dimecres, 10 de desembre de 2014

AHIR vaig anar a...

AHIR vaig anar a... bé, també va ser divendres passat... el musical català Mar i Cel, de Dagoll Dagom, al Teatre Victòria de Barcelona.
Yesterday I went to... actually it also was last friday... to see the musical play 'Mar i Cel', by Dagoll Dagom, at Teatre Victòria of Barcelona.


Mar i Cel is a musical play textexd by Xavier Bru de Sala and music by Albert Guinovart, based on the work by Àngel Guimerà, who was taken to theater by Dagoll Dagom in 1987, then in 2004 and for a third time now in 2014. _Mar i Cel és una obra de teatre musical amb text de Xavier Bru de Sala i música d'Albert Guinovart, basada en l'obra homònima d'Àngel Guimerà, que va ser portada al teatre per Dagoll Dagom l'any 1987, posteriorment l'any 2004 i per tercera vegada l'any 2014. 

src comedia

What is the most characteristic feature of the set is a big pirate ship, which moves so just like it was sailing. In addition, many of his songs are already fully recognizable to most of us. _El més característic de la seva escenografia és un gran vaixell de pirates, i que es mou talment fos a alta mar. A més, moltes de les seves cançons ja són plenament reconeixibles per la majoria de nosaltres.Madrid, 1605. King Felipe III, with the consent of the viceroy and archbishop of Valencia Riera, ordered the expulsion of the Moors, the only opposition against the Duke of Lerma. Twenty years later. A Moorish pirate ship, captained by Saïd, sailing the Mediterranean. He have managed to capture the Viceroy of Valencia, who was traveling with his family, who were taken prisoner and who hope to get a good ransom. And an impossible love due to the relevance of each of the two lovers to irreconcilable historically worlds, faced by the past, by religion and by the inability to build a future together. _Madrid, 1605. El rei Felip III, amb el consentiment del virrei de València i de l'arquebisbe Riera, ordena l'expulsió dels moriscos, davant l'única oposició del Duc de Lerma. Vint anys després. Un vaixell pirata morisc, capitanejat per Saïd, que navega per la Mediterrània. En el seu darrer abordatge a una nau cristiana, han aconseguit capturar el virrei de València, que viatjava amb la seva família, a qui han fet presoners i per qui esperen aconseguir un bon rescat. I un amor impossible degut a la pertinença de cada un dels dos enamorats a uns mons històricament irreconciliables, enfrontats pel passat, per la religió i per la impossibilitat de bastir un futur conjunt.

src comedia

It's a story of pirates and Christians in a closed vessel lost in the middle of the sea. But this is also a perfect metaphor for how the world has been ruled, even today. _És una història de pirates i cristians tancats dins d’un vaixell perdut enmig del mar. Però a la vegada és una perfecta metàfora del món, fins i tot el dels nostres dies.

src comedia

In 2004, Dagoll Dagom again opted for a hit to celebrate its thirtieth anniversary, as is the musical 'Mar i Cel'. Dagoll Dagom confirmed the desire to make a new replacement of the work in 2014 to celebrate the 40th anniversary of its founding, adapting some technological advances of the time, while maintaining the same original spirit. _L'any 2004, la companyia Dagoll Dagom va tornar a apostar per un plat fort, per celebrar el seu trentè aniversari, com és el musical Mar i Cel. La companyia Dagoll Dagom va confirmar la voluntat de fer una nova reposició de l'obra l'any 2014 per celebrar el 40è aniversari de la seva fundació, adaptant alguns avenços tecnològics del moment, però mantenint la mateixa ànima original.


Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada