dilluns, 26 d’octubre del 2015

AHIR vaig anar a...

AHIR vaig anar a... (Bé, va ser dijous passat) veure l'exposició Modernisme. Art, tallers, indústries, a La Pedrera.
Yesterday (actually it was last thursday), we went to see the exhibition Modernism. Art, workshops, industries, at La Pedrera (Barcelona).


La Pedrera, this imposing modernist building in Passeig de Gràcia of Barcelona, enjoys again with some of constructive and decorative elements that could have benn perhaps formed part of its interior in the early twentieth century, when their first owners, the family Milà, in 1912 bought it. The similar elements that Mrs. Milà (Sigismund Roser) wiped at the death of Gaudí in favor of some other archaic style (for that time... Louis XVI style). _La Pedrera, aquest imponent edifici modernista del Passeig de Gràcia de Barcelona, torna a veure alguns dels elements constructius i decoratius que potser van formar part dels seus interiors a principis del segle XX, quan va ser entregada als seus propietaris, la família Milà, l'any 1912, i que la senyora Milà (Roser Segimon) va fer desaparèixer a la mort de Gaudí en pro d'algun altre estil més arcaic (per l'època... l'estil Lluís XVI).


The exhibition "Modernism. Art, workshops, industries", organized by Foundation Catalunya - La Pedrera, and curated by Art History Professor at the UB Mireia Freixa, provides an overview of this movement focused on applied and decorative arts and the crafts that played a greater role. Modernism was, beyond a current aesthetic ideological trend with a determination to modernity. And in Barcelona, where the construction of the Eixample led to strong growth in the construction industry and its subsidiaries, the movement was able to take root firmly. _L’exposició Modernisme. Art, tallers, indústries, de la Fundació Catalunya - La Pedrera, i comissariada per la catedràtica d'Història de l'Art de la UB, Mireia Freixa, ofereix una visió d’aquest moviment centrada en les arts aplicades i decoratives i en els oficis artístics que hi van tenir un paper més rellevant. El Modernisme va ser, més enllà d’un corrent estètic, un corrent ideològic amb una ferma voluntat de modernitat. I a Barcelona, on la construcció de l’Eixample va comportar un fort creixement de la construcció i de les seves indústries subsidiàries, aquest moviment hi va poder arrelar amb força.

The exhibition is a journey through the main arts, crafts and industries of Modernism to highlight how integrated in one beauty ideal that wants to overcome historical styles taking nature as a model. The stained glass, wrought iron and metals, the artistic carpentry, textiles and the more industrial decorative arts that used seized the new innovative techniques that enable faster and massive production adequate to rising rithm of construction, which promoted wealthed families, and a change in strategic marketing, advertising and promotion of products. _L’exposició proposa un recorregut a través dels principals arts, oficis i indústries  del Modernisme per tal de posar de manifest com s’integren en un únic ideal de bellesa que vol superar els estils històrics prenent la natura com a model. El vitrall, la forja i els metalls, la fusteria artística, els teixits i les arts decoratives més industrials aprofitaren la introducció de tècniques innovadores que permetien una producció més ràpida i massiva adequada al ritme creixent de la construcció que promocionaren les famílies de la burgesia, i els canvis estratègics en la comercialització, la publicitat i la difusió dels productes.


From 8 October 2015 to 7 February 2016, nearly a hundred pieces from private collections, MNAC, the Design Museum and the Textile Museum of Terrassa, will be shown as part of pieces of work of enterprises and designers who usually remain hidden behind the name of those great architects who signed the most visited and photographed buildings. _Des del 8 d'octubre de 2015 al 7 de febrer de 2016, prop d'un centenar de peces, provinents de col·leccions privades, el MNAC, el Museu del Disseny i el Museu Tèxtil de Terrassa, mostren el treball d'empreses i dissenyadors que, normalment, queden amagats darrere el nom dels arquitectes que firmen els edificis més visitats i fotografiats. 

 

imgs src Fundació Catalunya-La Pedrera


Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada