dimarts, 28 de juny de 2016

HÈLSINKI

Hyvää tiistaita (tuesday_dimarts) kaikille!
During the week of great celebration of Gay Pride (LGBT), there's a city that will stand out above the others: Helsinki. _Durant la setmana gran de les celebracions de l'Orgull Gay (LGBT), hi haurà una ciutat que destacarà per sobre les altres: Hèlsinki. 


This year the city receives twice the spirit of respect and defense of human and cultural rights of sexual minorities and gender. On one side has prepared a week full of activities under the blessing of the colors of the Rainbow, including conferences on current issues, debates, workshops, art and culture for everyone. Gay Pride Week will culminate Saturday 2 July with a great Parade. _Enguany la ciutat reb per partida doble l'esperit del respecte i la defensa dels drets culturals i humans de les minories sexuals i de gènere. D'una banda ha preparat una setmana plena d'activitats sota la benedicció dels colors de l'Arc Iris, incloent conferències sobre temes d'actualitat, debats, tallers, art i cultura per a tothom. La setmana de l'Orgull Gay culminarà dissabte 2 de juliol amb una gran parade.


Moreover, Helsinki is organizing the EuroGames 2016, the largest LGBT sporting event in Europe. It will take place during the week of pride in Helsinki from 29 June to 2 July 2016, and will feature 3000 athletes. The event will culminate also at the Pride parade. The president of Finland, Sauli Niinistö, is its patron. _D'altra banda, Hèlsinki és la seu organitzadora dels EuroGames 2016, l'esdeveniment esportiu LGBT més gran a Europa. Es durà a terme durant la setmana de l'orgull d'Hèlsinki, del 29 de juny al 2 juliol 2016, hi participaran uns 3000 atletes, i els seus actes culminaran també amb la desfilada de l'Orgull. El mateix president de Finlàndia, Sauli Niinistö, n'és el patró. 


But the city must demonstrate its ample organizational capacity of major events since the weekend which is celebrated the Helsinki Gay Pride and the EuroGames 2016, it will be also held Tuska festival for fans of heavy metal music, which last year was attended by over 25,000 people. _Però la ciutat haurà de demostrar la seva sobrada capacitat organitzativa de grans events  ja que, el mateix cap de setmana en què es celebren les jornades de l'Orgull Gay i es disputen les proves dels Eurogames 2016, també se celebra el festival Tuska per als fans de la música heavy metal, on l'any passat hi van participar més de 25000 persones.


“Helsinki Pride and Tuska are taking place in Helsinki at the same time this year, so the streets will be filled with both heavy metal fans in black leather and rainbow-coloured flags in support of Helsinki Pride. Helsinki welcomes everyone as they are, without filters, and to express their own values. The interaction between different outlooks and genres makes Helsinki an interesting city that is always capable of creating something new. This is why we wanted to feature both Helsinki Pride and Tuska in the launch of our new website,” says Tia Hallanoro, Marketing Communications Director at Visit Helsinki. _"La setmana de l'Orgull a Hèlsinki i el festival Tuska es duran a terme aquest any al mateix temps, de manera que els carrers s'ompliran del cuir negre dels fans del heavy metal i de les les banderes de colors de l'arc de Sant Martí en suport de l'orgull d'Hèlsinki. Hèlsinki dóna la benvinguda a tots per ser com són, sense filtres, perquè puguin expressar els seus propis valors. La interacció entre els diferents punts de vista i gèneres fa d'Hèlsinki una ciutat interessant.", diu Tia Hallanoro, Directora de Comunicacions de Màrqueting de VisitHelsinki. 

 

Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!

MOI! MOI!

dijous, 23 de juny de 2016

barcelona-hèlsinki-barcelona

Hyvää perjantaita (friday_divendres) kaikille!
Juhannus takes place during the shortest night of the year, during the summer solstice (juhannusaato), today, because, mainly in the further north areas, the sun remains visible at midnight. It is truly the midnight sun! _A Finlàndia també se celebra de manera prou important la festivitat de Sant Joan. En diuen Juhannus, i té lloc durant la nit més curta de l'any, durant el solstici d'estiu (juhannusaato), avui, perquè, sobretot a les regions de més al nord... és quan el sol no arriba a pondre's mai. És, veritablement, el sol de mitjanit!Everyone leaves to their summer cottages, 'mökki'. Although, increasingly, Juhannus is also held in major cities. Cooking or just relaxing and always drinking with friends or families. However, it is also traditional to bonfires at the sea and at lakes, 'kokko', which is then thrown into the water! _Tothom marxa cap a les seves cabanes d'estiu, les mökki. Tot i que, cada vegada més, també se celebra a les grans ciutats. Cuinar, relaxar-se i, sempre, beure, amb els amics o la família. De totes maneres, també és tradicional encendre fogueres a les vores del mar o dels llacs, kokko, que després es llancen a l'aigua!


In this video you may see a beautiful example of how we celebrate Midsummer Festival (Sant Joan) in Spain compared to those celebrations of the Nordic countries, like Juhannus in Finland! _Aquestes imatges del vídeo que ara veureu volen representar una mica com celebrem aquí, en alguns llocs de la península Ibèrica, la festa de Sant Joan... la festa del foc i de l'arribada de l'estiu, en comparació a les celebracions de Juhannus (midsommer) a Finlàndia i a la resta de països nòrdics!Beware of fireworks, and bonfires! On the contrary, you'll see fingers flying everywhere! Don't forget neither la 'Coca de Sant Joan' nor 'orxata'! _Compte amb els petards, i les fogueres! Si no... ja sabem què passa. Volen els dits pertot arreu! Ah... i que no falti la Coca de Sant Joan ni la orxata!Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
Hyvää viikonloppua kaikille, ja ihanaa Juhannusta!
Have a nice weekend, and Happy Midsummer! _Bon cap de setmana a tots i bona revetlla!

dimecres, 22 de juny de 2016

barcelona-hèlsinki-barcelona

Hyvää keskiviikkoa (wednesday_dimecres) kaikille!
FINNAIR increases flights from Spain to Helsinki this summer with a double daily flight from Barcelona in high season, daily flight from Madrid and about ten weekly flights between Malaga and Helsinki. _FINNAIR augmenta els vols des d'Espanya a Hèlsinki aquest estiu amb un doble vol diari des de Barcelona en temporada alta, vol diari des de Madrid i fins a deu vols per setmana entre Màlaga i Hèlsinki.


During the summer season, until 29 October, Finnair increases flight frequencies between Spain and Helsinki. The airline will operate two daily flights from Barcelona from Thursday to Sunday between July and August and on Fridays, Saturdays and Sundays between September and October. From Madrid Finnair will keep the usual daily flight, and from Malaga, five weekly frequencies that Finnair operates throughout the year was due to arrive to ten in mid-July. _Durant la temporada d'estiu, fins al 29 d'octubre, Finnair augmenta les seves freqüències entre Espanya i Hèlsinki. L'aerolínia operarà dos vols diaris des de Barcelona de dijous a diumenge entre juliol i agost i els divendres, dissabtes i diumenges entre setembre i octubre. Des de Madrid es mantindrà el vol diari habitual i des de Màlaga, les cinc freqüències setmanals que Finnair opera durant tot l'any arribaran a ser deu fins a mitjans de juliol.  


From Barcelona flights bound for Helsinki operated departing at 10: 15h and 22: 45h. The returns are at 05: 40h and 17: 25h. _Des de Barcelona, ​​els vols amb destinació a Hèlsinki s'operen amb sortida a les 10: 15h i a les 22: 45h. Els retorns són a les 05: 40h i a les 17:25h. From Madrid, the output is at 10: 20h and back to 16: 55h. _Des de Madrid, la sortida és a les 10: 20h i la tornada a les 16: 55h. From Malaga flights from Spain to operate different hours from 10: 30h to 00: 55h with returns at 20: 30h. _Des de Màlaga els vols des d'Espanya s'operen a diferents horaris des de les les 10: 30h a les 00: 55h amb retorns a les 20: 30h.

Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI!

dimarts, 21 de juny de 2016

HÈLSINKI

Hyvää tiistaita (tuesday_dilluns) kaikille!
Summer in Finland started last days of May, although it starts officially with celebrations of 'Juhannus' (big parties will be held on saturday), and astronomically speaking, around 21 June. But it's quite hot here in Barcelona, so maybe these images of a coolest summer, such as that in Helsinki, will help us to bear it a little more. _L'estiu a Finlàndia va començar a finals de Maig, tot i que oficialment comença amb les celebracions de Juhannus (les celebracions principals es faran dissabte) i, astronòmicament parlant, al voltant del 21 de juny. Però aquí fa força calor, i potser les imatges d'un estiu de temperatures més agradables, com el d'Hèlsinki, ens ajudin a suportar-ho una mica millor.Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI!

dijous, 16 de juny de 2016

HÈLSINKI

Hyvää torstaita (thursday_dijous) kaikille!
According to our digital window to Helsinki, it had not rained in there for several days as it does today. Fortunately, the day of celebration for the acts of Helsinki Päivä they enjoyed quite a nice weather. _Ara feia força dies que la nostra finestra digital a Hèlsinki no ens mostra la ciutat grisa sota la pluja. Per sort, el dia de la seva celebració durant els actes de Helsinki Päivä, van gaudir d'un temps força radiant.


Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI!

dilluns, 13 de juny de 2016

HÈLSINKI

Hyvää maanantaita (monday_dilluns) kaikille!
Yesterday was the 466th anniversary of the city of Helsinki. Yesterday was 'Helsinki Päivä'! _Ahir va ser el 466 aniversari de la ciutat d'Hèlsinki. Ahir, doncs, es va cel·lebrar amb molta festa Helsinki Päivä!
 

Helsinki was established as a trading town by King Gustav I of Sweden in 1550 as the town of Helsingfors, which he intended to be a rival to the Hanseatic city of Reval (today known as Tallinn), on the mouth of the Vantaa River on the site of the medieval village of Forsby (today, Vanhakaupunki neighbourhood). Little came of the plans as Helsinki remained a tiny town plagued by poverty, wars, and diseases. In the 1640s, Helsinki was moved to its current location on the Vironniemi peninsula because of better harbour conditions, to boost the city commerce.  _Fundada el 1550 com una rival de la ciutat hanseàtica de Reval (avui Tallinn) pel rei Gustau I de Suècia, la ciutat d'Hèlsinki, va lluitar des dels primers temps. El jove assentament va ser assolat per la pobresa, les guerres i les malalties. A la dècada de 1640, Hèlsinki es va traslladar a la seva ubicació actual a la península Vironniemi, ja que les condicions portuàries eren millors per impulsar el comerç de la ciutat.

1645

The plague of 1710 killed the greater part of the inhabitants of Helsinki. The construction of the naval fortress Sveaborg (In Finnish Viapori, today also Suomenlinna) in the 18th century helped improve Helsinki's status, but it was not until Russia defeated Sweden in the Finnish War and annexed Finland as the autonomous Grand Duchy of Finland in 1809 that the town began to develop into a substantial city. During the war, Russians besieged the Sveaborg fortress, and about one quarter of the town was destroyed in an 1808 fire. And you have already seen in our blog what kind o fo city it is today! _La pesta de 1710 va matar dos terços dels habitants d'Hèlsinki. Durant molt temps es va mantenir un petit poble costaner, eclipsada per la més floreixent del comerç en els centres de la regió bàltica. La construcció de Sveaborg (en finès Viapori, avui també Suomenlinna) fortalesa naval contribuir a millorar la seva situació, però no va ser fins que Rússia va derrotar Suècia en la guerra finlandesa i que s'adjunten a Finlàndia com el Gran Ducat autònom de Finlàndia, el 1809 Hèlsinki es va començar a desenvolupar en una gran ciutat. I ja heu vist al nostre blog quin tipus de ciutat és avui dia!

"Helsinki Day on 12 June is the day when the city bursts into flower, with joyful and diverse events taking place everywhere, on land and sea. The city's birthday has been celebrated each year since 1959.", VisitHelsinki. _El 12 de juny, el Dia d'Hèlsinki, és el dia en què la ciutat esclata en flor, amb tot d'esdeveniments diversos que tenen lloc a tot arreu, a terra i a mar. L' aniversari de la ciutat ha estat celebrat cada any des de 1959, VisitHelsinki. 
Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI!

divendres, 10 de juny de 2016

BARCELONA

Hyvää perjantaita (friday_divendres) kaikille!
No falta tant... perquè us ho aneu apuntant!

Since the 30 of June to the 7 of August, all the Thursdays and Sundays, arrives the 5ª edition of Cinema Lliure a la Platja, the free exhibit of independent cinema on the beach... of Sant Sebastià (Barceloneta). This year 12 films will be seen, 11 selected by the organisation, and a last one that can be choosen by the public through the web between five proposals and that it will be what will close the Festival. _Des del 30 de juny al 7 d'agost, tots els dijous i diumenges, arriba la edició de Cinema Lliure a la Platja, la mostra gratuïta de cinema independent a la platja... de Sant Sebastià (Barceloneta). Aquest any s'emetran 12 pel·lícules, 11 seleccionades per l'organització, i una última que pot triar el públic a través de la web entre cinc propostes i que serà la que tancarà la mostra.
 


All the films schedulled in Cinema Lliure a la Platja have something in common: they are tindependent films of quality, "that deserve to be seen", and that have gone through any other festival. Thus, the exhibition is not only a showcase of films, but also a platform for festivals. _Totes les pel·lícules programades en Cinema Lliure a la Platja tenen alguna cosa en comú: són cintes de cinema independent de qualitat, que mereixen ser vistes, i que han passat per algun altre festival. D'aquesta forma, la mostra no solament és un aparador cinematogràfic, sinó també una plataforma per a festivals.

This year, as a novelty, Cinema Lliure a la Platja also reaches Badalona, El Prat de Llobregat and Mataró, where the films will be broadcast on Fridays and Saturdays. Another novelty this year is the Barcelona Kids program, a session special for families on Sunday 10 July, with the animated film "the roof of the world". The aim is to invite families to enjoy cinema on the beach and initiate youngsters to the world of independent film. _Aquest any, com a novetat, Cinema Lliure a la Platja arriba també a Badalona, El Prat de Llobregat i Mataró, on les pel·lícules s'emetran divendres i dissabtes. Una altra novetat d'aquesta edició és la programació de Barcelona Kids, una sessió familiar especial, el diumenge 10 de juliol, amb la pel·lícula d'animació Al sostre del món. L'objectiu és convidar a les famílies a gaudir del cinema de qualitat a la platja i iniciar als més petits al món del cinema independent.


All sessions will begin from 21pm with music by iCAT to animate the environment. The screenings begin when the sun goes down, first with a short film selected for FILMETS (Badalona Film Festival) and El Prat Film Office. Then the film scheduled. All shows broadcast films in their original version. _Totes les sessions de Cinema Lliure 2016 començaran a partir de les 21h amb música a càrrec de iCAT per animar l'ambient. Les projeccions comencen en caure el sol, primer amb un curtmetratge seleccionat per FILMETS (Badalona Film Festival) i El Prat Film Office. A continuació, la pel·lícula programada. Totes les cintes de la mostra s'emeten en versió original subtitulada.You can view the entire schedule here. _Podeu consultar tota la programació aquí.
If you can not sleep because of the tmperatures, you know, just go to the beach!!! _Si teniu calor a la nit, i no podeu dormir, ja ho sabeu, feu cap a la platja!!!


Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI! Ja ihanaa viikonloppua!

dijous, 9 de juny de 2016

BARCELONA

Hyvää torstaita (thursday_dijous) kaikille!
Barcelona beach from hotel to hotel... today! Hotel Vela on the right... Hotel Arts on the left! _La platja a Barcelona... avui!


Nauttikaa! Enjoy_ gaudiu!
MOI, MOI!

dimarts, 7 de juny de 2016

HÈLSINKI

Hyvää tiistaita (tuesday_dimecres) kaikille!
This Summer home can be found in Finland at Hartola lake and is build out of 4 containers giving the family a 60 m2 living space and a terrace of around 54 m2. _Aquesta és una mökki finlandesa, a la riba del llac Hartola... i té la particularitat que s'ha construït a partir de quatre contenidors de transport. 60m2 i una terrassa de 54m2.


imgs src vosgesparis  via Mrs Jones

Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI!

divendres, 3 de juny de 2016

Una MICA de TOT... i de RES

Hyvää perjantaita (friday_divendres) kaikille!
These are some of the best new museums around the world in terms of its architecture (Part 2). _Aquests són alguns dels millors nous museus pel que fa a la seva arquitectura (2a part).

Garage Contemporary Art Museum (Moscow, Rusia) / OMA, 2015

 Minsheng Museum of Modern Art (Beijing, China) / Pei-Zhu, 2015

Musée des Confluences (Lyon, France) / Coop Himmelb(l)au, 2014

Smithsonian Museum of African Amercian History (Washington, USA) / David Adjaye, 2016

Shanghai Natural History Museum (China) / Perkins+Will, 2015

 Biomuseo (Ciudad de Panamá, Panamá) / Frank Gehry, 2014

Aspen Art Museum (Aspen, USA) / Shigeru Ban, 2014

 Design Museum (London, UK) / John Pawson, 2016

Louvre of Abu Dabi (Abu Dabi, UAE) / Jean Nouvel, 2016

 
Disseny HUB (Barcelona, Espanya) / MBM Arquitectes, 2014

Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI! Ja ihanaa viikonloppua! 

dijous, 2 de juny de 2016

AVUI m'agrada...

AVUI m'agrada... el gelat!
What today I like most are... icecreams!

According to the prestigious Catalan chef Jordi Roca, of El Celler de Can Roca restaurant, there are at least twelve places in the world where you can taste of what he considers the best icecreams among the best (part 2). _Segons el prestigiós cuiner català Jordi Roca, del restaurant el Celler de Can Roca, com a mínim hi ha dotze llocs al món on poder degustar dels que ell considera el millors gelats d'entre els millors (2a part).


Gion Tsujiri, TokioSantini, Lisboa

Smitten, San Francisco

Gelaaati Di Marco, Barcelona

Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI!

dimecres, 1 de juny de 2016

AVUI m'agrada...

AVUI m'agrada... el gelat!
What today I like most are... icecreams!

We are already in June... and warmth in the Northern Hemisphere is just beginning to push hard. It is, therefore, seasonal ice cream! We do not mean that no one can eat icecreams at any other times of the year, but perhaps it is now... when is more appetizing! _Ja som al mes de juny... i la calor a l'hemisferi nord tot just comença a apretar de valent. És, per tant, temporada de gelats! No volem dir que no se'n pugui menjar en d'altres èpoques de l'any, però potser és ara quan... ve més de gust!

According to the prestigious Catalan chef Jordi Roca, of El Celler de Can Roca restaurant, there are at least twelve places in the world where you can taste of what he considers the best icecreams among the best. _Segons el prestigiós cuiner català Jordi Roca, del restaurant el Celler de Can Roca, com a mínim hi ha dotze llocs al món on poder degustar dels que ell considera el millors gelats d'entre els millors. 

Angelo Corvitto, Torroella de Montgrí (Girona)

 

DelaCrem, Barcelona

 Big Gay Ice Cream, Nueva York

 Kith, Brooklyn

 
Le Garraf, Guadalajara (México)

End of first part. _Fins aquí la primera part!

Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI!

divendres, 27 de maig de 2016

AHIR vaig anar a...

AHIR vaig anar a... la inauguració oficial de la temporada de terrasses a l'hotel Gallery de Barcelona i la seva festa dels 25 anys a Barcelona.
Yesterday we went to the official opening of the 'season of rooftops' at Gallery Hotel in Barcelona and its celebration of 25 years in Barcelona.
 


Nice weather and higher temperatures during days and nights, and citizens of Barcelona (and anyone who might be interested) get new possibilities to appease these high temperatures of the coming months of summer. For instance, those privileged spaces in the heights where the air can be a bit cooler, such as the rooftops of hotels. Every time there are more!!! _Amb l'arribada del bon temps i les primeres calors, tant de dia com de nit, als ciutadans de Barcelona (i a tot aquell a qui pugui interessar) se'ns obren noves possibilitats per a apaivagar les altes temperatures que ens esperen els propers mesos d'estiu. Una d'elles són alguns dels espais privilegiats a les alçades, on els aires poden ser una mica més frescos, com són les terrasses dels hotels. Cada vegada n'hi ha més!!!
 Good mood, nice music and if you want, good food and drinks and spectacular views of the city... All these, apart of the freshness, are the activities  offered by rooftops of hotels in Barcelona, ​​such as Hotel Gallery in Barcelona's Eixample does. _Bon ambient, bona música i, si és vol, bon menjar i beure, vistes espectaculars de la ciutat,... Tot això, a part de la frescor, són les possibilitats que ofereixen les terrasses dels hotels de Barcelona, com és el cas de l'Hotel Gallery a l'Eixample de Barcelona.And this year they are celebrating! They are exactly celebrating 25 of life in the very heart of the city. And so, last night they prepared a big party where one had to be in! And there was our blog!!! A big party that recreated a historic and gastronomic tour to different and emeblematic places and moments of the city recreated in different gourmet areas of the hotel. The Olympic Games of Barcelona '92, Barcelona as a tourist spot (Modernism,  Boqueria Markt), some of Gallery Café classics like steak tartare and its famous Gallery Scotch & Sour, and also the opening of The Top Terrace (the sky of Barcelona). Recently the Gallery Hotel has renovated all its rooms, and most of its facilities. _I aquest any estan de festa grossa! Celebren els 25 d'existència al cor més viu de la ciutat. I per això, ahir a la nit van preparar una gran festa on, sí o sí, s'hi havia de ser. I el nostre bloc hi va ser!!! Una gran festa que recreava un passeig històric i gastronòmic per diferents llocs i moments emblemàtics de i per la ciutat recreats als diferents espais gastronòmics de l'Hotel. La celebració dels Jocs Olímpics de Barcelona '92, la Barcelona turística (el Modernisme, la Boqueria), els clàssics del Gallery, com el seu famós steak tartar i Gallery Scotch & Sour, i l'obertura de la Terrassa The Top (el cel de Barcelona). Recentment l'Hotel Gallery ha renovat totes les seves habitacions, i la major part de les seves instal·lacions.
THE TOP will be from now on (it will be open every day of the week, morning, afternoon and evening) a very nice place where to enjoy its offer of music, parties, cocktails, Mediterranean cuisine close to the Barcelona sky. _Al mes d'abril, la seva popular terrassa, THE TOP va obrir les seves portes, però serà a partir d'ara (que obrirà cada dia de la setmana, matí, tarda i nit), quan es podrà aprofitar i gaudir millor de la seva oferta de música, festes, còctels, gastronomia mediterrània i moltes coses més a prop del cel de Barcelona.


Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI! Ja ihanaa viikonloppua!