.
 

Tom of Finland Experience starts with a multimedia show including videos and images of Tom / Touko and his years in Helsinki and with rising toast at Klaus K hotel where the experience starts for this unique liberal Finnish artist while admiring his work and life as audiovisual experience. You'll know there why this place has a meaning in Touko's life. After that, participants will walk the streets of Helsinki to see where Touko lived and visiting places once clandestine meeting places for gay community, now representing the accepting and liberal change in Finnish society. And in the end we give you a hot taste of Tom!  _Tom of Finland Experience comença amb un espectacle multimèdia incloent vídeos i imatges de Tom / Touko i els seus anys a Hèlsinki, i posteriorment amb un brindis a l'hotel Klaus K, perquè és un dels llocs relacionats en la vida del dibuixant. Ja us explicaran el per què. Després d'això, els participants caminaran pels carrers d'Hèlsinki i passaran per edificis on Touko va viure, o d'altres que una vegada van ser els llocs de reunió per a la comunitat gai clandestina, i que ara ja representen el canvi en l'acceptació i liberalització de la societat finlandesa.

 
We will not reveal more details of this tour so that you can discover them! _No us desvetllarem més detalls de la ruta perquè pugueu ser vosaltres qui els descobriu!

When: Every Friday at 5:30 pm. The public group every Friday is guided in English. Private tours in Finnish and Spanish will also be offered. Private groups available daily. Duration: about 2,5 hours. Price: 45 euros  (including guiding, tour gift and Tom of Finland style drinks; 10% of every ticket sold will be donated to the Tom of Finland Foundation!) Reservations via email: happyguidehelsinki@gmail.com (age limit: 18 years). _Quan: Tots els divendres a les 17:30. Els grups públics guiats en anglès són tots els divendres. També s'oferiran tours privats en finlandès i espanyol. Els grups privats estan disponibles a diari. Durada: al voltant de 2,5 hores. Preu: 45 euros (incloent guia, obsequi i begudes a l'estil Tom of Finland; el 10% de cada tiquet venut es donarà a la Fundació Tom of Finland). Reserves via e-mail: happyguidehelsinki@gmail.com (límit d'edat: 18 anys) .

In collaboration with Tom Of Finland Foundation & Airtouch Oy.
Also in collaboration with KlausK Hotel, Finlayson, Moët Chandon, Art Roast (by Paulig Cafes) and Keltainen Ruusu
 

Aquest proper diumenge, a les 18.30, encara podeu veure la pel·lícula finlandesa Tom of Finland a la Mostra Internacional de cinema Gay i Lèsbic Fire!! a l'Institut Francès de Barcelona, i que va tenir a Hèlsinki una de les premières més sonades de la història del cinema finlandès.

Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI

dilluns, 12 de juny de 2017

HÈLSINKI

Hyvää maanantaita (monday_dilluns) kaikille!
Today is the 467th anniversary of the city of Helsinki. Today is 'Helsinki Päivä'! _Avui és el 467 aniversari de la ciutat d'Hèlsinki. Així doncs, s'està cel·lebrant amb molta festa Helsinki Päivä!
 

Helsinki was established as a trading town by King Gustav I of Sweden in 1550 as the town of Helsingfors, which he intended to be a rival to the Hanseatic city of Reval (today known as Tallinn), on the mouth of the Vantaa River on the site of the medieval village of Forsby (today, Vanhakaupunki neighbourhood). Little came of the plans as Helsinki remained a tiny town plagued by poverty, wars, and diseases. In the 1640s, Helsinki was moved to its current location on the Vironniemi peninsula because of better harbour conditions, to boost the city commerce.  _Fundada el 1550 com una rival de la ciutat hanseàtica de Reval (avui Tallinn) pel rei Gustau I de Suècia, la ciutat d'Hèlsinki, va lluitar des dels primers temps. El jove assentament va ser assolat per la pobresa, les guerres i les malalties. A la dècada de 1640, Hèlsinki es va traslladar a la seva ubicació actual a la península Vironniemi, ja que les condicions portuàries eren millors per impulsar el comerç de la ciutat.


1645

The plague of 1710 killed the greater part of the inhabitants of Helsinki. The construction of the naval fortress Sveaborg (In Finnish Viapori, today also Suomenlinna) in the 18th century helped improve Helsinki's status, but it was not until Russia defeated Sweden in the Finnish War and annexed Finland as the autonomous Grand Duchy of Finland in 1809 that the town began to develop into a substantial city. During the war, Russians besieged the Sveaborg fortress, and about one quarter of the town was destroyed in an 1808 fire. And you have already seen in our blog what kind o fo city it is today! _La pesta de 1710 va matar dos terços dels habitants d'Hèlsinki. Durant molt temps es va mantenir un petit poble costaner, eclipsada per la més floreixent del comerç en els centres de la regió bàltica. La construcció de Sveaborg (en finès Viapori, avui també Suomenlinna) fortalesa naval contribuir a millorar la seva situació, però no va ser fins que Rússia va derrotar Suècia en la guerra finlandesa i que s'adjunten a Finlàndia com el Gran Ducat autònom de Finlàndia, el 1809 Hèlsinki es va començar a desenvolupar en una gran ciutat. I ja heu vist al nostre bloc quin tipus de ciutat és avui dia!


"Helsinki Day on 12 June is the day when the city bursts into flower, with joyful and diverse events taking place everywhere, on land and sea. The city's birthday has been celebrated each year since 1959.", VisitHelsinki. _El 12 de juny, el Dia d'Hèlsinki, és el dia en què la ciutat esclata en flor, amb tot d'esdeveniments diversos que tenen lloc a tot arreu, a terra i a mar. L' aniversari de la ciutat ha estat celebrat cada any des de 1959, VisitHelsinki. 

Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI!

divendres, 9 de juny de 2017

HÈLSINKI

AHIR vaig anar a... Hèlsinki! (primera part)

Yesterday we went to Helsinki! (first)

This year Finland is a party! The country celebrates the centenary of its liberation from Russian rule; celebrates the centenary of its independence. _Aquest any Finlàndia està de festa! Celebra el centenari de la seva alliberació del domini rus, cel·lebra el centenari de la seva Independència. 


And, of course, at some time or another, we had to be there. We couldn't be there neither during the celebrations held in the city of Helsinki on 11 and 12 June, nor (for now) for the big centennial celebration on 6 December. But we could escape last weekend, because the monday next after was a free day in Barcelona! _I, és clar, en algun moment o altre, nosaltres hi havíem de ser. No ha pogut ser durant les festes de la ciutat d'Hèlsinki els dies 11 i 12 de juny, i tampoc (ara com ara) per la festa grossa del centenari, el 6 de desembre. Però sí que ens hi vam poder escapar el cap de setmana passat, que era festiu a Barcelona!One of the most common written things that can be found in travel publications is a collection of five, 10 or 20 things you can do, and must do, when visiting a new place for the first time. For us it is neither the first nor the second nor the third time we travel to Helsinki, but counting about 14. _Un dels articles més habituals que podem trobar en les publicacions de viatges és el recull de les 5, les 10 o les 20 coses que es poden fer, i s'han de fer, quan es visita per primera vegada un nou indret. Per a nosaltres ja no és ni la primera, ni la segona, ni la tercera vegada que viatgem a Hèlsinki, sinó la que fa 14.So we'll try to make a collection, not a list, of some of the things that could be done when it is not your first time visiting Helsinki. In any case we want to equate to foreigners living there... sure they would know many other things to do. We'll do it just from the point of view of the tourist. _Per tant, intentarem fer un recull, no una llista, d'algunes de les coses que es podrien fer quan no és la primera vegada que es visita Hèlsinki. En cap cas ens volem equiparar als estrangers que hi viuen... segur que ells ens dirien moltes d'altres coses per fer. Nosaltres ho farem des del punt de vista del turista.


Usually people who decide to visit Helsinki for the first time surely does it for a short amount of days... coming from a cruise, or being just in a transfer flight to the Middle East, India and Asia. Or just a stop for a couple of days before setting course towards the north, to Lapland. Therefore, city visit are very very short. While repeating the visit, you'll enjoy a much slower place, which is the best way to get to know it and understand it well. Then is when you can answer one question that always makes people to us when we travel to Finland: Why? What do you feel? What experience do you get from it? _Segurament la gent que decideix visitar Hèlsinki per primera vegada no ho fa per massa dies... o haurà arribat en creuer, o està de pas abans que surti el seu avió cap a l'Orient mitjà, l'Índia o l'Àsia. O hi fa una parada d'un parell de dies abans d'emprendre rumb cap al nord del país, cap a la Lapònia. Per tant, les visites a la ciutat acostumen a ser llampec. En reincidents visites, la ciutat es podrà gaudir d'una manera molt més pausada, que és la millor manera de començar a conèixer-la i entendre-la bé. Aleshores és quan es pot respondre a un mateix la pregunta que sempre ens fa la gent quan viatgem a Finlàndia: Per què? Què hi trobeu? Què us dóna?


In the folowing days we'll try to make this compilation coming days proposals for tourists returning to Helsinki. _Ens propers dies intentarem fer aquest recull de propostes per als turistes recurrents a Hèlsinki.

all imgs by ourselves

Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI! Ihanaa viikonloppua!

divendres, 26 de maig de 2017

BARCELONA

AHIR vaig anar a... la festa de presentació de la Setmana de les Terrasses dels Hotels de Barcelona a l'hotel Alexandra Barcelona!
Yesterday we went to the opening party of the Week of the Terraces at the Hotels of Barcelona at the hotel Alexandra Barcelona!

 
For some time now, hotels in Barcelona open their spaces to the public. Not only their guests are allowed to enjoy this privileged spaces and unkonwkn at the same time. This year there will be 74 spaces for 74 hotels. _Des de ja fa un temps, els hotels de la ciutat de Barcelona obren els seus espais al públic general. Ja no només és exclusiva dels seus hostes gaudir d'espais sovint tan privilegiats alhora que desconeguts. Aquest any ja en són 74.


Year after year, more and more of these magnificent interior courtyards of the Eixample neighborhood or the top terraces and their views, program, jointly beyond their usual activities, a number of events related to leisure, culture, music and, of course, also good food with dishes that are very well prepared by this hotels cuisines and wines by Bodegas Torres for the Week of the Terraces at the Hotels, which this year will be held from 2 to June 11 and organized by MésQHotels (here you will find all the programming). _Any rere any, cada vegada més d'aquests patis als interiors de les magnífiques illes de l'Eixample o de les terrasses que competeixen amb les vistes que ofereixen, programen de manera conjunta, més enllà de les seves activitats habituals, tota una sèrie d'esdeveniments relacionats amb l'oci, la cultura, la música i, és clar, també amb el bon menjar amb els plats que ens prepara cada hotel i els vins més frescos i estiuencs de Bodegas Torres, per a la Setmana de les Terrasses dels Hotels, que enguany es celebrarà del 2 a l'11 de juny i que organitza MésQHotels (aquí hi trobareu tota la programació).


So... Welcome summer! These spaces become also shelters for warmth, especially at sunset, during warm evenings tnaks to the breeze of our Mediterranean sea that allows us to enjoy these summer nights... "a hotel's eye view"! _Benvingut estiu! I és que aquests espais es converteixen, també, en refugis per a la calor, sobretot a l'hora de la posta de sol, als capvespres temperats, quan la brisa del nostre mar Mediterrani ens permet gaudir d'aquestes nits d'estiu... a vista d'hotel!Nauttikaa! Enjoy_ gaudiu!
MOI! MOI! Ja ihanaa viikonloppua!

dimarts, 23 de maig de 2017

HÈLSINKI

Hyvää tiistaita (tuesday_dimarts) kaikille!
Suomenlinna always worth a visit! _Suomenlinna sempre val una visita!Suomenlinna is like a big park where is always a good place to get back, walk, and in a sunny day organize a picnic or any outdoor activity with family or friends. _Per moltes i moltes vegades que hi hagis anat, sempre és un bon lloc per a tornar-hi, fer-hi una volta, i aprofitar un bon dia de sol per organitzar-hi un pícnic, o una sessió de jocs a l'aire lliure amb la família o els amics.


On a very hot day, those that even Finland has, the brave ones shall soak up the small beach in Susisaari, one of the islands of the sea-fortress.  Some people, like children, who always have their 'thermostat' regulated differently, usually get into the water without caring the cold! _En un dia ben calurós, que també n'hi ha a Finlàndia, fins i tot un pot fer el valent i intentar remullar-se a la platgeta que hi ha a Susisaari, una de les illes que conformen la fortalesa. Hi ha qui, com els nens, té el termostat corporal regulat d'una altra manera, i s'hi fica faci el temps que faci... Quin fred!Built on a cluster of rocky skerries, the fortress consists of an irregular network of bastions. Suomenlinna has played a key role in many turning points in Finland’s history. It has been the property of three sovereign states. The majority of its buildings date from the late 18th century, the end of the Swedish era. From the early 19th century to the early 20th century, Suomenlinna – then known as Viapori – was part of Russia along with the rest of Finland. Russian-era Viapori was a lively garrison town. After Finland gained her independence, Suomenlinna became home to a coastal artillery regiment, a submarine base and the Valmet shipyard, where ships were built after the Second World War for Finland’s war reparations. _Suomenlinna, recorde'm-ho, és una fortalesa sobre sis illes, amb una xarxa irregular de bastions, Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO des del 1991, construida el 1748 per Suècia com a protecció contra l'expansió de Rússia, tot i que durant la guerra finlandesa la fortalesa es va rendir l'any 1809 sense oposar resistència, cosa que va permetre la ràpida ocupació de Finlàndia. El 1918, després de la independència del país l'any 1917, el nom va canviar de Sveaborg (en suec) o Viapori (en rus) a Suomenlinna (Castell de Finlàndia) per motius patriòtics i nacionalistes, època en què es converteix en la seu d'un regiment d'artilleria costanera, una base de submarins i la drassana Valmet, on es construïen els vaixells després de la Segona Guerra Mundial per a les reparacions de guerra de Finlàndia. 


The fortress was handed over to civilian administration by the military in 1973 with the exception of Pikku Mustasaari island, where the Naval Academy is still located. The Finnish customs authorities have an office on the islands, and Suomenlinna also houses the Suomenlinna prison. A substantial part of the repairs to the walls, ramparts and buildings are carried out by convicts. _L'any 1973 la fortalesa és cedida a l'adminsitració civil, a excepció de l'illa Pikku Mustasaari on encara hi ha l'Acadèmia Naval. Les autoritats aduaneres finlandeses encara hi mantenen una oficina, i també hi ha la presó de Suomenlinna, els reclusos de la qual s'encarreguen de la reparació i adequació dels antics murs i edificis.


The old buildings are still in everyday use as housing (There are about 900 permanent inhabitants on the islands), working space (350 people work there year round), maintenance facilities and visitor service facilities. There is a continuous building repair programme going on. The restoration of fortifications and old buildings requires considerable expertise. The 18th-century dry dock on Susisaari island is still used as a winter storage and repair facility for old wooden sailboats. _Els vells edificis serveixen de vivendes (hi ha uns 900 habitants permanents), espais de treball (unes 350 persones),  espais de manteniment, espais de lleure... Fins i tot,  el dic sec del segle 18 a l'illa de Susisaari encara s'utilitza com a espai d'emmagatzematge d'hivern i taller de reparació de vells velers de fusta. 


The natural environment on Suomenlinna is a mixture of indigenous Finnish archipelago ecosystems and centuries of horticulture. Many migratory birds stop on Suomenlinna, and several species of birds such as barnacle geese and swans nest on the islands. _L'entorn natural de Suomenlinna és una barreja dels ecosistemes primigenis de l'arxipèlag finlandès i segles d'horticultura. Moltes aus migratòries s'aturen a Suomenlinna, i diverses espècies d'aus, com oques i cignes nien a les ills.


The two-kilometer crossing with ferry from Market Square takes only about 15 to 20 minutes. _S'hi arriba amb el ferri que surt de la Plaça del Mercat, i la seva durada és només d'uns 15 0 20 minuts.

The site is more than a museum, however, but a living district of Helsinki with 800 inhabitants and 500 jobs. Heikkinen & Kangasaho’s proposal was chosen above 157 others in an international competition calling for a new housing scheme at Suomenlinna. The world heritage site is being developed into a museum area, tourist destination, and recreational hub, whilst also functioning as an active, functional neighborhood for Helsinki. The competition brief sought a high quality, modern yet sensitive addition to Suomenlinna’s historic, fortified landscape. _El lloc, però, és més que un museu, és un barri habitable d'Hèlsinki, amb 800 habitants i 500 llocs de treball. La proposta arquitectònica d'Heikkinen & Kangasaho va ser elegit d'entre d'altres 157 en una competició internacional per a un nou conjunt d'habitatges a Suomenlinna. Aquest patrimoni de la humanitat és una rica zona zona de museus, destinació turística, i centre recreatiu, mentre que també funciona com un barri actiu i funcional per a Hèlsinki. El programa del concurs buscava alta qualitat, i una moderna sensibilitat envers aquest paisatge històric de la fortificació de Suomenlinna.Heikkinen & Kangasaho’s scheme consists of two buildings, each containing three apartments. The buildings strike a simple, restrained character, with pitched roofs and regular fenestration. Meanwhile, the massing is more complex – a sharp, jagged profile with outlook in every direction, echoing the defensive ambiance of its environment. Underneath the charred timber façade, each apartment room is dual aspect, embracing views of both the seaside and Suomenlinna’s historic surroundings. Who's gonna buy one of them? _L'esquema de Heikkinen & Kangasaho consta de dos edificis, cadascun amb tres apartaments. Els edificis són simples, amb teulades inclinades i finestres regulars. D'altra banda, el conjunt és més és més complex: un perfil afilat, irregular amb perspectiva en totes les direccions, fent ressò de l'ambient defensiva del seu entorn. Per sota de la façana de fusta carbonitzada, cada estança gaudeix vistes tant del mar i de l'entorn històric de Suomenlinna. Qui en vol una?

 

Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI!