dijous, 19 de maig de 2016

BARCELONA

Hyvää torstaita (thursday_dijous) kaikille!
Sala Nook, a multidisciplinary art space located in the Poble Sec in Barcelona launches a new project: The first public sauna in the Poble Sec and throughout the city. "Because Finnish sauna is not what you find in gyms or other dens of "that" fame. We plan to build a sauna as well as an other space in Nook, where after a film, concert or recital people can meet, chat, share ideas, have a few beers, relax." _La Sala Nook, un espai artístic multidisciplinari situat al barri del Poble-sec, a Barcelona, llança un nou projecte: La primera sauna pública al barri del Poble-sec, i a tota la ciutat. Perquè sauna finlandesa no és el que trobes en els gimnasos o en altres antres de fama variada. Hem pensat construir una sauna com un espai més de la sala Nook, on després d'una pel·lícula, concert o recital la gent es pugui reunir, xerrar, compartir idees, prendre unes cerveses, relaxar-se.Sauna is an ancient tradition that has had great social significance in many cultures, including Arabic, Aztec, Russian and Finnish. Mainly used to clean up, warm up and relax, but is also a social meeting point. _La sauna és una tradició mil·lenària que ha tingut gran importància social en diverses cultures, com l'àrab, l'asteca, la russa i la finlandesa. Essencialment serveix per netejar-se, escalfar-se i relaxar-se, però és també un moment social i de trobada.


How will it work? Sauna will be heated twice a week at 80 °C, and during special events, and even to order. There will be time scheduled for women, for men and mixed aswell. Inside the sauna you can be naked or use a swimsuit or just with a towel, but no clothes. To enjoy the sauna regularly, you must be a member of it. The membership fee is a contribution of €60 per year. For partners will cost each sauna session 5. There will be refreshments and towels. _Com funcionarà la sauna? La sauna s'escalfarà dues vegades a la setmana, a 80ºC, més si hi ha esdeveniments especials, i fins i tot per encàrrec. Hi haurà torn de dones, d'homes, i torn mixt. Dins de la sauna es pot estar nu, amb banyador o amb tovallola, però amb roba no. Per gaudir de la sauna periòdicament, caldrà ser soci de la mateixa. La quota de soci serà una contribució de 60 € anuals. Per als socis, cada sessió de sauna sortirà a 5 €. Hi haurà servei de tovalloles i refrigeris.


Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada