dijous, 21 d’abril de 2016

una MICA de TOT... i de RES

Hyvää torstaita (thursday_dijous) kaikille!
The Design Museum of Barcelona has received the donation of the professional archive of catalan designer Miguel Milà. From now on, the Documentation Centre of the museum will feature more than 2,000 documents, including drawings, photos, models and sketches of much of interior design and product design projects that has made throughout his career since the late 50 years until the first decade of the 21st century. _El Museu del Disseny de Barcelona ha rebut la donació de l’arxiu professional de Miguel Milà. A partir d’ara el Centre de Documentació del museu comptarà amb més 2.000 documents entre plànols, fotos, maquetes i esbossos de gran part dels projectes d’interiorisme i disseny de producte que ha realitzat al llarg de la seva trajectòria professional des de finals dels anys 50 fins a la primera dècada del segle XXI.


Pàgina d’un dels quaderns d’esbossos amb propostes de mobles auxiliars,1998
Fons Miguel Milá-Museu del Disseny de Barcelona

Miguel Milà (Barcelona, 1931), despite starting his architext career, he soon opt for interior design and product design with the aim of improving the quality of life of people, a premise that has followed throughout his career. Manual dexterity, desire for simplification and invisibility are the characteristics that have defined its way of working. The simplicity of construction and simplicity of the technical procedures used define their designs as well as the existence of a certain bond with craftsmanship and the use of materials. All these features have made that some of Miguel Milà's products today have become classics of our design. _Miguel Milá (Barcelona, 1931), tot i iniciar la carrera d’arquitectura, ben aviat va decantar-se per l’interiorisme i el disseny de producte, amb la voluntat de millorar la qualitat de vida de les persones, una premissa que ha seguit al llarg de tota la seva carrera. Habilitat manual, desig de simplificació i invisibilitat són les característiques que han definit la seva manera de treballar. La simplicitat constructiva i la senzillesa dels procediments tècnics emprats defineixen els seus dissenys així com l’existència d’un cert lligam amb l’artesania i l’ús de materials nobles. Tots aquests trets han fet que alguns dels productes de Miguel Milá avui hagin esdevingut clàssics del nostre disseny.


That is the case of TMC lamp (1960). As on other occasions this design came from needs: in this case, Milan needed a reading lamp. TMC is a light with minimal elements which includes an innovative solution, simple and timeless as evidenced by its more than 50 years in the market. _Aquest és el cas del llum de peu TMC (1960). Com en altres ocasions aquest disseny va sorgir de necessitats pròpies: en aquest cas, Milá buscava un llum de lectura. TMC és un llum que amb uns elements mínims incorpora una solució innovadora, senzilla i atemporal com demostren els seus més de 50 anys al mercat. 

Llum de peu TMC, 1960.
Miguel Milá. Col·lecció Museu del Disseny de Barcelona

Another of Milà's designs very well known and loved by all designers and design lovers around the world are Cestita and Cesta table lamps (1962). _Un dels altres dissenys de Milá coneguts i estimats per tots els interioristes i els amants del bon disseny arreu del món és el llum Cesta i Cestita (1962).

Llum de taula Cestita, 1962

We can say that we are proud owners of a vintage original one of these in its metal version: Cestita Inox. We found it at home, although we didn't know anything abut it at first. Then we went to 'investigate'. _Nosaltres som propietaris orgullosos propietaris d'un original d'època d'una d'aquestes en la seva versió metàl·lica: Cestita Inox. La vam trobar per casa sense saber de qui era, fins que vam anar investigant.


Miguel Milà was awarded the National Design Award in its first edition (1987), in 1974 he received the medal of the FAD, 1988 APECMO Award for his career, in 1993 received the Cross of St. George of the Generalitat of Catalonia, and in 2008 was the first Spanish designer to receive the prestigious Compasso d'Oro awarded by the Association of Designers of Italy. His designs have also received numerous Delta awards: in 1986 for the light TMC to mark the 25th anniversary of the announcement of the awards. _Miguel Milá va ser guardonat amb el Premi Nacional de Disseny en la seva primera edició (1987), el 1974 va rebre la medalla del FAD, el 1988 el premi APECMO per la seva trajectòria professional, el 1993 rep la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya i el 2008 és el primer dissenyador espanyol a rebre el prestigiós Compasso d’Oro atorgat per l’Associació de Dissenyadors d’Itàlia. Els seus dissenys han rebut també nombrosos premis Delta destacant el concedit el 1986 al llum TMC amb motiu del 25è aniversari de la convocatòria dels guardons.

Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada