dimecres, 12 d’abril de 2017

HÈLSINKI

Hyvää keskiviikoa (wednesday_dimecres) kaikille!
How is Easter in Finland? A long weekend of four days. It begins, however, on Palm Sunday (palmusunnuntai). Then follows a quiet week (hiljainen viikko) and then it comes Holy Thursday (kiirastorstai), Good Friday (pitkäperjantai) Easter Saturday (pääsiäislauantai) and Easter Sunday (pääsiäissunnuntai). _Com és la Setmana Santa a Finlàndia? Un llarg cap de setmana de quatre dies. Comença, però, el Diumenge de Rams (palmusunnuntai), continua amb la setmana tranquil·la o de silenci (hiljainen viikko), i després ja ve el dijous Sant (kiirastorstai), divendres Sant (pitkäperjantai), dissabte de Pasqua (pääsiäislauantai) i diumenge de Pasqua (pääsiäissunnuntai).

But... Finnish traditions related to Easter mixe religious references with other premises connected with the arrival of Spring. _
Però també... 
Les tradicions finlandeses relatives a la Semana Santa barregen les referències religioses amb d'altres de locals relacionades amb l'arribada de la Primavera.


One of the more colorful traditions of Easter takes place on Palm Sunday. Most children, especially girls, dress up as Easter wizards and witches. As in the United States on Haloween, they go also knocking door to door. They use willow branches decorated with feathers and colored crepe paper as blessings to ward off evil spirits... in exchange, of course, they get candies. _Una de les tradiciones més coloristes de la Semana Santa té lloc el Diumenge de Rams. Els més menuts, sobretot les nenes, es disfressen de bruixots i de bruixetes de Pasqua. Així com ho fan a Estat Units per Haloween, també van de porta en porta. Porten branques de salze decorades amb plumes de colors i paper crepé com a benediccions per a espantar els mals esperits... a canvi, és clar, de caramels.

src yle
These young 'apprentice' of witch or sorcerer recited their blessings... Virvon, varvon, tuoreeks terveeks, tulevaks vuodeks; Vitsa sulle, palkka mulle! The translation more or less, would be this: 'I bring a branch for a new fresh year in advance; a sprig for you, and a reward for me!' _Aquests petits aprenents de bruixa o bruixot reciten, aleshores, les seves benediccions... Virvon, varvon, tuoreeks terveeks, tulevaks vuodeks; vitsa sulle, palkka mulle! La traducció, més o menys, seria aquesta... Jo porto una branca per a un saludable i fresc any per endavant; una branqueta per a tu, una recompensa per a mi!
This tradition mixes the idea of Christian 'palm', element of the Russian Orthodox traditions, with the Swedish ones of the territories in western Finland where children make mockery of the witches that are thought to appear on Easter Saturday. _Aquesta tradició barreja la idea de la palma, element cristià de la Rússia ortodoxa, amb les tradicions dels territoris suecs i de l'oest de Finlàndia on els nens fan mofa de les bruixes que es diu apareixen el dissabte de Pasqua.

Spring appears in this story when the children plant seeds of grass in plates with substrate and willow seedlings in cups of water waiting them to germinate and flourish. Eggs and Easter bunnies are also abundant in Finland, but it is a much more recent tradition. _La Primavera apareix en aquesta història quan els nens planten llavors d'herba en plats amb terra i plançons de salze en vasos amb aigua tot esperant que germinin i floreixin. Els ous i els conillets de Pasqua també són abundants a Finlàndia, però és una tradició molt més recent.

src Ab asino lanam
The main coocked thing of the Finnish Easter kitchen is lamb. As for desserts, the most extended is 'mämmi', a dark brown pudding made with malt and barley flour. _El plat principal de la cuina finlandesa de Semana Santa és el xai al forn. Pel que fa a les postres, els més extesos són el mämmi, un puding de color marró fosc elaborat amb malta i farina d'ordi. 


The other is the 'pasha', another pudding, cream colored made with homemade sweet cheese, eggs, cream and other condiments, which needs to stand overnight so that gelled in a container with religious motifs. _L'altre és el pasha, un altre puding, de color crema fet amb formatge casolà dolç, ous, nata i d'altres condiments, que es deixa resposar tota la nit per a què cualli en un recipient amb motius religiosos.


The evening Mass on Holy Thursday is the busiest spiritual event of the calendar. Many churches held also concerts, or oratorios like Bach's 'St Matthews Passion'. It has also been extending the representations of the Passion and processions (about 15,000 people follow the Via Crucis to the Senate Square in Helsinki). _La missa del vespre de Dijous Sant és de les més concorregudes del calendari espiritual anual. Moltes esglésies també celebren concerts, com els oratoris de la Passió de Bach. També s'ha anat extenent les representacions de La Passió, i les processons (unes 15000 persones segueixen el Via Crucis fins a la plaça del Senat d'Hèlsinki).

 

In many villages in western Finland lit bonfires to ward off evil spirits during the night of Holy Saturday. _En molts pobles de l'oest de Finlàndia s'encenen fogueres per a allunyar els mals esperits durant la nit del Dissabte Sant.


Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI! Ja hyvää pääsiäistä!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada