dimarts, 3 de maig de 2016

HÈLSINKI

Hyvää tiistaita (tuesday_dimarts) kaikille!
The Finns, always one step ahead. Finland's postal service will be doing more than just delivering letters and parcels this summer. Its workers will be mowing lawns, too. Posti has been looking for ways to tackle a falling demand for its mail services in recent years. _Els finlandesos sempre van un pas per endavant. El servei postal de Finlàndia farà alguna cosa més que simplement el lliurament de cartes i paquets aquest estiu. Els seus treballadors tallaran la gespa, també. Posti ha estat buscant fòrmules de fer front a una caiguda de la demanda pels seus serveis de correu en els últims anys.Posti is offering a weekly grass cutting service. It will only be available on Tuesdays, when, as thought, the volume of post tends to be lighter than on other days.
Customers will have to provide their own lawnmower. They'll also have to be willing to pay 65€ a month for a half-hour session.
The idea has come from postal workers themselves, and service will be available nationwide between May and August. _Posti estatal està oferint un servei de tall de gespa setmanal als seus clients. Però només estarà disponible els dimarts, quan sembla ser que el volum de feina és més baix que en altres dies. 
Els clients hauran de proporcionar la seva pròpia talladora de gespa. També hauran d'estar disposats a pagar 65€ al mes per a un servei bàsic de mitja hora.
Aquesta idea d'aventurar-se al món de la jardineria ha estat una idea que va venir dels treballadors de correus mateixos, i el servei estarà disponible a tot el país de maig a agost.
 


At least one organisation isn't happy about the plan, though. The Real Estate Employers group, which represents property maintenance companies, says it's concerned that postal workers don't have the right skills. "Using power-driven machinery and equipment requires a certain expertise," says managing director Pia Gramen. "It is hard to believe that just anyone can start to cut lawns." 
I have to add to this that I cut my own lawn at home with the only expertise of having done it for years. So... _Com a mínim una organització no està gaire d'acord amb el pla, però. El grup d'ocupadors del sector dels serveis de manteniment de propietats diu que està preocupat perquè els treballadors de correus no tenen els coneixements adequats. L'ús de maquinària i equips de propulsió mecànica requereix una certa experiència, diu la seva directora general Pia gramen. És difícil de creure que tothom pot començar a tallar la gespa de cop i volta
Jo afegeixo que he estat tallant la gespa de casa meva tota la vida sense haver hagut de fer un curs d'especialització ni res per l'estil. 

Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada