dimarts, 9 de febrer de 2016

una MICA de TOT... i de RES

Hyvää tiistaita (tuesday_dimarts) kaikille!
It seems that drones have completely invaded us. _Sembla que els drons ens han envaït completament. 


These UAV (Unmanned Aerial Vehicle), civilians, have usually easy vertical takeoff and landing maneuverings. Specifically, multirotors are widely used to record landscapes, sporting and cultural events... even they act like little Jackson Pollocks. _Aquests UAV (Unmanned Aerial Vehicle), els civils, solen ser d'enlairament i aterratge vertical perquè maniobren fàcilment. En concret, els multirotors, porten una càmera com a càrrega útil i es fan servir molt per gravar paisatges, esdeveniments esportius o culturals, ... Fins i tot, com si fos un Jackson Pollock, també en el món de l'art.


KATSU is a prolific artist, vandal and hacker who emerged in New York City in the late 1990s. He tags both with “KATSU” and has also developed a single stroke skull icon. He has executed a number of high profile pieces that have brought him both recognition and notoriety. _KATSU és un artista prolífic, vandàlic i hacker, que va sorgir a la ciutat de Nova York a finals de 1990. La seva marca és un crank dibuixat amb un sol traç. Ha executat una sèrie d'obres que li han portat reconeixement i notorietat.


Within the graffiti world, KATSU is often considered an anomaly for conceptually blending vandalism with commercialism and technology. As a result his work includes traditional graffiti, digital media and conceptual artwork. _Dins del món del graffiti, KATSU sovint es considera una anomalia per barrejar conceptualment vandalisme  amb el mercantilisme i la tecnologia. Com a resultat, el seu treball pertany al graffiti tradicional, però també als digital media i a l'art conceptual.


KATSU is infamous for his use of customized fire extinguishers as a graffiti tool most notably used in his vandalism of the Museum of Contemporary Art in Los Angeles. In 2011 he replaced approximately 100 phone booth posters around New York City with fake advertisements featuring his tag juxtaposed with famous personalities and corporate logos, such as Nike and MoMA. _KATSU és tristament cèlebre pel seu ús d'extintors personalitzats com a eina de graffiti sobretot utilitzat en el seu acte vandàlic al Museu d'Art Contemporani de Los Angeles. El 2011 va substituir aproximadament 100 posters de cabines telefòniques de la ciutat de Nova York amb anuncis falsos amb juxtaposant el seu emblema  amb personalitats famoses i logotips d'empreses com Nike i el del MoMA.


For his new project he has developed a system to attach a spray can to a quadcopter, creating the world's first true graffiti drone. The drone is capable of spraying canvases or walls hundreds of feet high. At the Silicon Valley Contemporary art fair (April 10) KATSU will show a series of canvasses that were created with his graffiti drone. Just as autonomous drone technology in the military sphere will challenge structures of accountability and responsibility, KATSU’s graffiti drone, which he hopes will soon be capable of autonomously creating its own artworks, challenges our notions of authorship, creativity and power: Who's the artist, the human or the machine?  _Per al seu nou projecte ha desenvolupat un sistema per adjuntar una llauna d'aerosol a un quadcopter, creant el primer veritable avió no tripulat de graffiti del món. El brunzit és capaç de ruixar llenços o parets a centenars de metres d'altura. A la Fira d'Art Contemporani de Silicon Valley (10 d'abril) KATSU mostrarà una sèrie de llenços que es van crear amb el seu avió no tripulat. Així com la tecnologia drone autònoma en l'esfera militar posarà a prova les estructures de rendició de comptes i responsabilitat, KATSU espera que aquests drons aviat seran capaços de crear de forma autònoma les seves pròpies obres d'art. Qui és l'artista, l'ésser humà o la màquina?It's like 50 percent me having control and 50 percent the drone kind of like saying, ‘I need to turn this way to accomplish what you want, but still maintain myself so I don't just fly into the wall and explode.’ Which it does, all the time. KATSU

imgs src design-milk / motherboard

Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada