dimecres, 9 de juliol de 2014

BARCELONA

Hyvää keskiviikkoa (wednesday_dimecres) kaikille!
Do you know what it is called 'the tile (panot) of Barcelona'? _Sabeu què és allò que s'anomena el panot barceloní? 


Panot (tile), from the French word 'panneau', means slab construction. Is the typical tile from the sidewalks of Barcelona. While there are differentes designs, all of them have in common their sizes... 20cm side, and 4cm thick. Escofe, founded in 1886, was the company who won a competition in 1916 to supply slabs to Barcelona. And still it does. _Panot, del francès panneau, significa lloseta de construcció. És la rajola típica de les voreres de Barcelona, ja extesa a tots els barris. Si bé amb dissenys diferents, totes tenen en comú les mides... 20cm de costat, i 4cm de gruix. La casa Escofet, fundada al 1886, va ser qui al 1916 va guanyar un concurs de subministrament de panots a l'Ajuntament.

Tile with 4 or 9 square pads, also called 'chocolate bar'. Tile with 4 pads and 4 rings. Tile 'of the roses'. Tile with a central square and four circles. Tiles with three concentric rings. Tiles with five or six bars. 'Macaroni' diagonal slabs. Tile with the 'B' of Barcelona. Tiles with letters, which were placed on the sidewalk and the street name indicated. Smooth slabs to indicate the bike lane. There are places in the city where the mixture seems to be the role model!  _Panots de 4 o 9 pastilles quadrades, denominats també de presa de xocolata. Panot de 4 pastilles i 4 anelles. Panot de les roses. Panot de quatre cercles i quadrat central. Panot de tres anelles concèntriques. Panots de cinc o sis barres. Panots de macarrons diagonals. Panot de la B de Barcelona. Panots de tacs. Panots de lletres, que es posaven a la vorera i indicaven el nom del carrer. Panots llisos per indicar el carril bici. Hi ha llocs de la ciutat on la barreja sembla ser el model a seguir!

src El Bloc

The one designed by Gaudi on Passeig de Gracia is one of the most well known since the City Council took the floor model from La Pedrera. Here we see the red tile that marks the Route of Modernism of Barcelona.  _El de Gaudí al Passeig de Gràcia també és un dels més coneguts des de que l'Ajuntament en va agafar el model dels paviments de La Pedrera. Aquí els veiem amb el panot vermell que marca la Ruta del Modernisme a Barcelona.

src El Bloc

The most characteristic in Barcelona, however, is the one called 'the Rose tile of Barcelona', or 'the ​​Barcelona flower'. _El més característic a la ciutat, però, és l'anomenat panot de la rosa de Barcelona, o de la flor de Barcelona. 


We'll find its origins in the lobby of the Casa Lleó i Moreraand it seems that it would have been designed by Josep Puig i Cadafalch. The design is a flower of four petals made ​​in negative relief. The tiles are placed on the access to the building, where the owners of the house came on horse carts.  _Trobem el seu origen al vestíbul de la Casa Lleó i Morera i sembla que hauria estat dissenyat per Josep Puig i Cadafalch. El disseny és una flor de quatre pètals feta en relleu negatiu. Les rajoles estan situades a l’accés de l’edifici, per on entraven els senyors de la casa en carros de cavalls, quan la ciutat encara era Can Fanga (quan plovia a Barcelona, com que els carrers encara no estaven pavimentats, tot quedava enfangat).
Is the most characteristic of all, and one can find it in all kinds of decorative objects, jewelry, bags, chocolates, containers ... Now the City Council has decided to go for this model when works will be done in the pavement of the city. _És el més característic de tots, donant lloc a tota mena d’objectes decoratius, joies, bosses, xocolates, recipients… Ara l'Ajuntament ha decidit apostar per aquest model quan es facin noves obres a la ciutat.
Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada