divendres, 29 de juliol de 2016

HÈLSINKI

Just a last thing befor holidays...! _Només un incís abans de vacances...!

According to EPI, the environmental performance index 2016, Finland is now the greenest country in the world! Followed by Iceland, Sweden and Denmark. EPI ranks 180 countries’ performance on high-priority environmental issues in two areas: protection of human health and protection of ecosystems. One aspect of design production is wastewater. The report states that 23% of the countries still lack any kind of wastewater treatment! Spain is in the sixth place... not bad! _D'acord amb EPI, l'índex d'acompliment ambiental de 2016, Finlàndia és ara el país més verd del món! Seguit per Islàndia, Suècia i Dinamarca. L'EPI classifica el rendiment de 180 països en qüestions ambientals d'alta prioritat en dues àrees: la protecció de la salut humana i la protecció dels ecosistemes. Espanya és al sisè lloc.

 

 
Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI! Ja ihanaa kesää!

dimarts, 26 de juliol de 2016

...sense títol!

Hi Helsinki! See you soon! In a few days we'll be there! _Hola Hèlsinki! Aviat vindrem novament de visita!
 


Ihanaa kesää kaikille!
Have a nice summer!!
Molt bon estiu a tots!!!

dimecres, 13 de juliol de 2016

HÈLSINKI

Hyvää keskiviikkoa (wednesday_dimecres) kaikille!
Allas Sea Pool creates spa life within a formerly fenced-off concrete area, plants a park on a gravel landing and turns a parking lot into a sandy beach. _Allas Sea Pool donarà vida a una zona que ara és un pàrquing de ciment, convertint-la en una platja de sorra.


The spa will be built using Finnish fir, and its pools and saunas will be open year-round. A giant floating lounge and exercise terrace with swimming pools will be towed to the side of the dock. The restaurant and café will renew Finnish restaurant culture and offer health food, sea food and the freshest ingredients of the season. There will be cultural events and activities from music, movies and circus to theater and festivals. _L'spa s'està construint a partir d'avet finlandès, i les seves piscines i saunes estaran obertes durant tot l'any. Una plataforma flotant gegant farà de terrassa amb piscines estarà al costat del moll. El restaurant i la cafeteria estaran a l'alçada de la renovada cuina finlandesa, i oferirà menjar sa, menjar de mar i els ingredients més frescos de la temporada. S'hi duran a terme festivals culturals i activitats de música, pel·lícules i circ i teatre. 


With floating sea pools, three saunas, delicious Nordic cuisine, an active cultural scene, and a rooftop garden with a beautiful view of the open sea. Visitors will be in for a truly Finnish experience. _Piscines de mar, tres saunes, deliciosa cuina nòrdica, una escena cultural activa, i un jardí al terrat amb una bella vista del mar obert. El visitant es trobarà amb una experiència veritablement finlandesa.


Allas Sea Pool is open year-round with an affordable entrance fee. The restaurants and the Baltic Sea Center are free of charge. _Allas Sea Pool estarà obert durant tot l'any amb una quota d'entrada assequible. Els restaurants i el Centre del Mar Bàltic són gratuïts.


imgs src Korjaamo

Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI!

dimecres, 6 de juliol de 2016

una MICA de TOT... i de RES

Hyvää keskiviikkoa (wednesday_dimecres) kaikille!
The architecture of Alvar Aalto Finland transferred its native borders to expand worldwide. _L'arquitectura del finlandès Alvar Aalto va traspassar les seves fronteres natals per expandir-se arreu del món. 


Last weekend we had the opportunity to discover another of its buildings thanks to the Gala of delivery of the Red Dot Product Design Awards 2016 (The Red Dot Design Award is an international product design prize awarded by the Design Zentrum Nordrhein Westfalen in Essen, Germany. Since 1955, designers and producers can apply for the prizes with the winners being presented in an annual ceremony. Winning products are presented in the Red Dot Design Museum on the premises of the historical Zollverein Coal Mine Industrial Complex in Essen) has been to celebrate the German city of Essen, near Düsseldorf. _Aquest cap de setmana hem tingut l'oportunitat de descobrir un altre dels seus teatres gràcies a la Gala d'entrega dels Red Dot Awards Product Design 2016 (El Red Dot Design Award és un premi internacional de disseny de producte atorgat pel Design Zentrum Nordrhein Westfalen a Essen, Alemanya. Des de 1955, els dissenyadors i els productors poden sol·licitar els premis als guanyadors es presentaran en una cerimònia anual. Els productes guanyadors es presenten al Museu de Disseny Xarxa Dot a les instal·lacions del complex industrial de Zollverein històrica mina de carbó a Essen) que s'ha cel·lebrat a la ciutat alemana d'Essen, prop de Düsseldorf.The Aalto Theatre is an opera house and major performing arts venue in Essen, Germany. It was opened on 25 September 1988 with Richard Wagner's opera Die Meistersinger von Nürnberg. The building is mainly used for opera and ballet performances; it also serves for concerts and gala events. The design by the Finnish architect Alvar Aalto was the unanimous winner in a competition in 1959, but the building was begun only in 1983, seven years after Aalto's death. A feature of the auditorium's design is its asymmetrical layout and the indigo blue colour of the seats. _L'Aalto Theater és una sala d'òpera i ballet de la ciutat d'Essen, a la regió del Ruhr d'Alemanya. De fet, és la seu de la companyia d'òpera i ballet de la ciutat. El famós arquitecte finlandès Alvar Aalto la va dissenyar el 1959, però la seva mort abans de finalitzar l'obra va fer que la sala portés el seu nom. Es va inaugurar el 25 de setembre de 1988 amb la representació de Die Meistersinger von Nürnberg de Richard Wagner. La sala asimètrica pot donar cabuda fins a 1.200 espectadors.

Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI!

divendres, 1 de juliol de 2016

HÈLSINKI

Hyvää perjantaita (friday_divendres) kaikille!
Helsinki wants to make it possible for residents to live car-free in under a decade, by rethinking how public transit functions. _Hèlsinki vol fer possible en una dècada que els residents de la ciutat no necessitin el cotxe privat com a mitjà de transport ens seus desplaçaments habituals sense cotxes mitjançant la reconsideració de les funcions del transport públic.


The plan is basically a reversal of traditional public transportation, which is a fixed system that often leaves people with a "last mile" issue. Instead, the city plans to have both public and private transport systems that function and change routes based on demand. _El pla és basa principalment en la inversió en el transport públic tradicional, que és un sistema fix que sovint deixa a les persones amb un problema d'"última milla". En lloc d'això, la ciutat planeja tenir dos sistemes, el transport públics i el privat, que funcionin i canviïn les rutes d'acord amb la demanda. 

src uitp

People will be able to purchase "mobility packages" and essentially use their phones to request a "ride share, an on-demand bus, an automated car, special transport for children, or traditional public transit." They could purchase "mobility packages" from private operators that would give them a host of options depending on weather, time of day, and demand. _La gent serà capaç de comprar "paquets de mobilitat" i essencialment usar els seus telèfons per sol·licitar una "quota de recorregut, un bus a la carta, un cotxe automàtic, transport especial per als nens, o el transport públic tradicional." Els usuaris podrien comprar "paquets" de mobilitat dels operadors privats que els donarien una gran quantitat d'opcions depenent del clima, l'hora del dia, i la demanda.


Urban planners are trying to understand how today’s digitally enabled mobility ecosystem can help advance public policy goals such as reducing congestion. These policies also could yield related benefits such as fewer traffic accidents, better air quality, and a smaller urban footprint for parking. _Els planificadors urbans estan tractant d'entendre com els ecosistemes digitals de mobilitat aplicada avui dia poden ajudar a assolir els objectius establerts per polítiques públiques i la reducció de la congestió. Aquestes polítiques també podrien aconseguir beneficis relacionats, com ara un menor nombre d'accidents de trànsit, millor qualitat de l'aire, i una empremta més petita de l'estacionament urbà.

Let's wait, then, for the Future!_ Ens ho mostrarà el Futur!


Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI! Ja ihanaa viikonloppua!

dimarts, 28 de juny de 2016

HÈLSINKI

Hyvää tiistaita (tuesday_dimarts) kaikille!
During the week of great celebration of Gay Pride (LGBT), there's a city that will stand out above the others: Helsinki. _Durant la setmana gran de les celebracions de l'Orgull Gay (LGBT), hi haurà una ciutat que destacarà per sobre les altres: Hèlsinki. 


This year the city receives twice the spirit of respect and defense of human and cultural rights of sexual minorities and gender. On one side has prepared a week full of activities under the blessing of the colors of the Rainbow, including conferences on current issues, debates, workshops, art and culture for everyone. Gay Pride Week will culminate Saturday 2 July with a great Parade. _Enguany la ciutat reb per partida doble l'esperit del respecte i la defensa dels drets culturals i humans de les minories sexuals i de gènere. D'una banda ha preparat una setmana plena d'activitats sota la benedicció dels colors de l'Arc Iris, incloent conferències sobre temes d'actualitat, debats, tallers, art i cultura per a tothom. La setmana de l'Orgull Gay culminarà dissabte 2 de juliol amb una gran parade.


Moreover, Helsinki is organizing the EuroGames 2016, the largest LGBT sporting event in Europe. It will take place during the week of pride in Helsinki from 29 June to 2 July 2016, and will feature 3000 athletes. The event will culminate also at the Pride parade. The president of Finland, Sauli Niinistö, is its patron. _D'altra banda, Hèlsinki és la seu organitzadora dels EuroGames 2016, l'esdeveniment esportiu LGBT més gran a Europa. Es durà a terme durant la setmana de l'orgull d'Hèlsinki, del 29 de juny al 2 juliol 2016, hi participaran uns 3000 atletes, i els seus actes culminaran també amb la desfilada de l'Orgull. El mateix president de Finlàndia, Sauli Niinistö, n'és el patró. 


But the city must demonstrate its ample organizational capacity of major events since the weekend which is celebrated the Helsinki Gay Pride and the EuroGames 2016, it will be also held Tuska festival for fans of heavy metal music, which last year was attended by over 25,000 people. _Però la ciutat haurà de demostrar la seva sobrada capacitat organitzativa de grans events  ja que, el mateix cap de setmana en què es celebren les jornades de l'Orgull Gay i es disputen les proves dels Eurogames 2016, també se celebra el festival Tuska per als fans de la música heavy metal, on l'any passat hi van participar més de 25000 persones.


“Helsinki Pride and Tuska are taking place in Helsinki at the same time this year, so the streets will be filled with both heavy metal fans in black leather and rainbow-coloured flags in support of Helsinki Pride. Helsinki welcomes everyone as they are, without filters, and to express their own values. The interaction between different outlooks and genres makes Helsinki an interesting city that is always capable of creating something new. This is why we wanted to feature both Helsinki Pride and Tuska in the launch of our new website,” says Tia Hallanoro, Marketing Communications Director at Visit Helsinki. _"La setmana de l'Orgull a Hèlsinki i el festival Tuska es duran a terme aquest any al mateix temps, de manera que els carrers s'ompliran del cuir negre dels fans del heavy metal i de les les banderes de colors de l'arc de Sant Martí en suport de l'orgull d'Hèlsinki. Hèlsinki dóna la benvinguda a tots per ser com són, sense filtres, perquè puguin expressar els seus propis valors. La interacció entre els diferents punts de vista i gèneres fa d'Hèlsinki una ciutat interessant.", diu Tia Hallanoro, Directora de Comunicacions de Màrqueting de VisitHelsinki. 

 

Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!

MOI! MOI!

dijous, 23 de juny de 2016

barcelona-hèlsinki-barcelona

Hyvää perjantaita (friday_divendres) kaikille!
Juhannus takes place during the shortest night of the year, during the summer solstice (juhannusaato), today, because, mainly in the further north areas, the sun remains visible at midnight. It is truly the midnight sun! _A Finlàndia també se celebra de manera prou important la festivitat de Sant Joan. En diuen Juhannus, i té lloc durant la nit més curta de l'any, durant el solstici d'estiu (juhannusaato), avui, perquè, sobretot a les regions de més al nord... és quan el sol no arriba a pondre's mai. És, veritablement, el sol de mitjanit!Everyone leaves to their summer cottages, 'mökki'. Although, increasingly, Juhannus is also held in major cities. Cooking or just relaxing and always drinking with friends or families. However, it is also traditional to bonfires at the sea and at lakes, 'kokko', which is then thrown into the water! _Tothom marxa cap a les seves cabanes d'estiu, les mökki. Tot i que, cada vegada més, també se celebra a les grans ciutats. Cuinar, relaxar-se i, sempre, beure, amb els amics o la família. De totes maneres, també és tradicional encendre fogueres a les vores del mar o dels llacs, kokko, que després es llancen a l'aigua!


In this video you may see a beautiful example of how we celebrate Midsummer Festival (Sant Joan) in Spain compared to those celebrations of the Nordic countries, like Juhannus in Finland! _Aquestes imatges del vídeo que ara veureu volen representar una mica com celebrem aquí, en alguns llocs de la península Ibèrica, la festa de Sant Joan... la festa del foc i de l'arribada de l'estiu, en comparació a les celebracions de Juhannus (midsommer) a Finlàndia i a la resta de països nòrdics!Beware of fireworks, and bonfires! On the contrary, you'll see fingers flying everywhere! Don't forget neither la 'Coca de Sant Joan' nor 'orxata'! _Compte amb els petards, i les fogueres! Si no... ja sabem què passa. Volen els dits pertot arreu! Ah... i que no falti la Coca de Sant Joan ni la orxata!Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
Hyvää viikonloppua kaikille, ja ihanaa Juhannusta!
Have a nice weekend, and Happy Midsummer! _Bon cap de setmana a tots i bona revetlla!

dimecres, 22 de juny de 2016

barcelona-hèlsinki-barcelona

Hyvää keskiviikkoa (wednesday_dimecres) kaikille!
FINNAIR increases flights from Spain to Helsinki this summer with a double daily flight from Barcelona in high season, daily flight from Madrid and about ten weekly flights between Malaga and Helsinki. _FINNAIR augmenta els vols des d'Espanya a Hèlsinki aquest estiu amb un doble vol diari des de Barcelona en temporada alta, vol diari des de Madrid i fins a deu vols per setmana entre Màlaga i Hèlsinki.


During the summer season, until 29 October, Finnair increases flight frequencies between Spain and Helsinki. The airline will operate two daily flights from Barcelona from Thursday to Sunday between July and August and on Fridays, Saturdays and Sundays between September and October. From Madrid Finnair will keep the usual daily flight, and from Malaga, five weekly frequencies that Finnair operates throughout the year was due to arrive to ten in mid-July. _Durant la temporada d'estiu, fins al 29 d'octubre, Finnair augmenta les seves freqüències entre Espanya i Hèlsinki. L'aerolínia operarà dos vols diaris des de Barcelona de dijous a diumenge entre juliol i agost i els divendres, dissabtes i diumenges entre setembre i octubre. Des de Madrid es mantindrà el vol diari habitual i des de Màlaga, les cinc freqüències setmanals que Finnair opera durant tot l'any arribaran a ser deu fins a mitjans de juliol.  


From Barcelona flights bound for Helsinki operated departing at 10: 15h and 22: 45h. The returns are at 05: 40h and 17: 25h. _Des de Barcelona, ​​els vols amb destinació a Hèlsinki s'operen amb sortida a les 10: 15h i a les 22: 45h. Els retorns són a les 05: 40h i a les 17:25h. From Madrid, the output is at 10: 20h and back to 16: 55h. _Des de Madrid, la sortida és a les 10: 20h i la tornada a les 16: 55h. From Malaga flights from Spain to operate different hours from 10: 30h to 00: 55h with returns at 20: 30h. _Des de Màlaga els vols des d'Espanya s'operen a diferents horaris des de les les 10: 30h a les 00: 55h amb retorns a les 20: 30h.

Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI!

dimarts, 21 de juny de 2016

HÈLSINKI

Hyvää tiistaita (tuesday_dilluns) kaikille!
Summer in Finland started last days of May, although it starts officially with celebrations of 'Juhannus' (big parties will be held on saturday), and astronomically speaking, around 21 June. But it's quite hot here in Barcelona, so maybe these images of a coolest summer, such as that in Helsinki, will help us to bear it a little more. _L'estiu a Finlàndia va començar a finals de Maig, tot i que oficialment comença amb les celebracions de Juhannus (les celebracions principals es faran dissabte) i, astronòmicament parlant, al voltant del 21 de juny. Però aquí fa força calor, i potser les imatges d'un estiu de temperatures més agradables, com el d'Hèlsinki, ens ajudin a suportar-ho una mica millor.Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI!

dijous, 16 de juny de 2016

HÈLSINKI

Hyvää torstaita (thursday_dijous) kaikille!
According to our digital window to Helsinki, it had not rained in there for several days as it does today. Fortunately, the day of celebration for the acts of Helsinki Päivä they enjoyed quite a nice weather. _Ara feia força dies que la nostra finestra digital a Hèlsinki no ens mostra la ciutat grisa sota la pluja. Per sort, el dia de la seva celebració durant els actes de Helsinki Päivä, van gaudir d'un temps força radiant.


Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI!

dilluns, 13 de juny de 2016

HÈLSINKI

Hyvää maanantaita (monday_dilluns) kaikille!
Yesterday was the 466th anniversary of the city of Helsinki. Yesterday was 'Helsinki Päivä'! _Ahir va ser el 466 aniversari de la ciutat d'Hèlsinki. Ahir, doncs, es va cel·lebrar amb molta festa Helsinki Päivä!
 

Helsinki was established as a trading town by King Gustav I of Sweden in 1550 as the town of Helsingfors, which he intended to be a rival to the Hanseatic city of Reval (today known as Tallinn), on the mouth of the Vantaa River on the site of the medieval village of Forsby (today, Vanhakaupunki neighbourhood). Little came of the plans as Helsinki remained a tiny town plagued by poverty, wars, and diseases. In the 1640s, Helsinki was moved to its current location on the Vironniemi peninsula because of better harbour conditions, to boost the city commerce.  _Fundada el 1550 com una rival de la ciutat hanseàtica de Reval (avui Tallinn) pel rei Gustau I de Suècia, la ciutat d'Hèlsinki, va lluitar des dels primers temps. El jove assentament va ser assolat per la pobresa, les guerres i les malalties. A la dècada de 1640, Hèlsinki es va traslladar a la seva ubicació actual a la península Vironniemi, ja que les condicions portuàries eren millors per impulsar el comerç de la ciutat.

1645

The plague of 1710 killed the greater part of the inhabitants of Helsinki. The construction of the naval fortress Sveaborg (In Finnish Viapori, today also Suomenlinna) in the 18th century helped improve Helsinki's status, but it was not until Russia defeated Sweden in the Finnish War and annexed Finland as the autonomous Grand Duchy of Finland in 1809 that the town began to develop into a substantial city. During the war, Russians besieged the Sveaborg fortress, and about one quarter of the town was destroyed in an 1808 fire. And you have already seen in our blog what kind o fo city it is today! _La pesta de 1710 va matar dos terços dels habitants d'Hèlsinki. Durant molt temps es va mantenir un petit poble costaner, eclipsada per la més floreixent del comerç en els centres de la regió bàltica. La construcció de Sveaborg (en finès Viapori, avui també Suomenlinna) fortalesa naval contribuir a millorar la seva situació, però no va ser fins que Rússia va derrotar Suècia en la guerra finlandesa i que s'adjunten a Finlàndia com el Gran Ducat autònom de Finlàndia, el 1809 Hèlsinki es va començar a desenvolupar en una gran ciutat. I ja heu vist al nostre blog quin tipus de ciutat és avui dia!

"Helsinki Day on 12 June is the day when the city bursts into flower, with joyful and diverse events taking place everywhere, on land and sea. The city's birthday has been celebrated each year since 1959.", VisitHelsinki. _El 12 de juny, el Dia d'Hèlsinki, és el dia en què la ciutat esclata en flor, amb tot d'esdeveniments diversos que tenen lloc a tot arreu, a terra i a mar. L' aniversari de la ciutat ha estat celebrat cada any des de 1959, VisitHelsinki. 
Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI!

divendres, 10 de juny de 2016

BARCELONA

Hyvää perjantaita (friday_divendres) kaikille!
No falta tant... perquè us ho aneu apuntant!

Since the 30 of June to the 7 of August, all the Thursdays and Sundays, arrives the 5ª edition of Cinema Lliure a la Platja, the free exhibit of independent cinema on the beach... of Sant Sebastià (Barceloneta). This year 12 films will be seen, 11 selected by the organisation, and a last one that can be choosen by the public through the web between five proposals and that it will be what will close the Festival. _Des del 30 de juny al 7 d'agost, tots els dijous i diumenges, arriba la edició de Cinema Lliure a la Platja, la mostra gratuïta de cinema independent a la platja... de Sant Sebastià (Barceloneta). Aquest any s'emetran 12 pel·lícules, 11 seleccionades per l'organització, i una última que pot triar el públic a través de la web entre cinc propostes i que serà la que tancarà la mostra.
 


All the films schedulled in Cinema Lliure a la Platja have something in common: they are tindependent films of quality, "that deserve to be seen", and that have gone through any other festival. Thus, the exhibition is not only a showcase of films, but also a platform for festivals. _Totes les pel·lícules programades en Cinema Lliure a la Platja tenen alguna cosa en comú: són cintes de cinema independent de qualitat, que mereixen ser vistes, i que han passat per algun altre festival. D'aquesta forma, la mostra no solament és un aparador cinematogràfic, sinó també una plataforma per a festivals.

This year, as a novelty, Cinema Lliure a la Platja also reaches Badalona, El Prat de Llobregat and Mataró, where the films will be broadcast on Fridays and Saturdays. Another novelty this year is the Barcelona Kids program, a session special for families on Sunday 10 July, with the animated film "the roof of the world". The aim is to invite families to enjoy cinema on the beach and initiate youngsters to the world of independent film. _Aquest any, com a novetat, Cinema Lliure a la Platja arriba també a Badalona, El Prat de Llobregat i Mataró, on les pel·lícules s'emetran divendres i dissabtes. Una altra novetat d'aquesta edició és la programació de Barcelona Kids, una sessió familiar especial, el diumenge 10 de juliol, amb la pel·lícula d'animació Al sostre del món. L'objectiu és convidar a les famílies a gaudir del cinema de qualitat a la platja i iniciar als més petits al món del cinema independent.


All sessions will begin from 21pm with music by iCAT to animate the environment. The screenings begin when the sun goes down, first with a short film selected for FILMETS (Badalona Film Festival) and El Prat Film Office. Then the film scheduled. All shows broadcast films in their original version. _Totes les sessions de Cinema Lliure 2016 començaran a partir de les 21h amb música a càrrec de iCAT per animar l'ambient. Les projeccions comencen en caure el sol, primer amb un curtmetratge seleccionat per FILMETS (Badalona Film Festival) i El Prat Film Office. A continuació, la pel·lícula programada. Totes les cintes de la mostra s'emeten en versió original subtitulada.You can view the entire schedule here. _Podeu consultar tota la programació aquí.
If you can not sleep because of the tmperatures, you know, just go to the beach!!! _Si teniu calor a la nit, i no podeu dormir, ja ho sabeu, feu cap a la platja!!!


Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI! Ja ihanaa viikonloppua!

dijous, 9 de juny de 2016

BARCELONA

Hyvää torstaita (thursday_dijous) kaikille!
Barcelona beach from hotel to hotel... today! Hotel Vela on the right... Hotel Arts on the left! _La platja a Barcelona... avui!


Nauttikaa! Enjoy_ gaudiu!
MOI, MOI!