dimarts, 20 de març de 2018

...sense títol

Hyvää tiistaita (tuesday_dimarts) kaikille!
Just to say that sometimes, from time to time, in Barcelona, it also snows. _Només dir que, a vegades, molt de tant en tant, a Barcelona també hi neva.Nauttikaa! Enjoy_ gaudiu!
MOI, MOI!

dijous, 15 de març de 2018

HÈLSINKI

Hyvää torstaita (thursday_dijous) kaikille!
Finland is the happiest country in the world, according to the conclusions of the 2018 World Report on Happiness, prepared by the Sustainable Development Solutions Network, a Global Initiative for the United Nations. A report that places Spain at number 36. _Finlàndia és el país més feliç del món, segons les conclusions de l'Informe Mundial sobre la Felicitat del 2018, elaborat per la Xarxa de Solucions per al Desenvolupament Sostenible de l'Organització de les Nacions Unides. Un informe que situa Espanya al lloc número 36.


The study classifies 156 countries according to their Gross Domestic Product (GDP) per capita, social support, the hope of a healthy life, social freedom, generosity and the absence of corruption. The investigation reveals that Finland is the happiest country in the world, Burundi is the worst and that the inhabitants of the United States are becoming more unhappy, despite their country is becoming rich. Spain ranked 36th in the classification. The document explains that Spain, like other Mediterranean countries, such as Italy, Portugal and Greece, has been penalized for the global economic crisis. _L'estudi classifica 156 països segons el seu Producte Interior Brut (PIB) per càpita, el suport social, l'esperança d'una vida sana, la llibertat social, la generositat i l'absència de corrupció. La investigació revela que Finlàndia és el país més feliç del món, Burundi el més trist i que els habitants dels Estats Units s'estan tornant més infeliços, malgrat que el seu país s'enriqueix. Espanya ocupa el lloc 36 de la classificació. El document explica que Espanya, igual que altres països del Mediterrani, com Itàlia, Portugal i Grècia, s'ha vist penalitzada per la crisi econòmica mundial.


In the previous edition of the study, Finland ranked fifth in the list, but this year, it managed to overtake Norway from the top spot of the ranking. The top five countries on the list are Nordic: Finland, Norway, Denmark, Iceland, Sweden. The United States stood at number 18, while in 2017 they occupied the 14th position. _En l'anterior edició de l'estudi, Finlàndia va obtenir el cinquè lloc a la llista, però, aquest any, ha aconseguit desbancar Noruega del primer lloc del rànquing. Els cinc primers països de la llista són nòrdics: Finlàndia, Noruega, Dinamarca, Islàndia, Suècia. Els Estats Units se situen al lloc número 18, mentre que el 2017 ocupaven la 14a posició.


Nauttikaa! Enjoy_ gaudiu!
MOI, MOI!

dijous, 15 de febrer de 2018

una MICA de TOT... i de RES

Hyvää torstaita (thursday_dijous) kaikille!
The cleanest town in the world is in Finland, according to the World Health Organization. It is Muonio, a municipality located in Lapland that occupies an area of ​​2,038 km² and has a population of 2,369 inhabitants. It was founded in 1868. To the west it borders the municipality of Sweden called Pajala. The duration of the snow station in Muonio is the longest in Finland, which is why it has important ski facilities. _El poble més net del món es troba a Finlàndia, segons l'Organització Mundial de la Salut. Es tracta de Muonio, un municipi ubicat a la Lapònia que ocupa una superfície de 2.038 km² i que té una població de 2.369 habitants. Va ser fundat l'any 1868. A l'oest limita amb el municipi de Suècia anomenat Pajala. La durada de l'estació de la neu a Muonio és la més llarga de tot Finlàndia i per això té unes importants instal·lacions d'esquí.
 
 
Norman Wells, in Canada, and Campisábalos, a small town located in the northwest of the province of Guadalajara, in Spain, are the second and third position in the classification. At the other end of the ranking is the city of Onitsha, located in the southeast of Nigeria, which would be the most polluted in the world. Nowadays, Onitsha is an example of a manual on the dangers of urbanization without planning or public services. An important metallurgical and petroleum core, in only 40 years has multiplied its population by 14, going from having only 75 thousand inhabitants to more than one million. _Norman Wells, al Canadá, i Campisábalos, un petit poble ubicat al nordoest de la provincia de Guadalajara, a Espanya, ocupen la segona i la tercera posició a la classificació. A l'altre extrem del rànquing trobem la ciudad d'Onitsha, ubicada al sudest de Nigeria, que seria la més contaminada del món. Avui en dia Onitsha és un exemple de manual dels perills de la urbanització sense planificació ni serveis públics. Important nucli metalúrgic i petroler, en només 40 anys ha multiplicat la seva població per 14, passant de tenir només 75 mil habitants a més d'un milió.
 
Norman Wells (Canada)

Campisábalos (Spain)

 Onitsha (Nigeria)
 
According to the European Environment Agency, pollution causes, every year, 30,000 premature deaths in Spain, and 520,000 throughout the European Union. _Segons l'Agància Europea del Medi Ambiente, la contaminació causa, cada any, 30.000 morts prematures, només a Espanya, i 520.000 en tota la Unió Europea.
 
Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI!

dimecres, 7 de febrer de 2018

A CASA NOSTRA hi ha...

A CASA NOSTRA hi ha... una estufa de pèl·lets!
What we do have at home... A stove of pellets!
 
This year's winter is having quite a few cool days, although we wanted to reinforce the heating system in our countryside house for some time now. We opted for biomass, for pellets. This allows us not only to opt for a more ecological heating system but also for the most warming feeling of the fire vision. Although we could not choose to install a traditional fireplace, the stoves of pellets are a similar resource, but even much more  cleaner. _L'hivern d'enguany està tenint alguns dies força freds, tot i que ja feia temps que volíem reforçar el sistema de calefacció a la nostra casa de la muntanya. Per complementar el sistema de calefacció per bomba de calor i tubs, vam optar per la biomassa, pels pèl·lets. Això ens permet no només apostar per un sistema més ecològic de calefacció sinó també pel punt més acollidor de la visió del foc. Tot i que no podíem optar per instal·lar una llar de foc tradicional, les estufes de pèl·lets són un recurs similar, però molt més net.


When we decided to buy a stove of pellets, in one of the stores where we went they had this brand: Heimdallstove. And among the models of the brand, which suited better for the features of our place,  one called Vantaa. At first we did not realise, but when I got home with a catalog to think about it, I noticed it was a name that was very familiar to me, as well as some of the names of the other models. And of course! Vantaa is the name of a near town of Helsinki, Finland. In fact, this is where the airport is. And the other models, too. Loppi, Halkia, Lahti, Kolari. And the founder of the company, Robert Heimdall, was born in 1961 in Savukoski, Finland. Later the family of Robert Heimdall emigrated to Barcelona. After years studying engineering and design, working in different companies, Robert Heimdall and his team create their own range of stoves of pellets. Heimdallstove was born. _Quan vam decidir comprar una estufa de pèl·lets, en una de les botigues on vam anar tenien una marca concreta: Heimdallstove. I d'entre els models de la marca, la que ens anava millor per les carcaterístiques del nostre espai, Vantaa. En un primer moment no hi vam caure, però en arribar a casa amb un catàleg per poder pensar-nos-ho, em vaig adonar que era un nom que m'era molt famíliar, així com alguns dels noms dels altres models. I és clar! Vantaa és el nom d'una població veïna d'Hèlsinki, a Finlàndia. De fet, és on hi ha l'aeroport. I els altres models, també. Loppi, Halkia, Lahti, Kolari. I el fundador de l'empresa, Robert Heimdall, va néixer el 1961 a Savukoski, a Finlàndia. Posteriorment la família de Robert Heimdall va emigrar a Barcelona. Després d'anys estudiant enginyeria i disseny, col·laborant en diferents empreses avui Robert Heimdall i el seu equip creen la seva pròpia gamma d'estufes de pèl·let. Neix Heimdallstove.
So much chance could not be! A stove, we, Finland, ... it had to be ours. And so we did. We liked the design, we liked the benefits, we liked the name! It is a compact stove. Very functional, easy to use and programming. Ideal for small places or areas of mild winters. Equipped with a net glass system. Silent and with great autonomy. _Tanta casualitat no podia ser! Una estufa, nosaltres, Finlàndia, ... havia de ser nostra. I així ho vam fer. Ens agradava el disseny, ens agradaven les prestacions, ens agradava el nom! És una estufa compacta. Molt funcional, de fàcil maneig i programació. Ideal per espais petits o zones d'hiverns suaus. Equipada amb sistema de vidre net. Silenciosa i amb gran autonomia.Pellet fuels (or pellets) are biofuels made from compressed organic matter or biomass. Pellets can be made from any one of five general categories of biomass: industrial waste and co-products, food waste, agricultural residues, energy crops, and virgin lumber. Wood pellets are the most common type of pellet fuel and are generally made from compacted sawdust and related industrial wastes from the milling of lumber, manufacture of wood products and furniture, and construction. In Catalonia, the crisis increased the consumption of wood and its derivatives to heat up. From 2011 to 2012, the sale of pellets grew by 50%. According to the Spanish Association of Energy Valorisation of Biomass (Avebiom) calculates that heating with pellets and chips reduces the energy bill between 40 and 80%. _El pèl·let més sovint utilitzat al plural pèl·lets és un tipus de combustible granulat aglomerat a base de biomassa, produïts a partir de residus forestals, de residus de la indústria de la fusta o agroalimentària així com de plantes anuals cultivats per a la bioenergia. La paraula va derivar-se de l'anglès 'pellet', que del seu costat prové del francès 'pelote' (pilota), petita bola esfèrica o ovoide. A Catalunya, la crisi va fer créixer el consum de llenya i dels seus derivats per a escalfar. De 2011 a 2012, la venda de pèl·lets va créixer de 50%. L'Associació Espanyola de Valorització Energètica de la Biomassa calcula que escalfar-se amb pèl·lets i estelles disminueix la factura energètica entre el 40 i el 80%. 

Nauttikaa! Enjoy_ gaudiu!
MOI, MOI!

divendres, 26 de gener de 2018

BARCELONA

Hyvää perjantaita (friday_divendres) kaikille!
Today... bad (or good?) news! _Males (o bones?) notícies!

 

Barcelona is one of the twelve cities or natural places around the world that the North American television network CNN recommends not visit, this year 2018, because it turned too massive. As an alternative, he recommends getting to a closer location, Valencia, where, they say, "the visitor will find a culture and gastronomy that competes with Barcelona, ​​but that receives a lot less tourists".  _Barcelona és una de les dotze ciutats o indrets naturals de tot el món que la cadena de televisió nord-americana CNN recomana no visitar, aquest any 2018, per estar massa massificada. Com a alternativa, recomana acostar-se fins a València, on, diu, el visitant trobarà una cultura i una gastronomia que competeix amb la barcelonina, però que rep molts menys turistes. 
In the same list of places to be avoided this year, it places another of the most visited cities in Europe, Venice, which is completely overwhelmed because of the massive landings of cruise passengers. _A la mateixa relació de llocs a evitar aquest any hi situa una altra de les ciutats més visitades d'Europa, Venècia, que està del tot desbordada per culpa dels massius desembarcaments dels creueristes. 
 
In the lits of places to be avoided in 2018, mainly because they are also full of tourist, you'll also find the island of Skye (Scotland), Dubrovnik (Croatia), Santorini (Greece), Bhutan (basically to prevent the deterioration of this small and protected Himalayan kingdom), Taj Mahal (India), Mount Everest (next to Nepal), Machu Pichu (in Peru, with more visitors than those recommended by Unesco), the Galapagos Islands (to preserve the ecosystem), the villages of Cinque Terre (Italy) and Antarctica, where the number of visitors has been increasing recently. _Completen el rànquing de llocs a evitar aquest 2018, principalment per estar també plens a vessar de turistes, l'illa de Skye (Escòcia), Dubrovnik (Croàcia), Santorini (Grècia), Bhutan (bàsicament per evitar el deteriorament d'aquest petit i protegit regne de l'Himàlaia), el Taj Mahal (Índia), la muntanya de l'Everest (al costat del Nepal), el Machu Pichu (al Perú, amb més visitants dels recomanats per la Unesco), les illes Galápagos (per preservar l'ecosistema), els poblets de Cinque Terre (Itàlia) i l'Antàrtida, que en els últims anys està veient augmentar el nombre de visitants.

 
Nauttikaa! Enjoy_ gaudiu!
MOI, MOI! Ihanaa viikonloppua!

divendres, 19 de gener de 2018

BARCELONA

Hyvää perjantaita (friday_ divendres) kaikille!
Brazilian photographer Bruno Alencastro captures aerial views 360º of Barcelona tourist spots with a drone. _El fotògraf brasiler Bruno Alencastro capta amb un dron vistes aèries 360º dels punts turístics de la ciutat de Barcelona.


And meanwhile, in Helsinki... and in Barcelona now... _I, mentrestant, a Hèlsinki... i a Barcelona ara...


Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI! Ja ihanaa viikonloppua!

dilluns, 8 de gener de 2018

HÈLSINKI

Hyvää maanantaita (monday_dilluns) kaikille!
The urban event Lux Helsinki offers experiences for all the senses during the darkest time of the year. Visually spectacular light installations have enticed people to spend time in the wintry outdoors of Helsinki. _La filosofia inicial de Lux Helsinki és la de dur llum en els dies més foscos de l'any. A  més, és una bona manera de fer sortir la gent al carrer en una època tan freda

"The 10th annual Lux Helsinki light festival will take place from Saturday 6 January to Wednesday 10 January 2018. Lux Helsinki is illuminated with brilliant light installations at the impressive district of Kaartinkaupunki. "The streets, squares and buildings will be momentarily take on new forms as the festival breathes mew life into the wintry city" (Ilkka Paloniemi, artistic director). The starting point and the first artwork are located in Esplanade Park, behind Svenska Teatern. _El 10è festival anual de llum Lux Hèlsinki tindrà lloc des del dissabte 6 de gener al dimecres 10 de gener de 2018. Lux Hèlsinki ha il·luminat edificis històrics del centre de la ciutat, sobretot del districte de Kaartinkaupunki. La ruta d'enguany surt del parc d'Esplanadi, darrere del Svenska Teatern. "Els carrers, les places i els edificis adoptaran noves formes durant el temps que el Festival insufli nova vida a la ciutat hivernal" (Ilkka Paloniemi, director artístic).

Nauttikaa! Enjoy_ gaudiu!
MOI, MOI!

divendres, 5 de gener de 2018

barcelona-hèlsinki-barcelona

Hyvää perjantaita (friday_divendres) kaikille!
Ja arriben els Reis Mags d'Orient! Ja són aquí! Seguint l'estrella d'orient, arribaran a tots els pobles i ciutats de la nostra terra per a dur-nos regals a tots! A tots aquells que ens hem portat més o menys bé durant l'any, és clar! Quins nervis! Ara ja són... molt a prop... justament per aquí...


The Cavalcade of Magi is a traditional parade of kings coaches, practically in all Spanish cities and also in some cities and towns in Mexico. TheMagi (of which tradition holds there were three: Melchior, Gaspar, and Baltasar) ride through the streets, as their page boys throw candies to children. It is celebrated every January 5 (the day preceding the feast of Epiphany) in the evening. When the night comes the children must go to bed early after cleaning their shoes and the following morning they have the gifts of the Magi that they have requested before in a letter. According to this tradition, the children who have behaved badly during the last year receive coal rather than candy, though (as in the case of Santa Claus) this is not a frequent occurrence. They might get coal candy, though.

The cavalcade of Alcoy is the oldest in the world and is a major draw of international tourism for Spain.

In Poland the first Cavalcade took place in 2009.


 Barcelona

Però... i a Finlàndia? Celebren els Reis a Finlàndia?

Finlàndia no celebra el dia de Reis com ho fem aquí... amb cavalcades, i regals... però sí que hi ha alguna cosa relacionada amb els Reis Mags... Tiernapojat. Sembla ser que es tracta d'una tradició que, a Finlàndia (perquè celebracions similars es troben per tot el nord d'Europa) podria haver nascut a la ciutat d'Oulu. Els estudiants, que després de les festes ja anaven escassos de diners, es disfressaven i representaven una obra d'origens medievals. Ho feien mentre anaven de casa en casa, formant una espècies de cavalcada. Després de cada representació es demanava una donació al públic. I és la història dels Reis Mags i la seva trobada amb el rei Herodes i el nen Jesús la que representen. També s'hi inclouen algunes cançons de Nadal i una cançó de lloança al Tsar Alexandre.


Els personatges de l'obra són Herodes, el Rei dels Moros (que duu la cara pintada de negre), Knihti i Mänkki. Tots execepte Mänkki, que es el portador de l'estrella (i de les notícies del naixament de Jesús), duen espases.

En l'obra, que s'explica amb el dialecte arcaic d'Oulu, hi veiem la trobada entre Herodes i el Rei dels Moros, i la conversa sobre els tres Reis Mags, així com l'ordre d'Herodes de matar a tots els nens acabats de néixer de la ciutat.
Aquí us deixem amb una versió més... rockera... de l'obra... molt adecuada als gustos musicals de Finlàndia.

 

The Star boys' singing procession (Tiernapojat), also known as "Epiphany singers", has children and young people walking about with a movable star on a rod and often wearing crowns and dressed in clothes to resemble the Three Magi (variously also known as Three Kings, Three Wise Man). The singing procession and the folk drama had its roots in an old medieval ecclesiastical play, centred on the Biblical Magi of the Christmas story in the Gospel of Matthew (Mt 2,1-28), appropriate to Epiphany. The liturgical drama developed from the 16th century on, as it was performed by cathedral schoolboys, to become a more secular mystery drama, containing also some ordinary Christmas songs and carols. The singing procession and play was usually observed each year during the period between 27 December and 6 January (the feast of the Epiphany). In Finland, a version of the Star boys' procession originating in the city of Oulu, a musical play known as Tiernapojat, has become established as a cherished Christmas tradition nationwide. The Tiernapojat show is a staple of Christmas festivities in schools, kindergartens, and elsewhere, and it is broadcast every Christmas on radio and television. The Finnish version contains non-biblical elements such as king Herod vanquishing the "king of the Moors", and a short song of praise to Tsar Alexander.

Nauttikaa! Gaudiu_Enjoy!
MOI, MOI! Ja ihanaa viikonloppua!

dijous, 14 de desembre de 2017

barcelona-helsinki-barcelona

Hyvää torstaita (thursday_dijous) kaikille!
'Lucian päivä'... four years ago in Helsinki. _Santa Llúcia, ara fa uns quatre anys, a Hèlsinki.

Yestarday was 'Lucian Päivä', the Feast of Saint Lucy. _Ahir va ser Lucian Päivä, Santa Llúcia a casa nostra.Saint Lucia is one of the few saints celebrated by the overwhelmingly Lutheran Nordic people  Danes; Swedes; Finns and Norwegians. _Tot i que Finlàndia és un país eminentment luterà, la festivitat de Santa Llúcia és una de les poques que van quedar després de la Reforma de 1530. 

Santa Llúcia de Siracusa per Domenico di Pace Beccafumi
It is a day when the older woman in the family walks with a crown of seven candles, leading a procession of other women who hold a candle each. The woman who wears the crown, enters the room singing the song 'Santa Lucia' (an old Neapolitan song), the lyrics of which has adapted to the Scandinavian traditions and describes light overcoming darkness. _És un dia en que la dona més gran de la família camina amb una corona de set espelmes, encapçalant una processó d'altres dones que aguanten una espelma cada una. La dona que duu la corona, entra a la sala cantant la cançó de Santa Llúcia (una antiga cançó napolitana), la lletra de la qual s'ha adaptat a les tradiciones escandinaves i descriu la llum amb què Santa Llúcia venç la foscor.


src Visit Helsinki   via Jussi Hellsten
The Finnish celebrations have been historically tied to Swedish culture and the Swedish-speaking Finns. St Lucy is celebrated as a “beacon of brightness” in the darkest time of year. The first records of St. Lucy celebrations in Finland are from 1898, and the first large celebrations came in 1930, a couple of years after the popularization of the celebrations in Sweden. The St. Lucy of Finland has been elected since 1949 and she is crowned in the Helsinki Cathedral. Anna-Kajsa Edström has been this year's elected girl. _És una festa celebrada, sobretot, pels suecs i, a Finlàndia, sobretot pels finlandesos d'origen suec. A Hèlsinki, la coronació de Llúcia, una noia proposada per les revistes sueques a Finlàndia Folkhälsan i Hufvudstadsbladet, i elegida popularment (amb motius benèfics), és duu a terme a la Catedral d'Hèlsinki. Aquest any (2017) ha estat Anna-Kajsa Edström

 src HBL

After the coronation, singing 'Santa Lucia' procession begins at the city center. _Després de la coronació, amb el cant de Santa Llúcia, s'inicia una processó pel centre de la ciutat.


The St. Lucy's Day celebrations retain many indigenous Germanic pagan, pre-Christian midwinter elements. Some of the practices associated with the day predate the adoption of Christianity in Scandinavia, and like much of Scandinavian folklore and even religiosity, is centered on the annual struggle between light and darkness. It is likely that tradition owes its popularity in the Nordic countries to the extreme change in daylight hours between the seasons in this region. _El per què va sobreviure aquesta festivitat ve molt lligat a la relació que tenen els països nòrdics amb la llum i la foscor, sobretot durant els mesos més crus de l'any, novembre i desembre, on el dia té molt poques hores. El dia 13, el dia de Santa Llúcia, marca el punt d'inflexió, essent la nit més llarga de l'any, i l'endemà, el dia (llum) ja comença a guanyar terreny a la nit (foscor). 


Com sempre, a Finlàndia, hi ha una menja especial per a l'ocasió
... en aquest cas, d'origen suec... Lussekatt (panets de canyella)
src big in finland
On December 13 is the date of the martyrdom of St. Lucia and in the original Julian calendar coincided with the winter solstice (I found this process of Christianisation pagan traditions specially interesting... at least those related to Christmas). _El dia 13 de desembre és la data suposada del martiri de Santa Llúcia i que, en el calendari julià original coincidia amb el solstici d'hivern (és molt interessant tot aquest procés de cristianització de les tradicions diguem-ne... paganes... sobretot les que estan relacionades amb el Nadal).
It is also the traditional start date of the holiday season. This day should start the Fira of Santa Llúcia (which lasts until the 24th) in Barcelona. _És també la data tradicional d'inici de les festes nadalenques. Aquest dia hauria de començar la Fira de Santa Llúcia (que dura fins el 24)... En Aquest dia s'haurien d'encendre els llums als carrers... Aquest dia s'ha de muntar el pessebre i engalanar la casa... Aquest dia... ja que fins a aquest dia no s'haurien venut les figures, els avets, les altres ornamentacions nadalenques... 


 

The oldest date from the Barcelona Fira de Santa Llúcia is 1786. _La data més antiga de la Fira de Santa Llúcia de Barcelona és la de 1786. I així ho corrobora Joan Amades (més inormació al web Fira de Santa Llúcia). La seva instal·lació també ha variat molt. Però, sens dubte, és una de les tradicions nadalenques més arrelada i antiga de Barcelona. Josep Mª de Segarra, en el Romanç de Santa Llúcia deia... 


Perquè avui és Santa Llúcia
dia de l'any gloriós,
pels volts de la Plaça Nova
rondava amb la meva amor.

Anem tots dos a la fira,
amiga, anem-hi dejora,
que una mica de muntanya
alegri nostra tristor.

Comprarem grapats de molsa
i una enramada d'arboç,
i una blanca molinera,
i una ovella i un pastor. (fragment)"


Nauttikaa! Gaudiu_Enjoy!
MOI, MOI!