dimarts, 10 de novembre de 2015

HÈLSINKI

Hyvää tiistaita (tuesday_dimarts) kaikille!
The Finns are a proud people... proud of their country... proud of how green is their country. The Finns live and coexist every day with and for nature. The Finns are a proud people that have adapted their lives to the nature that surrounds them, and not vice versa. Even some people have gone so far of this love for nature and gets to mimicking it. _Els finlandesos són un poble orgullós... orgullós del seu país... de la verdor del seu país. Els finlandesos són gent que viuen i conviuen a diari amb i per la natura. Els finlandesos són un poble orgullós d'haver adaptat les seves vides a la natura que els envolta, i no a l'inrevès. Fins i tot, hi ha qui ha arribat a tal extrem que, per amor a aquesta natura, arriba a mimetitzar-s'hi. 
 


For exemple, Finnish-American photographer Arno Rafael Minkkinen has been capturing self-portraits of his nude body in natural surroundings for the better part of five decades. More than just existing in these scenic locations, Minkkinen fully merges his limbs and torso like a chameleon, blurring the lines between where the world ends and his body begins. _Aquest és el cas del fotògraf fino-americà Arno Rafael Minkkinen, que ha estat autoretratant-se nu durant cinc dècades envoltat de la natura. Minkkinen s'involucra de tal manera en aquest entorn que arriba a fondre els límits del seu cos amb els del món que l'envolta.


Many of my photographs are difficult to make. Some can even be dangerous. I do not want to have someone else coming in harm’s way taking the risks I need to take: to lean out off a cliff or stay underwater for the sake of my picture. We control how much pain we can tolerate; such information is unknowable by anyone else. Some of my pictures might look simple, but in reality they can test the limits of what a human body is capable of or willing to risk. Thus I title them self-portraits, so the viewer knows who is in the picture and who took it.  (HOW TO WORK THE WAY I WORK, Arno Rafael Minkkinen) _Moltes de les meves fotografies són difícils de fer. Algunes poden fins i tot ser perilloses. No vull que ningú hagi de prendre els riscos que he de prendre: treure el cap per un precipici o romandre sota l'aigua per a la meva foto. Nosaltres controlem la quantitat de dolor que podem tolerar; aquesta informació és incognoscible per a ningú més. Algunes de les meves fotos poden semblar simples, però en realitat poden provar els límits del que el cos humà és capaç o està disposat a arriscar. Per això els anomeno autoretrats, de manera que l'espectador sap qui hi ha a la imatge i qui la va fer. (HOW TO WORK THE WAY I WORK, Arno Rafael Minkkinen)


More about Minkkinen's work here and here. _Més sobre Arno Rafel Minkkinen aquí i aquí.


Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada