dilluns, 22 de juny de 2015

barcelona-hèlsinki-barcelona

Hyvää maanantaita (monday_dilluns) kaikille!
New York's Museum of Modern Art (MoMA) has added the Rainbow Flag, the universal symbol of gay pride, to its permanent design collection. "The Rainbow Flag has served as a politically powerful, meaningful, and also aesthetically effective symbol for almost 40 years", says Paola Antonelli, senior curator of architecture and design at MoMA. _El Museum of Modern Art (MoMA) de Nova York ha afegit la Rainbow Flag, el símbol universal de l'orgull gay, a la seva colecció permanent de disseny. La bandera de l'Arc de Sant Martí ha servit com un símbol polític de gran abast, significatiu i també estèticament efectiu durant gairebé 40 anys, diu Paola Antonelli, curadora sènior d'arquitectura i disseny del MoMA.


Artist Gilbert Baker created the multicoloured flag in 1978 in San Francisco. It has since become a widely recognised symbol for the gay, lesbian, bisexual and transgender communities. The flag features six bands of colour: red, orange, yellow, green, blue and purple. _L' artista Gilbert Baker, va crear la bandera multicolor el 1978 a San Francisco. S'ha convertit en un símbol àmpliament reconegut per les comunitats gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals. La bandera compta amb sis bandes de color: vermell, taronja, groc, verd, blau i púrpura.

Baker was 27 years old when he created the Rainbow Flag. "I was a big drag queen in 1970s San Francisco. I knew how to sew. I was in the right place at the right time to make the thing that we needed". "I thought, a flag is different than any other form of art. It's not a painting, it's not just cloth, it is not just a logo. It functions in so many different ways," he said. "I thought that [the gay community] needed that kind of symbol, that we needed as a people something that everyone instantly understands." _Baker tenia 27 anys quan va crear la bandera de l'arc de Sant Martí. .Jo era una gran drag queen el 1970 a San Francisco. Sabia com cosir. Jo era al lloc correcte en el moment adequat per fer el que necessitàvem. Vaig pensar, una bandera és diferent a qualsevol altra forma d'art. No és una pintura, no es tracta només de tela, no és només un logotip. Funciona de moltes maneres diferents, va dir. Vaig pensar que [la comunitat gai] necessitava aquest tipus de símbol, que necessitàvem com una cosa que la gent, que tothom entén a  l'instant.

src btv

Prior to the Rainbow Flag, the gay community was represented by a pink triangle that had been used in Nazi concentration camps to identify homosexual prisoners. "We needed something beautiful, something from us," said Baker. "The rainbow is so perfect because it really fits our diversity in terms of race, gender, ages, all of those things. " _Abans de la bandera de l'arc de Sant Martí, la comunitat gai va ser representada per un triangle de color rosa que s'havia utilitzat en els camps de concentració nazis per identificar els presoners homosexuals. Necessitàvem alguna cosa bonica, una mica de nosaltres, va dir Baker. L'arc de Sant Martí és tan perfecte, ja que realment s'ajusta a la nostra diversitat en termes de raça, gènere, edats, totes aquestes coses.


They raised the first two flags on June 25, 1978, in the United Nations Plaza in downtown San Francisco. The flag has since become a globally recognised symbol." What the rainbow has given our people is a thing that connects us," said Baker. "I can go to another country, and if I see a Rainbow Flag, I feel like that’s someone who is a kindred spirit or [that it's] a safe place to go. It's sort of a language, and it's also proclaiming power." _Es van issar les dues primeres banderes el 25 de juny de 1978, a la Plaça de les Nacions Unides al centre de San Francisco. La bandera s'ha convertit en un símbol reconegut a nivell mundial. El que l'arc de Sant Martí ha donat al nostre colectiu és una cosa que ens uneix, va dir Baker. Puc anar a un altre país, i si veig una bandera de l'arc de Sant Martí, sento que hi ha ànimes bessones o [que és] un lloc segur on anar. És com un idioma universal, i també és una proclamació de drets.

 
The original Rainbow Flag displayed in San Francisco's United Nations Plaza, 1978. Photograph by James McNamara  _La Rainbow Flag original a San Francisco's United Nations Plaza, 1978 (James McNamara)

There's no more perfect time to share this news than during global celebrations for Gay Pride Month! Also in Barcelona... _Aquest fet té especial trascendència quan s'estan duent a terme aquesta setmana arreu del món les celebracions de l'Orgull Gay! També a Barcelona...
Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada