dimecres, 7 de febrer de 2018

A CASA NOSTRA hi ha...

A CASA NOSTRA hi ha... una estufa de pèl·lets!
What we do have at home... A stove of pellets!
 
This year's winter is having quite a few cool days, although we wanted to reinforce the heating system in our countryside house for some time now. We opted for biomass, for pellets. This allows us not only to opt for a more ecological heating system but also for the most warming feeling of the fire vision. Although we could not choose to install a traditional fireplace, the stoves of pellets are a similar resource, but even much more  cleaner. _L'hivern d'enguany està tenint alguns dies força freds, tot i que ja feia temps que volíem reforçar el sistema de calefacció a la nostra casa de la muntanya. Per complementar el sistema de calefacció per bomba de calor i tubs, vam optar per la biomassa, pels pèl·lets. Això ens permet no només apostar per un sistema més ecològic de calefacció sinó també pel punt més acollidor de la visió del foc. Tot i que no podíem optar per instal·lar una llar de foc tradicional, les estufes de pèl·lets són un recurs similar, però molt més net.


When we decided to buy a stove of pellets, in one of the stores where we went they had this brand: Heimdallstove. And among the models of the brand, which suited better for the features of our place,  one called Vantaa. At first we did not realise, but when I got home with a catalog to think about it, I noticed it was a name that was very familiar to me, as well as some of the names of the other models. And of course! Vantaa is the name of a near town of Helsinki, Finland. In fact, this is where the airport is. And the other models, too. Loppi, Halkia, Lahti, Kolari. And the founder of the company, Robert Heimdall, was born in 1961 in Savukoski, Finland. Later the family of Robert Heimdall emigrated to Barcelona. After years studying engineering and design, working in different companies, Robert Heimdall and his team create their own range of stoves of pellets. Heimdallstove was born. _Quan vam decidir comprar una estufa de pèl·lets, en una de les botigues on vam anar tenien una marca concreta: Heimdallstove. I d'entre els models de la marca, la que ens anava millor per les carcaterístiques del nostre espai, Vantaa. En un primer moment no hi vam caure, però en arribar a casa amb un catàleg per poder pensar-nos-ho, em vaig adonar que era un nom que m'era molt famíliar, així com alguns dels noms dels altres models. I és clar! Vantaa és el nom d'una població veïna d'Hèlsinki, a Finlàndia. De fet, és on hi ha l'aeroport. I els altres models, també. Loppi, Halkia, Lahti, Kolari. I el fundador de l'empresa, Robert Heimdall, va néixer el 1961 a Savukoski, a Finlàndia. Posteriorment la família de Robert Heimdall va emigrar a Barcelona. Després d'anys estudiant enginyeria i disseny, col·laborant en diferents empreses avui Robert Heimdall i el seu equip creen la seva pròpia gamma d'estufes de pèl·let. Neix Heimdallstove.
So much chance could not be! A stove, we, Finland, ... it had to be ours. And so we did. We liked the design, we liked the benefits, we liked the name! It is a compact stove. Very functional, easy to use and programming. Ideal for small places or areas of mild winters. Equipped with a net glass system. Silent and with great autonomy. _Tanta casualitat no podia ser! Una estufa, nosaltres, Finlàndia, ... havia de ser nostra. I així ho vam fer. Ens agradava el disseny, ens agradaven les prestacions, ens agradava el nom! És una estufa compacta. Molt funcional, de fàcil maneig i programació. Ideal per espais petits o zones d'hiverns suaus. Equipada amb sistema de vidre net. Silenciosa i amb gran autonomia.Pellet fuels (or pellets) are biofuels made from compressed organic matter or biomass. Pellets can be made from any one of five general categories of biomass: industrial waste and co-products, food waste, agricultural residues, energy crops, and virgin lumber. Wood pellets are the most common type of pellet fuel and are generally made from compacted sawdust and related industrial wastes from the milling of lumber, manufacture of wood products and furniture, and construction. In Catalonia, the crisis increased the consumption of wood and its derivatives to heat up. From 2011 to 2012, the sale of pellets grew by 50%. According to the Spanish Association of Energy Valorisation of Biomass (Avebiom) calculates that heating with pellets and chips reduces the energy bill between 40 and 80%. _El pèl·let més sovint utilitzat al plural pèl·lets és un tipus de combustible granulat aglomerat a base de biomassa, produïts a partir de residus forestals, de residus de la indústria de la fusta o agroalimentària així com de plantes anuals cultivats per a la bioenergia. La paraula va derivar-se de l'anglès 'pellet', que del seu costat prové del francès 'pelote' (pilota), petita bola esfèrica o ovoide. A Catalunya, la crisi va fer créixer el consum de llenya i dels seus derivats per a escalfar. De 2011 a 2012, la venda de pèl·lets va créixer de 50%. L'Associació Espanyola de Valorització Energètica de la Biomassa calcula que escalfar-se amb pèl·lets i estelles disminueix la factura energètica entre el 40 i el 80%. 

Nauttikaa! Enjoy_ gaudiu!
MOI, MOI!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada