divendres, 1 de juliol del 2016

HÈLSINKI

Hyvää perjantaita (friday_divendres) kaikille!
Helsinki wants to make it possible for residents to live car-free in under a decade, by rethinking how public transit functions. _Hèlsinki vol fer possible en una dècada que els residents de la ciutat no necessitin el cotxe privat com a mitjà de transport ens seus desplaçaments habituals sense cotxes mitjançant la reconsideració de les funcions del transport públic.


The plan is basically a reversal of traditional public transportation, which is a fixed system that often leaves people with a "last mile" issue. Instead, the city plans to have both public and private transport systems that function and change routes based on demand. _El pla és basa principalment en la inversió en el transport públic tradicional, que és un sistema fix que sovint deixa a les persones amb un problema d'"última milla". En lloc d'això, la ciutat planeja tenir dos sistemes, el transport públics i el privat, que funcionin i canviïn les rutes d'acord amb la demanda. 

src uitp

People will be able to purchase "mobility packages" and essentially use their phones to request a "ride share, an on-demand bus, an automated car, special transport for children, or traditional public transit." They could purchase "mobility packages" from private operators that would give them a host of options depending on weather, time of day, and demand. _La gent serà capaç de comprar "paquets de mobilitat" i essencialment usar els seus telèfons per sol·licitar una "quota de recorregut, un bus a la carta, un cotxe automàtic, transport especial per als nens, o el transport públic tradicional." Els usuaris podrien comprar "paquets" de mobilitat dels operadors privats que els donarien una gran quantitat d'opcions depenent del clima, l'hora del dia, i la demanda.


Urban planners are trying to understand how today’s digitally enabled mobility ecosystem can help advance public policy goals such as reducing congestion. These policies also could yield related benefits such as fewer traffic accidents, better air quality, and a smaller urban footprint for parking. _Els planificadors urbans estan tractant d'entendre com els ecosistemes digitals de mobilitat aplicada avui dia poden ajudar a assolir els objectius establerts per polítiques públiques i la reducció de la congestió. Aquestes polítiques també podrien aconseguir beneficis relacionats, com ara un menor nombre d'accidents de trànsit, millor qualitat de l'aire, i una empremta més petita de l'estacionament urbà.

Let's wait, then, for the Future!_ Ens ho mostrarà el Futur!


Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI! Ja ihanaa viikonloppua!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada