dilluns, 23 de maig de 2016

HÈLSINKI

Hyvää maanantaita (monday_dilluns) kaikille!
Last saturday sunday it was held Ravintola Päivä (Restaurant Day). We were there last year! Do you remember? _Abans d'ahir, el dissabte 21 es va celebrar el Ravintola Päivä (Restaurant Day). Nosaltres hi vam ser l'any passa! Us en recordeu?

Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI

dijous, 19 de maig de 2016

BARCELONA

Hyvää torstaita (thursday_dijous) kaikille!
Sala Nook, a multidisciplinary art space located in the Poble Sec in Barcelona launches a new project: The first public sauna in the Poble Sec and throughout the city. "Because Finnish sauna is not what you find in gyms or other dens of "that" fame. We plan to build a sauna as well as an other space in Nook, where after a film, concert or recital people can meet, chat, share ideas, have a few beers, relax." _La Sala Nook, un espai artístic multidisciplinari situat al barri del Poble-sec, a Barcelona, llança un nou projecte: La primera sauna pública al barri del Poble-sec, i a tota la ciutat. Perquè sauna finlandesa no és el que trobes en els gimnasos o en altres antres de fama variada. Hem pensat construir una sauna com un espai més de la sala Nook, on després d'una pel·lícula, concert o recital la gent es pugui reunir, xerrar, compartir idees, prendre unes cerveses, relaxar-se.Sauna is an ancient tradition that has had great social significance in many cultures, including Arabic, Aztec, Russian and Finnish. Mainly used to clean up, warm up and relax, but is also a social meeting point. _La sauna és una tradició mil·lenària que ha tingut gran importància social en diverses cultures, com l'àrab, l'asteca, la russa i la finlandesa. Essencialment serveix per netejar-se, escalfar-se i relaxar-se, però és també un moment social i de trobada.


How will it work? Sauna will be heated twice a week at 80 °C, and during special events, and even to order. There will be time scheduled for women, for men and mixed aswell. Inside the sauna you can be naked or use a swimsuit or just with a towel, but no clothes. To enjoy the sauna regularly, you must be a member of it. The membership fee is a contribution of €60 per year. For partners will cost each sauna session 5. There will be refreshments and towels. _Com funcionarà la sauna? La sauna s'escalfarà dues vegades a la setmana, a 80ºC, més si hi ha esdeveniments especials, i fins i tot per encàrrec. Hi haurà torn de dones, d'homes, i torn mixt. Dins de la sauna es pot estar nu, amb banyador o amb tovallola, però amb roba no. Per gaudir de la sauna periòdicament, caldrà ser soci de la mateixa. La quota de soci serà una contribució de 60 € anuals. Per als socis, cada sessió de sauna sortirà a 5 €. Hi haurà servei de tovalloles i refrigeris.


Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI!

dimecres, 18 de maig de 2016

divendres, 13 de maig de 2016

barcelona-hèlsinki-barcelona

Hyvää perjantaita (friday_divendres) kaikille!
Today, two new Finnish films in Catalan billboard (or, at least, with Finland-born characters). _Avui divendres arriben a la cartellera catalana dues pel·lícules finlandeses (o amb personatges d'origen finlandès):

The Girl King (2015), directed by Finnish filmmaker Mika Kaurismäki, Aki's brother. _Reina cristina (2015) dirigida pel finlandès Mika Kaurismäki (germà del cineasta Aki Kaurismäki).


Angry Birds, the movie (2016), directed by Clay Kaytis and Fergal Reilly. _Angry Birds, la pel·lícula (2016).

 

Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI! Ja ihanaa viikonloppua!

dijous, 12 de maig de 2016

barcelona-hèlsinki-barcelona

Hyvää torstaita (thursday_dijous) kaikille!
Lately there has been much concern in Barcelona whether or not the tram must cross the city. Why? In Helsinki works perfectly! _Darrerament hi ha hagut molt de rebombori a Barcelona per la conveniència o no del tramvia. Per què? A Hèlsinki funciona a la perfecció!

 

Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI!

dilluns, 9 de maig de 2016

barcelona-hèlsinki-barcelona

Hyvää maanantaita (monday_dilluns) kaikille!
The world upside-down... today. _El món al revès... avui.

Hèlsinki

 Barcelona

Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI!

divendres, 6 de maig de 2016

HÈLSINKI

Hyvää perjantaita (friday_divendres) kaikille!
Perhaps one of the most known characters from the recent history of Finland  is Tom of Finland. _Potser un dels personatges més coneguts de la història més recent de Finlàndia és Tom of Finland.


Touko Laaksonen (8.05.1920, Kaarina - 11.7.1991, Helsinki), the name behind 'Tom of Finland', was a Finnish artist, one of the most popular artists of the homoerotic graphic  scene of the twentieth century. In 1957 he sent some of his drawings to the American magazine Physique Pictorial under the pseudonym of Tom of Finland to avoid problems of discrimination in his country. The name 'Tom' was chosen by the resemblance to its name "Touko." Since then, the work of Touko received all the attention of the community Gay and before 1973 he already had albums of erotic comic strips that published their work. Tom soon reached great popularity thanks to the erotic drawings depicting icons of the community: lumberjacks, sailors, bikers, policemen, soldiers, cowboys and rude men dressed in black leather. _Touko Laaksonen (Kaarina 8.05.1920 - Hèlsinki 7.11.1991), el nom que s'amagava darrere de Tom of Finland, va ser un artista finlandès, un dels dibuixants de l'escena gràfica homoeròtica més populars del segle XX. L'any 1957 va enviar alguns dels seus dibuixos a la revista Nord-americana Physique Pictorial sota el pseudònim de Tom de Finlàndia per evitar problemes de discriminació al seu país d'origen. El nom Tom el va escollir per la semblança amb el seu nom propi "Touko". Des d'aleshores, el treball de Touko va rebre tota l''atenció de la comunitat Gai, i abans de 1973 ja tenia àlbums de tires còmiques eròtiques que publicaven la seva obra. Tom va aconseguir aviat gran popularitat gràcies als dibuixos que representaven les icones eròtiques de la comunitat: llenyataires, mariners, motoristes, policies, soldats, texans i els homes rudes vestits de cuir.


One of the largest honours to his work was the publication of the book The Art of Pleasure (Taschen, 1998). _Un dels més grans reconeixements de la seva obra a nivell global  va ser l'edició del llibre The Art of Pleasure (Taschen, 1998).

src Taschen

Tom of Finland: Pleasure of Play is the major exhibition on Tom of Finland that gives an unprecedented outlook on the lifework of artist Touko Laaksonen. "In the world of Tom of Finland, everyone is allowed to be themselves – joy and pleasure belong to everyone. Kunsthalle Helsinki’s major exhibition portrays the artist’s work on wider scale than ever seen before." Kunsthalle Helsinki will open tomorrow, May 7, the largest exhibition of his work (in collaboration with Artists Space, New York) that has been done so far. Over 60 illustrations, paper dolls, gouaches, collages and more.  The exhibition also includes works unforeseen to the public. _Tom of Finland: Pleasure of Play és ara un dels majors reconeixements de la seva obra al seu país d'origen. Al món de Tom of Finland tothom és permès de ser un mateix ja que el plaer i el gaudi pertanyen a tothom. La Kunsthalle Helsinki inaugurarà demà 7 de maig l'exposició més gran de la seva obra (en col·laboració amb Artists Space, de Nova York) que s'hagi fet fins ara. Més de 60 anys en il·lustracions, ninots de paper, gouaches, collages i molt més. També s'hi podran veure obres que fins ara no han estat a l'abast del públic.

Tom of Finland, Untitled, 1962. Tom of Finland Foundation, Permanent Collection

The exhibition can be seen at Kunsthalle Helsinki until 7 August 2016. _L'exposició es podrà veure a la Kunsthalle Helsinki fins al 7 d'agost de 2016.
Besides, the Finnish company Finlayson brings to your home products of 'Tom of Finland' like bath towels, sheets, duvet covers, ..._ D'altra banda, de la mà de l'empresa finlandesa Finlayson també podeu tenir Tom of Finland a casa vostra... tovalloles, llençols, ...

Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI! Ja ihanaa viikonloppua!

dimarts, 3 de maig de 2016

HÈLSINKI

Hyvää tiistaita (tuesday_dimarts) kaikille!
The Finns, always one step ahead. Finland's postal service will be doing more than just delivering letters and parcels this summer. Its workers will be mowing lawns, too. Posti has been looking for ways to tackle a falling demand for its mail services in recent years. _Els finlandesos sempre van un pas per endavant. El servei postal de Finlàndia farà alguna cosa més que simplement el lliurament de cartes i paquets aquest estiu. Els seus treballadors tallaran la gespa, també. Posti ha estat buscant fòrmules de fer front a una caiguda de la demanda pels seus serveis de correu en els últims anys.Posti is offering a weekly grass cutting service. It will only be available on Tuesdays, when, as thought, the volume of post tends to be lighter than on other days.
Customers will have to provide their own lawnmower. They'll also have to be willing to pay 65€ a month for a half-hour session.
The idea has come from postal workers themselves, and service will be available nationwide between May and August. _Posti estatal està oferint un servei de tall de gespa setmanal als seus clients. Però només estarà disponible els dimarts, quan sembla ser que el volum de feina és més baix que en altres dies. 
Els clients hauran de proporcionar la seva pròpia talladora de gespa. També hauran d'estar disposats a pagar 65€ al mes per a un servei bàsic de mitja hora.
Aquesta idea d'aventurar-se al món de la jardineria ha estat una idea que va venir dels treballadors de correus mateixos, i el servei estarà disponible a tot el país de maig a agost.
 


At least one organisation isn't happy about the plan, though. The Real Estate Employers group, which represents property maintenance companies, says it's concerned that postal workers don't have the right skills. "Using power-driven machinery and equipment requires a certain expertise," says managing director Pia Gramen. "It is hard to believe that just anyone can start to cut lawns." 
I have to add to this that I cut my own lawn at home with the only expertise of having done it for years. So... _Com a mínim una organització no està gaire d'acord amb el pla, però. El grup d'ocupadors del sector dels serveis de manteniment de propietats diu que està preocupat perquè els treballadors de correus no tenen els coneixements adequats. L'ús de maquinària i equips de propulsió mecànica requereix una certa experiència, diu la seva directora general Pia gramen. És difícil de creure que tothom pot començar a tallar la gespa de cop i volta
Jo afegeixo que he estat tallant la gespa de casa meva tota la vida sense haver hagut de fer un curs d'especialització ni res per l'estil. 

Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI!

divendres, 29 d’abril de 2016

HELSINKI

Hyvää perjantaita (divendres_friday) kaikille!
Vappu is a traditional festival held on 1 May in Finland – and it’s a day of celebration (from 1979)! It’s also the time when the people of Finland leave the long and harsh winter behind and enthusiastically welcome spring, longer hours of daylight, and their beloved green fields and forests. Traditionally, students always take part in this spring festival too by turning it into a very popular carnival ('kevään karnevaali', or spring carnival).  _Vappu és la celebració de l'1 de maig a Finlàndia. L'any 1979 es va incorporar al calendari finlandès com a Dia del Treball. És, per tant, un dia de festa! Però les celebracions van més enllà, ja que, tradicionalment, també els estudiants han participat sempre d'aquesta festa de la primavera convertint-la en un carnaval molt popular. One of the main events, and one of the most crowded and important, takes place on 30 April, around 6 pm, round the statue of Havis Amanda (which symbolises the city of Helsinki emerging from the sea), situated at the entrance to the Esplanadi park and Kauppatori (market square), in the port, in front of the City Hall. A large crowd of students wearing overalls of different colours, representing those of their faculties, wash Havis Amanda and place a large cap on her head. _Un dels actes principals, sinó el més importants i concorregut, té lloc avui dia 30 d'abril, la vigília, a les sis de la tarda, al voltant de l'estatua de Havis Amanda, situada entre l'inici del parc d'Esplanadi i Kauppatori (plaça del mercat) al port davant de l'Ajuntament de la ciutat on s'hi apleguen moltíssimes persones per rentar-la i posar-li una gorra d'estudiant al cap. Why? Since 1890 students from Finnish universities and, by extension, also those who once were students, celebrate their graduation. These are those who really enjoy more the day throughout the city. And they celebrate it, among other things, carrying a cap on his head that stands out as a high school graduate.  _Per què? Des de 1890 els estudiants de les universitats finlandeses i, per extensió, també tots aquells que han estat estudiants, celebren la seva graduació. Aquests són els que realment viuen la festa d'una manera més intensa, que s'exten per tota la ciutat. I ho fan, entre d'altres coses, duent una gorra al cap que els destaca com a graduats a l'institut. Tradicionalment es duia tot l'estiu, però ara ja només el dia de Vappu i en algunes cerimònies acadèmiques. The cap, ylioppislakki, is the same one that all the students wear when they graduate. They must keep it safe always, because they only get one. Some people even say that it must never be washed. Vappu is one of the times when people of all ages wear their graduation caps. _Aquesta gorra, o ylioppilaslakki, només s'aconsegueix una vegada a la vida, i amb cada persona ha de ser per siempre. A més, es diu que no es pot rentar mai. S'ha de cuidar molt! I aquesta gorra també és la que porta l'estatuta de Havis Amanda, que un grup d'estudiants col·loca al seu cap amb l'ajuda d'una grua per a no malmetre-la. Aquí al sud, de ben segur que tothom hi pujaria al damunt i la pobra acabaria perdent algun braç o... D'altres escultures d'altres ciutats finlandeses també reben la seva gorra. 

src This is Finland   foto Leena Karppinen

Vappu is, therefore, a national holiday, when people take to the streets all over the country, where there is music, demonstrations, different celebrations, etc. On 1 May in Helsinki, family and friends get together to have picnics and brunch all over the city, but especially in the Ullanlinnanmäki and Kaivopuisto parks, in the southern part of the city, next to the Baltic Sea. Others enjoy a very nice day at their family 'mökki' (cottage)! _Les celebracions de Vappu continuen l'endemà, 1 de maig. Tothom es reuneix a Kaivopuisto (els suecoparlants ho fan a Kaisaniemi), al sud de la ciutat, a tocar del mar, i a Ullalinnanmäki, per a fer-hi un picnic i veure vi espumós (cava, xampany, ...) i comprar globos. Mentrestant, rues i festivals se succeeixen també per tota la ciutat. D'altres, simplement, marxen cap a les mökki (cabanes) a passar un bon dia! 


src This is Finland   foto Leena Karppinen

src yle.fi

The typical specialities of Vappu are' tippaleipä', a kind of fritter, served with a type of mead, 'sima'. Another tasty speciality is 'munkki', a kind of doughnut. _Els productes tradicionals que es prenen aquests dies són la sima, una beguda no alcohòlica tipus aiguamel que es serveix ben freda, i tippaleipä... 


A usually calm and reserved country fills with people dressing up as different creatures, with drinks in their hands, sharing them with everyone. And the party lasts until the early hours of the morning! _Aquí... manifestacions... manifestacions... manifestacions... i tal i com estan les coses... amb males cares i molt mal humor. Ja heu vist com s'ho passen d'allò més bé... allà... a Finlàndia... amb un clima tan fred...  

Nauttikaa! Gaudiu_Enjoy!
MOI, MOI! Ja ihanaa Vappua kaikille!

dimarts, 26 d’abril de 2016

HÈLSINKI

Hyvää tiistaita (tuesday_dimarts) kaikille!
While spring tries its way, in fits and starts, in Helsinki... we suggest for those of us who can not normally be there, some memories of winter times in the capital of Finland. _Mentre la primavera mira d'obrir-se camí, a empentes i rodolons, a Hèlsinki... us proposem un record de l'hivern a la capital de Finlàndia.


Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI!

divendres, 22 d’abril de 2016

barcelona-helsinki-barcelona

Hyvää perjantaita (divendres_friday) kaikille!
La Diada de Sant Jordi (Saint George's Day), also known as 'El dia de la Rosa' (The Day of the Rose) or 'El dia del Llibre' (The Day of the Book) is a Catalan holiday held on 23 April. The main event is the exchange of gifts between sweethearts, loved ones and colleagues. Historically, men gave women roses, and women gave men a book to celebrate the occasion—"a rose for love and a book forever." _Demà serà Sant Jordi... la Diada de Sant Jordi... Dia del Llibre i Fira de les Roses, que a Catalunya vivim amb tant fervor. És el dia en què regalem llibres i roses als nostres éssers estimats! I felicitem els Jordis que duen el nom del nostre sant patró! 


Saint George is associated with several areas of Spain. He is the patron saint of the former Crown of Aragon, since King Peter I of Aragon won the Battle of Alcoraz with his patronage. _Sant Jordi és el patró de Catalunya, i sembla que és així per l'ajut que va prestar al rei Pere I d'Aragó l'any 1096 a la batalla d'Alcoraz, a Osca, lluitant contra els sarraïns. La versió més romàntica de la seva història inclou un drac... i una princesa atrapada pel drac... i una batalla contra el drac (que representa el mal i, en aquest cas, probablement els sarraïns)... de la sang del qual en van sortir roses que va regalar a la princesa. 


In modern times, the mutual exchange of books is also customary. Roses have been associated with this day since medieval times, but the giving of books is a more recent tradition originating in 1923, when a bookseller started to promote the holiday as a way to commemorate the nearly simultaneous deaths of Miguel Cervantes and William Shakespeare on 23 April 1616. Barcelona is the publishing capital of both Catalan and Spanish languages and the combination of love and literacy was quickly adopted. _A més a més, és el Dia Internacional del Llibre, promogut per la UNESCO l'any 1995 amb l'objectiu de promoure la lectura. L'origen, però, és de la nostra Diada quan, des de l'edat mitjana (segle XV), ha estat sempre tradició que els homes regalin una rosa a les seves estimades, i un llibre des de 1925. Per què el dia 23 d'abril? Doncs per a commemorar la mort (l'enterrament) de Miguel de Cervantes (també William Shakespeare va morir aquell dia del mateix any 1616). 


Tomorrow will be the International Day of the Book which is also held in Finland. 'Kirjan ja ruusun päivä' is already the Day of Book and the Day of the Rose, when the city also lives this literary and cultural festival in which is designated a book and a writer of that day (this year is Ronja Salmi & Jami Nurminen children's book 'Onks noloo?', 'Are you embarrassed?'). This year is held in April 23, but it changes there every year because of the mild weather. _Si avui és el dia Internacional de Llibre, a Finlàndia també se celebra. Kirjan ja ruusun päivä és el dia de la Rosa i del Llibre, quan les ciutats també viuen aquesta festa literària i cultural, en la que es designa un llibre i un escriptor/a del dia (aquest any és el llibre infantil de Ronja Salmi & Jami Nurminen, Onks noloo?: Tens vergonya?). La data allà és canviant, ja que com més s'apropa l'estiu, el clima és més benigne. Però aquest any coincideix també al 23 d'abril. 


You my also read in Helsingin Sanomat's and Yle's website references of the origin in Catalonia of this kirjan and ruusun päivä! _Hem trobat un parell d'articles a la premsa principal finlandesa, al diari Helsingin Sanomat (Ajatus kirjan juhlapäivästä on keksitty Kataloniassa 1920-luvulla. Myöhemmin päivä on kiitetty myös Pyhään Yrjöön, joka Cervantesin tapaan kuoli 23. huhtikuuta.i a Yle, la televisió nacional del país (Kirjan ja ruusun päivän alkuperä on vuodessa 1926, jolloin barcelonalaisen kirjakauppiaan ajatuksesta huhtikuun 23. valittiin kirjojen ja ruusujen päiväksi.), que parlen del Kirjan ja Ruusun päivä i fan referència als origens catalans de la festa! 

Nauttikaa! Gaudiu_Enjoy!
MOI, MOI! Ja ihanaa viikonloppua!

dijous, 21 d’abril de 2016

una MICA de TOT... i de RES

Hyvää torstaita (thursday_dijous) kaikille!
The Design Museum of Barcelona has received the donation of the professional archive of catalan designer Miguel Milà. From now on, the Documentation Centre of the museum will feature more than 2,000 documents, including drawings, photos, models and sketches of much of interior design and product design projects that has made throughout his career since the late 50 years until the first decade of the 21st century. _El Museu del Disseny de Barcelona ha rebut la donació de l’arxiu professional de Miguel Milà. A partir d’ara el Centre de Documentació del museu comptarà amb més 2.000 documents entre plànols, fotos, maquetes i esbossos de gran part dels projectes d’interiorisme i disseny de producte que ha realitzat al llarg de la seva trajectòria professional des de finals dels anys 50 fins a la primera dècada del segle XXI.


Pàgina d’un dels quaderns d’esbossos amb propostes de mobles auxiliars,1998
Fons Miguel Milá-Museu del Disseny de Barcelona

Miguel Milà (Barcelona, 1931), despite starting his architext career, he soon opt for interior design and product design with the aim of improving the quality of life of people, a premise that has followed throughout his career. Manual dexterity, desire for simplification and invisibility are the characteristics that have defined its way of working. The simplicity of construction and simplicity of the technical procedures used define their designs as well as the existence of a certain bond with craftsmanship and the use of materials. All these features have made that some of Miguel Milà's products today have become classics of our design. _Miguel Milá (Barcelona, 1931), tot i iniciar la carrera d’arquitectura, ben aviat va decantar-se per l’interiorisme i el disseny de producte, amb la voluntat de millorar la qualitat de vida de les persones, una premissa que ha seguit al llarg de tota la seva carrera. Habilitat manual, desig de simplificació i invisibilitat són les característiques que han definit la seva manera de treballar. La simplicitat constructiva i la senzillesa dels procediments tècnics emprats defineixen els seus dissenys així com l’existència d’un cert lligam amb l’artesania i l’ús de materials nobles. Tots aquests trets han fet que alguns dels productes de Miguel Milá avui hagin esdevingut clàssics del nostre disseny.


That is the case of TMC lamp (1960). As on other occasions this design came from needs: in this case, Milan needed a reading lamp. TMC is a light with minimal elements which includes an innovative solution, simple and timeless as evidenced by its more than 50 years in the market. _Aquest és el cas del llum de peu TMC (1960). Com en altres ocasions aquest disseny va sorgir de necessitats pròpies: en aquest cas, Milá buscava un llum de lectura. TMC és un llum que amb uns elements mínims incorpora una solució innovadora, senzilla i atemporal com demostren els seus més de 50 anys al mercat. 

Llum de peu TMC, 1960.
Miguel Milá. Col·lecció Museu del Disseny de Barcelona

Another of Milà's designs very well known and loved by all designers and design lovers around the world are Cestita and Cesta table lamps (1962). _Un dels altres dissenys de Milá coneguts i estimats per tots els interioristes i els amants del bon disseny arreu del món és el llum Cesta i Cestita (1962).

Llum de taula Cestita, 1962

We can say that we are proud owners of a vintage original one of these in its metal version: Cestita Inox. We found it at home, although we didn't know anything abut it at first. Then we went to 'investigate'. _Nosaltres som propietaris orgullosos propietaris d'un original d'època d'una d'aquestes en la seva versió metàl·lica: Cestita Inox. La vam trobar per casa sense saber de qui era, fins que vam anar investigant.


Miguel Milà was awarded the National Design Award in its first edition (1987), in 1974 he received the medal of the FAD, 1988 APECMO Award for his career, in 1993 received the Cross of St. George of the Generalitat of Catalonia, and in 2008 was the first Spanish designer to receive the prestigious Compasso d'Oro awarded by the Association of Designers of Italy. His designs have also received numerous Delta awards: in 1986 for the light TMC to mark the 25th anniversary of the announcement of the awards. _Miguel Milá va ser guardonat amb el Premi Nacional de Disseny en la seva primera edició (1987), el 1974 va rebre la medalla del FAD, el 1988 el premi APECMO per la seva trajectòria professional, el 1993 rep la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya i el 2008 és el primer dissenyador espanyol a rebre el prestigiós Compasso d’Oro atorgat per l’Associació de Dissenyadors d’Itàlia. Els seus dissenys han rebut també nombrosos premis Delta destacant el concedit el 1986 al llum TMC amb motiu del 25è aniversari de la convocatòria dels guardons.

Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI!

dimarts, 19 d’abril de 2016

HÈLSINKI

Hyvää tiistaita (tuesday_dimarts) kaikille!
A retrospective of work by Finnish designer Eero Aarnio, a pioneer of high-quality plastic furniture and creator of some of the most iconic chairs of the 1960s, has opened at the Helsinki Design Museum. _Recentment s'ha inaugurat una retrospectiva de l'obra pel dissenyador finlandès Eero Aarnio, un pioner de mobles de plàstic d'alta qualitat i creador d'algunes de les cadires més icòniques de la dècada de 1960, al Museu del Disseny d'Hèlsinki.

Ball Chair, designed in 1963

The exhibition coincides with Aarnio's 84th birthday and celebrates his 50-year long career, which began during the 1960s in a period of political progression and economic expansion in Finland. _L'exposició coincideix amb el 84è aniversari d'Aarnio, i celebra els 50 anys de la seva llarga carrera, que va començar durant la dècada de 1960 en un període de progressió política i expansió econòmica a Finlàndia.

Pastil, designed in 1967

Aarnio was born in Helsinki in 1932, where he studied at the Institute of Industrial Arts before founding his interiors and industrial design firm in 1962. His company is now based in Veikkola, Finland. His futuristic-looking plastic furniture focuses on simple geometric shapes, including the iconic Ball Chair and the transparent hanging Bubble Chair. These were Aarnio's first experiments with plastics, which have continued through to his more recent products for brands including Magis, for which he designed the popular Puppy Chair in 2005, and Alessi. They sit in contrast to the Scandinavian aesthetic and natural materials championed by other Finnish Modernists like Alvar Aalto and Ilmari Tapiovaara.
Aarnio va néixer a Hèlsinki el 1932, on va estudiar a l'Institut d'Arts Industrials, abans de fundar el seu estudi d'interiors i de disseny industrial al 1962. La seva companyia és ara a Veikkola, Finlàndia. El seu mobiliari de plàstic d'aspecte futurista es centra en formes geomètriques simples, incloent la icònica Ball Chair i la Bubble Chair transparent. Aquests van ser els primers experiments d'Aarnio amb plàstics, que han continuat a través dels seus productes més recents al costat de marques com Magis, per a la qual va dissenyar la popular Puppy Chair al 2005, i amb Alessi. Contrasten amb els materials estètics i naturals escandinaus defensats per altres modernistes finlandesos com Alvar Aalto i Ilmari Tapiovaara.

 Mushroom, designed in 1961

 Bubble Chair, designed in 1968

 Puppy, designed in 2003

Eero Aarnio is on show at the Helsinki Design Museum until 25 September 2016. _Eero Aarnio s'exhibeix al Museu del Disseny d'Hèlsinki fins al 25 de setembre de 2016.


All images src Eero Aarnio

Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI!