dijous, 15 de febrer de 2018

una MICA de TOT... i de RES

Hyvää torstaita (thursday_dijous) kaikille!
The cleanest town in the world is in Finland, according to the World Health Organization. It is Muonio, a municipality located in Lapland that occupies an area of ​​2,038 km² and has a population of 2,369 inhabitants. It was founded in 1868. To the west it borders the municipality of Sweden called Pajala. The duration of the snow station in Muonio is the longest in Finland, which is why it has important ski facilities. _El poble més net del món es troba a Finlàndia, segons l'Organització Mundial de la Salut. Es tracta de Muonio, un municipi ubicat a la Lapònia que ocupa una superfície de 2.038 km² i que té una població de 2.369 habitants. Va ser fundat l'any 1868. A l'oest limita amb el municipi de Suècia anomenat Pajala. La durada de l'estació de la neu a Muonio és la més llarga de tot Finlàndia i per això té unes importants instal·lacions d'esquí.
 
 
Norman Wells, in Canada, and Campisábalos, a small town located in the northwest of the province of Guadalajara, in Spain, are the second and third position in the classification. At the other end of the ranking is the city of Onitsha, located in the southeast of Nigeria, which would be the most polluted in the world. Nowadays, Onitsha is an example of a manual on the dangers of urbanization without planning or public services. An important metallurgical and petroleum core, in only 40 years has multiplied its population by 14, going from having only 75 thousand inhabitants to more than one million. _Norman Wells, al Canadá, i Campisábalos, un petit poble ubicat al nordoest de la provincia de Guadalajara, a Espanya, ocupen la segona i la tercera posició a la classificació. A l'altre extrem del rànquing trobem la ciudad d'Onitsha, ubicada al sudest de Nigeria, que seria la més contaminada del món. Avui en dia Onitsha és un exemple de manual dels perills de la urbanització sense planificació ni serveis públics. Important nucli metalúrgic i petroler, en només 40 anys ha multiplicat la seva població per 14, passant de tenir només 75 mil habitants a més d'un milió.
 
Norman Wells (Canada)

Campisábalos (Spain)

 Onitsha (Nigeria)
 
According to the European Environment Agency, pollution causes, every year, 30,000 premature deaths in Spain, and 520,000 throughout the European Union. _Segons l'Agància Europea del Medi Ambiente, la contaminació causa, cada any, 30.000 morts prematures, només a Espanya, i 520.000 en tota la Unió Europea.
 
Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada