dijous, 25 de juny de 2015

HÈLSINKI

Hyvää torstaita (thursday_dijous) kaikille!
French firm Moreau Kusunoki Architectes has been named as the winner of the Guggenheim Helsinki competition. The Guggenheim Helsinki competition, regarded as one of the most important of recent years, was organised by the Solomon R Guggenheim Foundation, which also organised the seminal competition for the Guggenheim Museum Bilbao, won by Frank Gehry in 1991. _L'estudi d'arquitectura francès Moreau Kusunoki Architectes ha estat designat com el guanyador del concurs per al disseny del nou museu Guggenheim d'Hèlsinki (El concurs, considerat com un dels més importants dels últims anys, ha estat organitzat per la Fundació Solomon R. Guggenheim, que també va organitzar el concurs per al Museu Guggenheim Bilbao, guanyat per Frank Gehry l'any 1991).


The first round of the Helsinki competition attracted 1,715 entries – more than any competition of its kind according to the organisers. Proposals for the Helsinki museum were entered anonymously and judged by an eleven-member panel including Studio Gang founder Jeanne Gang and Atelier Bow-Wow's Yoshiharu Tsukamoto. _La primera ronda de la competició va atreure 1.715 participants, més que en qualsevol altra concurs del seu tipus, segons els organitzadors. Propostes per al museu d'Hèlsinki es van presentar de forma anònima i jutjats per onze juthes incloent als fundador d'Studio Gang Jeanne Gang i Atelier Bow-Wow d'Yoshiharu Tsukamoto.Nicolas Moreau, who is French, and Hiroko Kusunoki, who is Japanese, the architectural team who practice in Paris under the name Moreau Kusunoki, propose a series of connected pavilions, with a "lookout" tower containing a restaurant, and a pedestrian bridge to connect the museum to the city. The tower is a reference to the rotunda of the Guggenheim building in New York, designed by Frank Lloyd Wright. Apart from a strip of glazing around the top of the tower, the structures will be clad in charred timber – a reference to both traditional timber treatments in both Finland and Japan.
_Nicolàs Moreau, que és francès, i Hiroko Kusunoki, que és japonesa, l'equip d'arquitectes de París amb el nom de Moreau Kusunoki, proposen una sèrie de pavellons connectats, amb una torre de "guaita" que conté un restaurant, i un pont de vianants connecta el museu amb la ciutat. La torre és una referència a la rotonda de l'edifici Guggenheim de Nova York, dissenyat per Frank Lloyd Wright. A part d'una tira de vidre a la part superior de la torre, les estructures seran revestides en fusta carbonitzada - una referència a ambdós tractaments de fusta tradicionals, tant a Finlàndia i Japó.Juulia Kauste, director of the Museum of Finnish Architecture, told hat Moreau Kusunoki's design had the potential to be "a welcome addition" to the city's already active cultural scene. "It promises to create an interesting dynamic between a flexible street space and the galleries allowing the art the have a strong presence at all times," said Kauste. "The scale of the building is in a way intimate, yet the unusual shape gives it presence in the city." _Juulia Kauste, directora del Museu d'Arquitectura Finlandesa, va dir que el disseny de Moreau Kusunoki tenia el potencial de ser un punt de benvinguda adicional" a l'escena cultural ja activa de la ciutat. "Promet crear una dinàmica interessant entre un espai del carrer flexible i les galeries del museu. L'escala de l'edifici és íntima i, alhora, la forma inusual li dóna presència a la ciutat.

Openness and transparency on the ground floor and the promenades between the structures were the most important elements. There are markets, shops, and museums around the site, so we can imagine having very rich outside activity nearby. Thus the character of the ground floor is the key to our project within the urban context. _L'obertura d'espais i la transparència a la planta baixa i els passeigs entre les estructures són els elements més importants. Hi ha mercats, botigues i museus aprop. Per això, en el caràcter de la planta baixa es troba la clau del nostre projecte en relació al context urbà.


"Our design reflects the notion of “back to nature” in a comprehensive way, from the use of Kerto-Laminated Veneer Lumber, to our exploration of the full potential of charred timber, to the renewal of resources from Finnish forests. The organization of space also creates a strong relationship with the museum’s natural surroundings. The majority of volumes are on the ground floor, with multiple means of access to outdoor spaces, and the upper floors are accessible from the roof terrace. This allows for easy maintenance and creates continuity between inside and outside".
_El nostre disseny reflecteix la noció de 
tornar a la natura d'una manera integral, des de l'ús de Kerto-Laminated Veneer Lumber de fusta laminada, per a la nostra exploració de tot el potencial de la fusta carbonitzada, a la renovació dels recursos dels boscos finlandesos. L'organització de l'espai també crea una forta relació amb l'entorn natural del museu. La majoria dels volums estan a la planta baixa, amb múltiples opcions d'accés a espais a l'aire lliure, i des dels pisos superiors es pot accedir al terrat. Això permet un fàcil manteniment i crea la continuïtat entre l'interior i l'exterior.
 
 

The City of Helsinki and the State of Finland will determine whether to proceed with developing a Guggenheim Helsinki. If the project moves forward, funding will come from public and private sources, including the non-profit Guggenheim Helsinki Supporting Foundation.
_La ciutat d'Hèlsinki i l'estat finlandèss determinaran si s'ha de procedir amb el desenvolupament del Guggenheim Hèlsinki. Si el projecte avança, el finançament provindrà de fonts públiques i privades, entre elles l'organització no lucrativa Guggenheim Helsinki Supporting Foundation.


Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada