dijous, 2 d’agost del 2018

HELSINKI

Hyvää torstaita (thursday_dijous) kaikille!
This will surely help you fight the heat! _Això segurament ajudarà a passar aquesta calor!

Architecture studio OOPEAA plans to introduce waterborne swimming pools to coastal and riverside cities around the world, with the first set to be built in Oulu, a city in northern Finland in late summer 2019.. The studio's vision is to create a worldwide family of public saunas, spas, pools and public facilities that embrace the Nordic tradition for bathing and swimming outdoors all year around. _L'estudi d'arquitectura OOPEAA planeja introduir piscines a les ciutats costaneres i ribereñas del món, amb el primer conjunt que es construirà a Oulu, una ciutat al nord de Finlàndia, a finals de l'estiu de 2019. La visió de l'estudi és crear una sèrie global de saunes, balnearis, piscines i equipaments públics que abracin la tradició nòrdica de banyar-se i nedar a l'aire lliure durant tot l'any.

 
The design competition was organised by city development group Töölö Urban, following the success of a pilot sea pool built in Helsinki by Huttunen-Lipasti-Pakkanen Architects in 2016. Initially intended to be temporary, it had its permit extended and it still operates today. _El concurs de disseny va ser organitzat pel grup de desenvolupament urbà Töölö Urban, després de l'èxit d'una piscina pilot al mar construïda a Hèlsinki pels arquitectes Huttunen-Lipasti-Pakkanen el 2016. Inicialment, es pretenia que fos temporal, però encara funciona avui.

Some elements, such as the pools, will be built as floating structures while others will be anchored to dry land. _Alguns elements, com les piscines, es construiran com a estructures flotants, mentre que altres a terra ferma.


The studio's design is for a modular system that can be changed to suit local requirements and seasonal changes. The structures will be created using cross-laminated timber, which offers flexibility and sustainability. Each site will also be provided with a pre-fabricated custom toolbox of amenities, including a water slide, diving platform, periscope sauna and event stage, which can be added or removed at will. _El disseny de l'estudi és un sistema modular que es pot canviar segons els requeriments locals i els canvis de temporada. Les estructures es crearan mitjançant fusta de laminat creuat, que ofereix flexibilitat i sostenibilitat. Cada lloc també disposarà d'un conjunt d'elements personalitzats prefabricats, incloent un tobogan d'aigua, una plataforma de busseig i un escenari d'esdeveniments, que es poden afegir o treure a voluntat.


Each complex will be organised across two separate structures, with a large open space between them. One structure contains the saunas and spas, as well as a public area and rooms that can be rented for private events. The other structure contains the restaurant and cafe. Both feature large open staircases (like in Helsinki's Löyly Sauna) that create spaces where people can gather and observe the views of both sea and city as well as observe the activities. Both volumes also include sheltered spaces for colder weather. Saunas will be located at loft level, so visitors can enjoy views over the sea, without compromising their privacy. _Cada complex s'organitzarà a través de dues estructures separades, amb un gran espai obert entre elles. Una estructura conté saunes i balnearis, així com una zona pública i sales que es poden llogar per a esdeveniments privats. L'altra estructura conté el restaurant i la cafeteria. Ambdues tenen escales obertes grans (com a la sauna Löyly d'Hèlsinki) que creen espais on la gent pot recollir i observar les vistes tant del mar com de la ciutat, així com observar les activitats. Els dos volums també inclouen espais protegits per a un clima més fred. Les saunes estaran ubicades a cert nivell de manera que els visitants gaudeixin de vistes al mar, sense comprometre la seva privadesa.


Past projects include a cabin-style wood and zinc sauna on an island in Helsinki's archipelago. The architect describes his concept for the Allas Sea Pool as "New Nordic Urban". "The New Nordic Urban is essentially about bringing together the social sense of the urban – to see and to be seen and to share in the company of others – and a chance to enjoy nature and the element of water: contemplation, physical activity and sports," he said. _Els projectes d'OOPEAA inclouen una sauna de zinc en una illa de l'arxipèlag de Hèlsinki. L'arquitecte descriu el seu concepte per al Allas Sea Pool com "New Nordic Urban". "El New Nordic Urban és bàsicament unir el sentit social d'allò urbà: veure i veure's i compartir-ho en companyia d'altres, i la possibilitat de gaudir de la natura i l'element de l'aigua: contemplació, activitat física i esports".

all imgs src OOPEAA
 
Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI! Ja ihanaa kesää!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada