dimarts, 28 de juny de 2016

HÈLSINKI

Hyvää tiistaita (tuesday_dimarts) kaikille!
During the week of great celebration of Gay Pride (LGBT), there's a city that will stand out above the others: Helsinki. _Durant la setmana gran de les celebracions de l'Orgull Gay (LGBT), hi haurà una ciutat que destacarà per sobre les altres: Hèlsinki. 


This year the city receives twice the spirit of respect and defense of human and cultural rights of sexual minorities and gender. On one side has prepared a week full of activities under the blessing of the colors of the Rainbow, including conferences on current issues, debates, workshops, art and culture for everyone. Gay Pride Week will culminate Saturday 2 July with a great Parade. _Enguany la ciutat reb per partida doble l'esperit del respecte i la defensa dels drets culturals i humans de les minories sexuals i de gènere. D'una banda ha preparat una setmana plena d'activitats sota la benedicció dels colors de l'Arc Iris, incloent conferències sobre temes d'actualitat, debats, tallers, art i cultura per a tothom. La setmana de l'Orgull Gay culminarà dissabte 2 de juliol amb una gran parade.


Moreover, Helsinki is organizing the EuroGames 2016, the largest LGBT sporting event in Europe. It will take place during the week of pride in Helsinki from 29 June to 2 July 2016, and will feature 3000 athletes. The event will culminate also at the Pride parade. The president of Finland, Sauli Niinistö, is its patron. _D'altra banda, Hèlsinki és la seu organitzadora dels EuroGames 2016, l'esdeveniment esportiu LGBT més gran a Europa. Es durà a terme durant la setmana de l'orgull d'Hèlsinki, del 29 de juny al 2 juliol 2016, hi participaran uns 3000 atletes, i els seus actes culminaran també amb la desfilada de l'Orgull. El mateix president de Finlàndia, Sauli Niinistö, n'és el patró. 


But the city must demonstrate its ample organizational capacity of major events since the weekend which is celebrated the Helsinki Gay Pride and the EuroGames 2016, it will be also held Tuska festival for fans of heavy metal music, which last year was attended by over 25,000 people. _Però la ciutat haurà de demostrar la seva sobrada capacitat organitzativa de grans events  ja que, el mateix cap de setmana en què es celebren les jornades de l'Orgull Gay i es disputen les proves dels Eurogames 2016, també se celebra el festival Tuska per als fans de la música heavy metal, on l'any passat hi van participar més de 25000 persones.


“Helsinki Pride and Tuska are taking place in Helsinki at the same time this year, so the streets will be filled with both heavy metal fans in black leather and rainbow-coloured flags in support of Helsinki Pride. Helsinki welcomes everyone as they are, without filters, and to express their own values. The interaction between different outlooks and genres makes Helsinki an interesting city that is always capable of creating something new. This is why we wanted to feature both Helsinki Pride and Tuska in the launch of our new website,” says Tia Hallanoro, Marketing Communications Director at Visit Helsinki. _"La setmana de l'Orgull a Hèlsinki i el festival Tuska es duran a terme aquest any al mateix temps, de manera que els carrers s'ompliran del cuir negre dels fans del heavy metal i de les les banderes de colors de l'arc de Sant Martí en suport de l'orgull d'Hèlsinki. Hèlsinki dóna la benvinguda a tots per ser com són, sense filtres, perquè puguin expressar els seus propis valors. La interacció entre els diferents punts de vista i gèneres fa d'Hèlsinki una ciutat interessant.", diu Tia Hallanoro, Directora de Comunicacions de Màrqueting de VisitHelsinki. 

 

Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!

MOI! MOI!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada