divendres, 19 desembre de 2014

una MICA de TOT... i de RES

Hyvää perjantaita (friday_divendres) kaikille!
Designed by Studio Puisto, the Dream Hotel is located within a converted industrial building in Tampere, Finland, to accompany the pre-existing Dream Hostel in the same building, offering an additional 20 boutique suites with en suite bathrooms. _L'estudi d'arquitectura d'Hèlsinki Studio Puisto ha dissenyat el Dream Hotel en un edifici industrial reconvertit de la ciutat finlandesa de Tampere, al costat del ja existent Dream Hostel oferint, així, 20 noves habitacions boutique amb banys ensuite.


Helsinki-based Studio Puisto used hanging basket seats, strips of timber and potted plants for the interior of the hotel. _L'estudi d'arquitectura ha utilitzat seients cistella penjats, tires de fusta i plantes en tests per a l'interior de l'hotel.


Half of the rooms – those with double beds – have street-facing windows, while the twin rooms, positioned off-grid in the middle of the complex, have clerestory windows that bring in light from the corridors. _La meitat de les habitacions, aquelles amb llits dobles, tenen vistes al carrer, mentre que les de dos llits, encarades a l'interior de l'edifici, reben tota la llum dels passadissos.


Soft furnishings with turquoise and evergreen coloured textiles contrast with the neutral tones of the space, which has a course-textured beige carpet. _Mobles de textures suaus, de colors turquesa i tèxtils de color de fulla contrasten amb els tons neutres de l'espai, com els de la catifa beix.


Slim strips of multi-tonal timber line the white and grey walls to mark the bedroom entrances, and are used inside to stripe the walls behind the beds. Timbers criss-cross the white painted ceilings to give a coffered appearance. _Llistons fins de fusta multi-tonal ressegueixen les parets blanques i grises per marcar l'entrada a les habitacions, i s'utilitzen també en l'interior darrere dels llits. Les fustes travessen els sostres blancs pintats per donar una aparença de cassetons.


A meeting room is situated on one side of the floor plan, and there is a communal kitchen that is also available to hostel guests.  _Hi ha una sala de reunions en un costat de la planta, i hi ha una cuina comuna que també està disponible per als hostes de l'alberg.


It was recently selected by the Daily Mail as one of the top ten 'poshtels' in Europe. But... what is a 'poshtel'? We'll talk about it here soon. _Ha estat seleccionat recentment pel Daily Mail com un dels deu millors 'poshtels' d'Europa. Però... què és un poshtel? En parlarem aquí aviat.

some images src Studio Puisto

Anyone can know more about Tampere, Finland, after our trip there a couple of summer ago. Read about it hereherehere and here.  _Si voleu saber més coses de Tampere, recordeu que nosaltres hi vam ser, i al nostre blog us ho vam explicar... concretament aquí, aquí, aquí i aquí.

Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI!

dijous, 18 desembre de 2014

AHIR vaig anar a...

AHIR vaig anar a... veure l'obra de teatre 'La Mascarada Fantàstica', de la Companyia De La Rosa, a La Seca-Espai Brossa de Barcelona.
Yesterday I went to see the role play 'La Mascarada Fantàstica', by Companyia de La Rosa, at La Seca-Espai Brossa of Barcelona.


'La Mascarada Fantàstica' is comic role play that belongs to the tradition of Commode dell'Arte (masks, very physical interpretation, impromptu parties, crazy humor and songs). Period costumes, and methods of time, but with a speech full of complicity towards any subjects of our present days. And some other surprises too that we can't reveal!_La Mascarada Fantàstica és una obra còmica que s'inscriu dins de la tradició de la Commedia dell'Arte (màscares, interpretació molt física, parts improvisades, cançons i humor esbojarrat). Vestits d'època, i mètodes d'època, però amb un discurs intemporals ple de complicitat cap als temes de la nostra actualitat present. I unes quants sorpreses més que no podem desvetllar!


This story begins in the city of Venice, perhaps in the 16th century. A rich merchant has arranged the marriage between his son, young Giorgio, and the beautiful princess Doralice. But they do not agree with this marriage of convenience and their rebellion against the established system will kick out a masquerade that will exploit a plot where nothing is what it seems. _La història arrenca a la ciutat de Venècia, potser cap al segle XVI. Un ric mercader ha concertat el matrimoni entre el seu fill, el jove Giorgio, i la bella princesa Doralice. Però els joves no estan d’acord amb aquest casament de conveniència i la seva rebel·lió contra el sistema establert donarà el tret de sortida a una mascarada que farà explotar una trama on res no és el que sembla.


The goal of Companyia de la Rosa, with a little show full of quality, is to reach all audiences, entertain and astonish and provoke laugh and reflection. And so they have done it and achieved it! _L’objectiu és, per a la Companyia, mitjançant un espectacle de qualitat, arribar a tot tipus de públic, entretenir i meravellar, provocar el riure i la reflexió. I així ho han fet i aconseguit!


theatre images src La Seca-Espai Brossa

Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI!

dimecres, 17 desembre de 2014

HÈLSINKI

Hyvää keskiviikkoa (wednesday_dimecres) kaikille!
On January, 2014, the city board of Helsinki voted to allot space for a Guggenheim museum. The next institution of the Guggenheim Foundation will be located in the city's Eteläsatama neighborhood. The board will hold the plot for two years while a suitable design can be found. _A principis d'any, el consell de la ciutat d'Hèlsinki va accedir a cedar un espai per a un museu Guggenheim. La propera seu de la Fundació Guggenheim serà a Eteläsatama, a l'antic port de la ciutat.


The Guggenheim Museum has chosen six finalists in the competition to design its planned Helsinki outpost. The museum announced the six names at a press conference in Helsinki and also released six sets of renderings, but kept the names and the images apart, noting that “under EU procurement rules the concepts must remain anonymous until the competition concludes.” The finalists will now refine their schemes, with a March deadline; the museum expects to announce its selection next June. _El Guggenheim ha triat sis finalistes. El museu va anunciar els sis noms en una conferència de premsa a Hèlsinki. També va mostrar sis conjunts de renders, però va mantenir els noms i les images per separat. Els finalistes ara perfeccionaran els seus esquemes, amb una data límit al març. Després de refinar els conceptes, el disseny guanyador serà elegit el juny de 2015.


The finalists are_ Els finalistes són: AGPS Architecture Ltd. (Zurich and Los Angeles); Asif Khan Ltd. (London); Fake Industries Architectural Agonism (New York, Barcelona, and Sydney); Haas Cook Zemmrich STUDIO2050 (Stuttgart); Moreau Kusunoki Architect (Paris); and SMAR Architecture Studio (Madrid and Western Australia). Although six of the 11 jurors are Finnish, none of the finalists is from Finland—not surprising, given that the competition attracted 1,715 entries from 77 countries. _Tot i que sis dels 11 membres del jurat són finlandesos, cap dels finalistes és de Finlàndia (el concurs va atreure a 1.715 entrades de 77 països).


The jurors seemed to steer clear of fussy or “iconic” buildings. Indeed, they went so far as to choose some schemes, according to their report, “whose outward form will only emerge in the second phase” of the competition. Instead, the focus was on urbanism and on imaginative responses to the program. “The single theme, which linked the chosen six,” the jury report states, “was the impulse to expand the idea of what a museum can be.” _Els membres del jurat semblaven allunyar-se de la idea d'un edifici "icònics". "La forma exterior només sorgirà en la segona fase" del concurs. En canvi, l'atenció es va centrar en l'urbanisme i en les respostes imaginatives al programa. "El tema únic, que vincula els elegits 6", assenyala l'informe del jurat, "va ser l'impuls per expandir la idea de què pot ser un museu."

More information and src images here. _Trobaure més informació de les propostes presentades a concurs aquí.

Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI!

dimarts, 16 desembre de 2014

una MICA de TOT... i de RES

Hyvää tiistaita (tuesday_dimarts) kaikille!
Santa Classics is a new series of images created by artist, photographer and Santa devotee, Ed Wheeler (for the past thirty years, Ed has photographed people, places and things for some of the most important corporations in America). Wheeler imagines Santa entering into the great masterworks of art, with humor and reverence for the originals.  It's all the work of photographer Ed Wheeler, who superimposes himself dressed as Santa in the works of Botticelli, Caravaggio, Monet and more. _Santa Classics és una nova sèrie d'imatges creades per l'artista i fotògraf devot del Pare Noel, Ed Wheeler (que durant més de trent a anys ha fotografiat persones, llocs i coses per a algunes de les corporacions més import ants d'Estats Units). Wheeler imagina el Pare Noel a les grans obres dels maestros de l'art, amb humor i reverència per les originals: Ed Wheeler se superposa a si mateix vestit com a Santa a les obres de Botticelli, Caravaggio, Monet i d'altres.

 

Ed Wheeler has been dressing for more than 35 years as Santa for holiday cards for nearly as long. Inspiration struck in 2011 as Wheeler stood in front of Emanuel Leutze's famous painting of George Washington crossing the Delaware at the Metropolitan Museum of Art. It was then, Wheeler says, that he first realized that Santa was destined for greater things: to invade the world of classical art. _Ed Wheeler s'ha estat vestint com a Pare Noel per a targetes de Nadal durant més de 35 anys.  La inspiració li va venir el 2011 quan era davant la famosa pintura d'Emanuel Leutze 'George Washington creuant el Delaware' al Museu Metropolità d'Art. Va ser llavors, Wheeler diu,  que es va adonar que Santa Claus estava destinat a envair el món de l'art clàssic.


Since then, Santa has made surprise appearances in many famous paintings. To date, Wheeler has incorporated himself dressed as Santa in more than 40 paintings. _Des d'aleshores, el Pare Noel ha aparegut per sorpresa en molts quadres famosos. Fins ara, Wheeler s'ha incorporat a si mateix vestit com Pare Noel en més de 40 pintures.


Often Santa replaces a main figure in a painting; sometimes he is added to a group composition or may even be the single human presence in a landscape. Wheeler’s intent is to pay homage to the original paintings while offering art lovers an additional reason to smile. Once a painting is selected, Wheeler embarks on a multi-step process to fully integrate Santa into the lighting, brushstrokes and tonal values of a particular painting. _Sovint substitueix la figura principal en una pintura; de vegades s'afegeix a una composició de grup o fins i tot pot ser la única presència humana en un paisatge. La intenció de Wheeler és retre homenatge a les pintures originals alhora que ofereix als amants de l'art una raó més per somriure. Una vegada que es selecciona una pintura, Wheeler s'embarca en un procés de múltiples passos per integrar plenament el Pare Noel en quant a la il·luminació, la pinzellada i els valors tonals d'una pintura en particular.


all images src, and many more, here (Santa Classics)

Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI!

dilluns, 15 desembre de 2014

AHIR vaig anar a...

AHIR vaig anar a... bé, va ser divendres passat... a veure l'obra de teatre Prendre Partit, al Teatre Goya de Barcelona.
Yesterday... actually it was last friday... we went to see a Ronald Howard's role play 'Taking Sides', at Teatre Goya of Barcelona.


Berlin in 1946 is a city destroyed as a result of the war. Destruction, confusion, death; the end of an era. This time we are witnessing the preliminaries and preparatory research for the trial to be undertaken by the Commission Anti-Nazi Artists. Major Steve Arnold (Andrés Herrera) was commissioned to investigate the implications of the music director Furtwängler Wilheim (Josep Maria Pou) accused of collaborationism with the Nazi regime during World War II_Berlín, 1946, una ciutat destruïda com a conseqüència de la guerra. Les forces aliades ja han pres posicions a la ciutat i és l'hora de jutjar el criminals de guerra. En aquesta ocasió assistim als prolegòmens i investigacions preparatòries per al judici que durà a terme la Comissió Anti-nazi per als Artistes. El comandant Steve Arnold (Andrés Herrera) rep l’encàrrec d’investigar les implicacions del director d’orquestra Wilheim Furtwängler (Josep Maria Pou) acusat de col·laboracionisme amb el règim nazi durant la II Guerra Mundial.


The text deals with the post-Nazi Germany in 1946 and aims to involve the audience as part and wotness of an open trial that shows two opposing attitudes to the absolutely terrible political reality of the Third Reich. _El text aborda l’Alemanya post-nazi de 1946 i pretén involucrar a l’espectador com a part i testimoni d’un judici obert que presenta dues actituds absolutament oposades davant la terrible realitat política del Tercer Reich.


The author sets before us the eternal confrontation between culture and power, between art and politics, and invites us to "take sides"_Com ja ens tenen acostumats a moltes obres al Teatre Goya, també en aquest cas l’autor de l'obra, Ronald Harwood, ens convida a “prendre partit”. Ens col·loca davant l’eterna confrontació entre cultura i poder, entre art i política. 


This role play lasts 1 hour 50 minutes without intermission; and will be at Teatre Goya of Barcelona until 1 February 2015. _L'obra dura 1h 50min, sense entreacte; i seran al Teatre Goya de Barcelona fins el 1 de febrer de 2015.

all images src Teatre Goya

Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI!

dissabte, 13 desembre de 2014

barcelona-hèlsinki-barcelona

Hyvää launtaita (saturday_dissabte) kaikille!
'Lucian Päivä'... one year ago in Helsinki. _Santa Llúcia, ara fa un any, a Hèlsinki.


"We are back again! As you may know, last weekend we've been in Helsinki to see how is the Christmas mood of the honored country where Santa Claus lives! And we have to say that it is awsome! Although it was pretty cold, they live in the streets every minute they have... everywhere, anywhere...  _Bé... ja hem tornat d'aquesta... petita... escapada a Hèlsinki que hem fet per veure com s'hi respiraven els Nadals! I hem de dir que l'animació és absoluta... molta gent pel carrer, molta gent a les botigues, molta gent als mercats de Nadal, més o menys tradicionals, molta gent fent sopars de Nadal amb els amics o els companys de feina, ... En definitiva, molta gent passant-s'ho d'allò més bé! Tot s'ha de dir també... divendres, dissabte, diumenge... ja se sap! Saint Lucia is one of the few saints celebrated by the overwhelmingly Lutheran Nordic people  Danes; Swedes; Finns and Norwegians. _Tot i que Finlàndia és un país eminentment luterà, la festivitat de Santa Llúcia és una de les poques que van quedar després de la Reforma de 1530. 

Santa Llúcia de Siracusa per Domenico di Pace Beccafumi
It is a day when the older woman in the family walks with a crown of seven candles, leading a procession of other women who hold a candle each. The woman who wears the crown, enters the room singing the song 'Santa Lucia' (an old Neapolitan song), the lyrics of which has adapted to the Scandinavian traditions and describes light overcoming darkness. _És un dia en que la dona més gran de la família camina amb una corona de set espelmes, encapçalant una processó d'altres dones que aguanten una espelma cada una. La dona que duu la corona, entra a la sala cantant la cançó de Santa Llúcia (una antiga cançó napolitana), la lletra de la qual s'ha adaptat a les tradiciones escandinaves i descriu la llum amb què Santa Llúcia venç la foscor.


src Visit Helsinki   via Jussi Hellsten
The Finnish celebrations have been historically tied to Swedish culture and the Swedish-speaking Finns. St Lucy is celebrated as a “beacon of brightness” in the darkest time of year. The first records of St. Lucy celebrations in Finland are from 1898, and the first large celebrations came in 1930, a couple of years after the popularization of the celebrations in Sweden. The St. Lucy of Finland has been elected since 1949 and she is crowned in the Helsinki Cathedral. Elin Andersson has been this year's elected girl. _És una festa celebrada, sobretot, pels suecs i, a Finlàndia, sobretot pels finlandesos d'origen suec. A Hèlsinki, la coronació de Llúcia, una noia proposada per les revistes sueques a Finlàndia Folkhälsan i Hufvudstadsbladet, i elegida popularment (amb motius benèfics), és duu a terme a la Catedral d'Hèlsinki. Aquest any (2014) ha estat Vanessa Eriksson

src HBL


After the coronation, singing 'Santa Lucia' procession begins at the city center. _Després de la coronació, amb el cant de Santa Llúcia, s'inicia una processó pel centre de la ciutat.


The St. Lucy's Day celebrations retain many indigenous Germanic pagan, pre-Christian midwinter elements. Some of the practices associated with the day predate the adoption of Christianity in Scandinavia, and like much of Scandinavian folklore and even religiosity, is centered on the annual struggle between light and darkness. It is likely that tradition owes its popularity in the Nordic countries to the extreme change in daylight hours between the seasons in this region. _El per què va sobreviure aquesta festivitat ve molt lligat a la relació que tenen els països nòrdics amb la llum i la foscor, sobretot durant els mesos més crus de l'any, novembre i desembre, on el dia té molt poques hores. El dia 13, el dia de Santa Llúcia, marca el punt d'inflexió, essent la nit més llarga de l'any, i l'endemà, el dia (llum) ja comença a guanyar terreny a la nit (foscor). 


Com sempre, a Finlàndia, hi ha una menja especial per a l'ocasió
... en aquest cas, d'origen suec... Lussekatt (panets de canyella)
src big in finland
On December 13 is the date of the martyrdom of St. Lucia and in the original Julian calendar coincided with the winter solstice (I found this process of Christianisation pagan traditions specially interesting... at least those related to Christmas). _El dia 13 de desembre és la data suposada del martiri de Santa Llúcia i que, en el calendari julià original coincidia amb el solstici d'hivern (és molt interessant tot aquest procés de cristianització de les tradicions diguem-ne... paganes... sobretot les que estan relacionades amb el Nadal).
It is also the traditional start date of the holiday season. This day should start the Fira of Santa Llúcia (which lasts until the 24th) in Barcelona. _És també la data tradicional d'inici de les festes nadalenques. Aquest dia hauria de començar la Fira de Santa Llúcia (que dura fins el 24)... En Aquest dia s'haurien d'encendre els llums als carrers... Aquest dia s'ha de muntar el pessebre i engalanar la casa... Aquest dia... ja que fins a aquest dia no s'haurien venut les figures, els avets, les altres ornamentacions nadalenques... 


 

The oldest date from the Barcelona Fira de Santa Llúcia is 1786. _La data més antiga de la Fira de Santa Llúcia de Barcelona és la de 1786. I així ho corrobora Joan Amades (més inormació al web Fira de Santa Llúcia). La seva instal·lació també ha variat molt. Però, sens dubte, és una de les tradicions nadalenques més arrelada i antiga de Barcelona. Josep Mª de Segarra, en el Romanç de Santa Llúcia deia... 


Perquè avui és Santa Llúcia
dia de l'any gloriós,
pels volts de la Plaça Nova
rondava amb la meva amor.

Anem tots dos a la fira,
amiga, anem-hi dejora,
que una mica de muntanya
alegri nostra tristor.

Comprarem grapats de molsa
i una enramada d'arboç,
i una blanca molinera,
i una ovella i un pastor. (fragment)"

Nauttikaa! Gaudiu_Enjoy!
MOI, MOI!

divendres, 12 desembre de 2014

BARCELONA

Hyvää perjantaita (friday_divendres) kaikille!
The new Design Museum of Barcelona will open its doors on December 14 and will show objects designed in Catalonia well known all around the world. _El nou Museu del Disseny de Barcelona obrirà les seves portes al públic a partir del 14 de desembre i mostrarà objectes fets i pensats a Catalunya i que han fet la volta al món.The Design Museum of Barcelona conserves huge holdings – more than 70,000 objects – the result of merging the collections of the Museum of Decorative Arts, the Museum of Ceramics, the Museum of Textile and Clothing and the Graphic Arts Cabinet. A new museography, one based on research and the generation and dissemination of knowledge about art and design, both past and present, and on experimentation. The museum also adopts a forward-looking stance that encourages new and diverse gazes at its rich collections, which form part of the city’s heritage. _Amb un total de més de 70.000 peces i un espai expositiu de 7.000m², el Museu obre amb les seves quatre exposicions de producció pròpia que permeten una lectura plural de la seva col·lecció d’arts decoratives, disseny i arts d’autor. El Museu del Disseny de Barcelona és el museu de les arts de l’objecte i del disseny, producte de la integració de les col·leccions del Museu de les Arts Decoratives, el Museu de Ceràmica, el Museu Tèxtil i d’Indumentària i el Gabinet de les Arts Gràfiques de la ciutat. El nou espai és una aposta per redimensionar i mostrar les col·leccions convertint-se en un punt neuràlgic on el disseny tindrà la seva màxima expressió. Això no és fruit de la casualitat, sinó de la llarga tradició en el món del disseny que té la ciutat, que compta grans professionals i empreses, amb universitats i centres de formació que prioritzen la qualitat i l’excel·lència educativa en l’àmbit del disseny.


The design museum, organised around the theme “from the decorative arts to design”, is dedicated to the culture of the object, focusing on pieces that are often from the everyday, their design, manufacturing process, use and distribution, aesthetic and/or functional obsolescence and their transformation into museum pieces, all from a 21st-century perspective. _La nova línia discursiva se centra a generar discurs de les arts decoratives al disseny i les arts aplicades contemporànies, consagrant el museu a la cultura de l'objecte, sovint de l'entorn proper, domèstic i laboral, quotidià, incloent la seva concepció, el seu procés de fabricació, el seu ús, la seva difusió, la seva caducitat estètica i/o funcional, la seva obsolescència i la seva museïtzació, tot des de la lectura del segle XXI.

Montesa Impala_ Leopoldo Milà

Setrill_Rafael Marquina

Formerly housed at different sites and following different trajectories, the four collections – the cornerstone of the Museum – have now been brought together in a permanent home in a new building (Disseny Hub Barcelona) designed by MBM architects (Josep Martorell, Oriol Bohigas, David Mackay, Oriol Capdevila and Francesc Gual) in Plaça de les Glòries. The building comprises two parts: an underground section made possible by the change in level caused by the reorganisation of the square; and a section at street level. _La seu definitiva del Museu del Disseny, prevista per a l'any 2014, s'ubicarà a l'edifici Disseny Hub Barcelona, a la Plaça de les Glòries. Es tracta d'un edifici dissenyat per l'equip MBM arquitectes, format per Josep Martorell, Oriol Bohigas, David Mackay, Oriol Capdevila i Francesc Gual. L'edifici té dues parts: una subterrània, que aprofita el canvi de nivell provocat per la remodelació de la plaça, i una altra que emergeix sobre el nivell del carrer i que recorda una grapadora. El Disseny Hub Barcelona acull també el FAD, el Barcelona Centre de Disseny i la Biblioteca El Clot-Josep Benet.


From December 14th until January 31st 2015, entry to the museum will be free of charge to help promote the new Museu del Disseny in Barcelona. _Fins el 31 de gener de 2015 hi haurà portes obertes per a visitar el museu.
Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI! Ja ihanaa viikonloppua!

dijous, 11 desembre de 2014

AHIR vaig anar a...

AHIR vaig anar a... bé, va ser abans d'ahir... a veure l'exposició El Lissitzky, l'experiència de la totalitat, a La Pedrera, a Barcelona.
Yesterday I went to see the art exhibition El Lissitzky, the experience of totality at La Pedrera, in Barcelona.


From 21 October 2014 until 18 January 2015 one can visit at La Pedrera a fascinating exhibition on the work of El Lissitzky, one of the most controversial artists in the first half of the twentieth century, while one most influential to the European avant-garde from the Stalinist regime of the '30s. _Des del 21 d'octubre de 2014 i fins al 18 de gener de 2015 podeu visitar a La Pedrera una exposició fascinant sobre l'obra d'El Lissitzky, un dels artistes més controvertits a la primera meitat del segle XX, alhora que un dels artistes més influents per a les avantguardes europees des del règim estalinista dels anys '30.


Throughout the exhibition visitor will find a very varied selection of works... painting, drawing, engraving, photography, graphic and typography design, architecture,... actually, any of all the artistic disciplines, even an approach to the world of cinema. 25 years of his career, from the early illustrations for  Yiddish children's books to his late work for the propaganda magazine 'USSR in Construction'. _Al llarg de tot el recorregut de l'exposició hi trobem una selecció d'obres ben variada... pintura, dibuix, gravat, fotografia, disseny gràfic i tipogràfic, arquitectura,... en definitiva, pràcticament totes les disciplines artístiques perquè, fins i tot, es va apropar al món del cinema. 25 anys de la seva carrera, des de les primeres il·lustracions per a llibres infantils jiddisch fins als seus treballs per a la revista propagandística URSS en construcció.


El Lissitzky's work is a reflection of the search for what the vanguards of the 1920s was called 'the experience of totality', that is, an attempt to integrate art and life, where the role of the artist is fundamental and who is understood as an agent of social change. _L'obra de El Lissitzky és un reflex de la recerca d'allò que les avantguardes de la dècada de 1920 van anomenar l'experiència de la totalitat, és a dir, un intentent per integrar art i vida, on el paper de l'artista és fonamental i se l'enten com un agent del canvi social.


But ... who really was El Lissitzky? Born in Potxinok, Smolensk, 1890, and died in Moscow in 1941. He was a painter, designer, architect and photographer, and one of the most engaged in the search for a new art for a 'new man' emerged from the October Revolution. His work had the ability to act as a catalyst for new ideas born in the Soviet Union and Western Europe. _Però... qui és El Lissitzky?  Va nèixer a Potxinok, Smolensk, al 1890, i va morir a Moscou al 1941. Va ser pintor, dissenyador, arquitecte i fotògraf, i un dels artistes més compromesos en la recerca d'un art nou per a un home nou sorgit de la Revolució d'Octubre. La seva obra tenia la capacitat d'actuar com un catalitzador de les noves idees nascudes a la Unió Soviètica i a l'Europa occidental.


El Lissitzky gets a perfect combination between the Suprematist flat surface with the laws of constructivist architecture through 'Proun' (projects for the affirmation of the new) from 1919 to 1923 which influenced on De Stijl and Bauhaus styles. _El Lissitzky combina de manera més harmoniosa la superfície plana suprematista amb les lleis de l'arquitectura constructivista a través dels Proun (projectes per a l'afirmació del nou) de 1919 a 1923, i que van tenir tanta influència a De Stijl i a la Bauhaus.


It is also considered the founder of modern typography, and the forerunner of the modern book design. _És considerat, a més, el fundador de la tipografia contemporània, i el precursor del disseny del llibre modern.


Experiments with photography and the cinema. _Experimenta amb la fotografia, i també amb el cinema.


And finally, he was also a designer of pavilions for trade and industry fairs of the Soviet Union, and Soviet propaganda magazines. _I, finalment, dissenyador de pavellons per a fires comercials i industrials de la Unió Soviètica, i de revistes de propaganda soviètica.

'The artist is no longer a reproducer but has become the constructor of a new universe of objects', El Lissitzky
L'artista ha deixat de ser un reproductor per convertir-se en el constructor d'un nou univers d'objectes, El Lissitzky

'El Lissitzky, the experience of totality' is an exhibition that arrives in Barcelona revised and expanded, for example with his latest work 'Produce more tanks!' poster (1941), thanks to Fundació Catalunya-La PedreraMuseo d'arte moderna e contemporanea di Trento e ReveretoMuseu Picasso de Málaga and La Fábrica. _El Lissitzky, l'experiència de la totalitat és una mostra itinerant que arriba a Barcelona revisada i ampliada, per exemple amb la seva darrera obra  el cartell Produïu més tancs! (1941), de la mà de la Fundació Catalunya-La Pedrera, el Museo d'arte moderna e contemporanea di Trento e Revereto, el Museu Picasso de Málaga i La Fábrica.
more images here


Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOi, MOI!