dilluns, 30 de novembre del 2015

AVUI m'agrada...

AVUI m'agrada... (tenint en compte que ja ha començat el compte enrere cap a Nadal) un element decoratiu de les festes anomenat himmeli.
What today I like most is something Finnish called himmeli.

src himmeli

'Himmel' is a highly valued and beloved Christmas decorations in Finland, made of straw tied straws. Made of hundreds or even thousands of pieces of straw. Exist in various shapes and sizes. Traditionally 'Himmel' hung above the dining table, where it remained until the summer solstice, to ensure that the rye harvest the following year were abundant. _El himmeli és una molt valorada i estimada decoració de Nadal a Finlàndia, feta de canyetes de palla lligades. Fetes de centenars, o fins i tot milersde peces de palla. N'existeixen de diverses formes i mides. Tradicionalment el himmeli es penjava damunt de la taula del menjador, on s'hi quedaven fins al solstici d'estiu, per a garantir que la collita de sègol de l'any següent fos abundant.


Combines elements of geometry and architecture into graceful patterns and shadows. Although the root of the word “himmeli” is Germanic (in Swedish and German himmel means “sky” or “heaven”) and different versions of this straw mobile can be found in other Nordic countries, the 'himmeli' is considered the quintessential traditional Finnish Christmas decoration. _Formalment combina elements de la geometria i l'arquitectura en patrons i ombres gracioses. I encara que l'origen de la paraula himmeli és germànic (himmeli en suec i alemany significa cel), i les diferents versions d'aquest mòbil de palla es poden trobar en altres països nòrdics, el himmeli és considerat la quinta essència de les tradicions nadalenques a Finlàndia.
src himmeli

It is widely thought that best 'himmelis' are made out of rye, the grain with the longest and sturdiest stems. A well-kept 'himmeli' can last up to a hundred years. In modern interpretations, the materials vary from plywood to paper and even plastic straws. _Els millors himmelis estan fets de sègol, i ben guardat diuen que pot durar fins a cent anys. En les versions modernes, els materials varien des del contraxapat de paper a les palletes de plàstic


src mums


Himmeli maker Eija Koski’s childhood memories go back to her aunt’s farmhouse in Finland’s Northern Savo region, where a himmeli was always on display for Christmas. “I remember how I used to stare at the himmeli slowly swaying with the draft while the adults were just talking,” says Koski. “I became enchanted by it!”. _Eija Koskifabricant de himmelies, recorda la seva infància a la granja de la seva tia, a la regió nord de Savo, on sempre hi havia un himmeli per Nadal. Recordo que jo solia mirar el himmeli balancejant lentament, mentre que els adults estaven parlant, diu Koski. Em quedava encantada!


According to Koski, the 'himmeli' boom is part of the slow movement. “I think people are looking to reconnect with their heritage,” she says. “Artisanal handicrafts are becoming more popular.”  _Segons Koski, l'auge del himmeli forma part de les noves tendències slow movement. Crec que la gent està buscant per tornar a connectar amb la seva herència", diu ella. "L'artesania torna a ser cada vegada més popular. 

We encourage you to make some these holidays to decorate you own house. Here you'll see how. _Us animeu a fer-ne aquestes festes? Aquí veureu com.


Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada