dimecres, 9 de desembre de 2015

HÈLSINKI

Hyvää keskiviikkoa (wednesday_dimecres) kaikille!
The Finnish composer Jean Sibelius (Hämeenlinna, 8 December 1865 – Järvenpää, 20 September 1957) was born on a day like yesterday 150 years ago in the small Finnish town of Hämmeenlinna. Sibelius one of the greatest musical geniuses although he has rarely been valued like this. But all the effort that has been made by their enthusiastics all over this year, and what still remains, highlights the importance of his music. _El compositor Jean Sibelius (Hämeenlinna, 8 de desembre de 1865 - Järvenpää, 20 de setembre de 1957) va néixer tal dia com ahir de fa 150 anys a la petita localitat finlandesa de Hämmeenlinna. Sibelius és considerat un dels més grans genis de la música de tota la música culta occidental, encara que poques vegades se li hagi reconegut massa el seu valor. Tot l'esforç que s'ha fet per part dels seus entusiastes al llarg d'aquest any, i el que encara queda, posa en relleu la importància de la seva música i de la seva figura.


His first project was this nationalist overtones composition 'Kullervo', a composition of Finnish melodic ideas and dark and serious tone. The work was conceived in Vienna and completed after returning to his homeland in 1891. His successful debut came the following year in Helsinki. At that time Sibelius joined the 'carelianist' movement, a group interested in exploring the roots of Finland through study of the national epic 'Kalevala'. In 1892 he composed another work of Finnish inspiration: the symphonic poem 'En Saga'. That same year he married Aino Järnefelt and made a trip to the region of Karelia, where he had the opportunity to transcribe folk tunes in the area. _El seu primer projecte de ressonàncies nacionalistes va ser Kullervo, una composició d'idees melòdiques finlandeses i de to fosc i greu. L'obra va ser concebuda a Viena i finalitzada després de tornar al seu país natal en 1891. La seva exitosa estrena es va produir a l'any següent a Hèlsinki. En aquesta època Sibelius es va unir al moviment carelianista, un grup d'artistes interessats a aprofundir en les arrels de Finlàndia per mitjà de l'estudi de l'epopeia nacional o Kalevala. En 1892 va compondre una altra obra d'inspiració finesa: el poema simfònic en saga. Aquest mateix any es va casar amb Aino Järnefelt i va realitzar un viatge a la regió de Carèlia, on va tenir oportunitat de transcriure melodies populars de la zona. 

 
His most ambitious work is undoubtedly the 'Seventh Symphony (1924)'; written in one movement, it achieves great expressiveness Sibelius through a symphonic development without interruption. _La seva obra més ambiciosa és sens dubte la Setena simfonia (1924) escrita en un sol moviment. En ella Sibelius aconsegueix una gran expressivitat a través d'un desenvolupament simfònic sense interrupcions.


'Finland' (opus 26) is a symphonic poem created by the Finnish composer originally in 1899 and revised in 1900. It lasts about seven minutes, and for most of its length the music develops into a turbulent rhythm and style, with great orchestral load, symbolizing the oppression and struggle of Finnish people, ending in a hymn of hope. This piece was composed for patriotic reasons, to mobilize popular opposition to the revocation of the Finnish autonomy by the government of the Russian Empire. Possibly the most famous piece of this symphonic poem is the final hymn, known as "Finland". This hymn was turned into a separate orchestral piece by Sibelius itself, and in 1941 Veikko Antero Koskenniemi wrote the letter that is now known. Finland has no official national anthem. Although 'Maamme', the unofficial anthem, is more popular, Finland has been nominated several times for the role. _Finlàndia (opus 26) és un poema simfònic escrit pel compositor finlandès originalment en 1899 i posteriorment revisat en 1900. La peça dura aproximadament set minuts, i durant gairebé tota la seva extensió es desenvolupa en un ritme i estil turbulents, amb gran càrrega orquestral, simbolitzant l'opressió i lluita del poble finés, finalitzant en un himne d'esperança. Aquesta peça va ser composta amb motius patriòtics, per mobilitzar l'oposició popular a la revocatòria de l'autonomia finlandesa pel govern de l'Imperi rus. Possiblement la peça més famosa del poema simfònic és l'himne final, conegut com a himne "Finlàndia". Aquest himne va ser convertit en una peça orquestral separada pel propi Sibelius, i el 1941 Veikko Antero Koskenniemi escriure la lletra per la que avui és conegut. Finlàndia no té un himne nacional oficial. Tot i que Maamme, l'himne oficiós, és més popular, Finlàndia ha estat proposat diverses vegades per aquest rol.

 

Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada