dilluns, 13 de juliol de 2015

A CASA NOSTRA hi ha...

A CASA NOSTRA hi ha... la lámpara CESTITAinox, del dissenyador català Miguel Milá, edició original de 1962.
What do we have at home... the tablelamp CESTITAinox, designed by Miguel Milá in 1962.


Do you remember the image we shoy you last week and asked you to guess its possible content? Well... this is the answer! Inside the box there was a kind of 'egg'. _Recordeu aquesta imatge que us ensenyàvem l'altre dia i us preguntàvem pel seu possible contingut? Doncs... avui... la resposta! Dins de la caixa hi havia aquesta mena d'ou.


But this 'egg' is actually a lamp shade. _Però aquest ou és la pantalla d'una làmpara.
 

This is the lamp shade of tablelamp CESTITAinox by Catalan designer Miguel Milá (Barcelona, 1931; family of those who build La Pedrera in Barcelona) designed in 1962. The structure of our lamp is original from that time. But the lamp shade, even though it is a reproduction of the original (and done by the company Santa & Cole in charge of the designs of Miguel Miló since 1996). Unfortunately our broke a few years ago... when we completely unaware that it was a piece of art. _És la pantalla de la làmpara CESTITA inox que el dissenyador català Miguel Milá (Barcelona, 1931; dels Milá de La Pedrera) va crear l'any 1962. L'estructura de la nostra làmpara és original. Però la pantalla no, tot i que és una reproducció de l'original (i pertany a l'empresa Santa & Cole encarregada de la reproducció dels dissenys de Miguel Milá des de 1996). Malauradament es va trencar fa uns anys... quan desconeixiem per complet que es tractava d'una peça de dissenyador. 
It was not until a few days ago we discovered what it was, staring an advertising of an exhibition in Madrid about the design of the 50s to 80s of  the 20th century. _No ha estat fins fa pocs dies que hem descobert de què es tractava, mirant la publicitat d'una exposició a Madrid sobre el disseny dels anys '50 a '80 del segle passat.


Big surprise, then, when we saw that we had a small treasure, nearly abandoned in a storage, gathering dust and spiders, but, fortunately, we had not thrown ever! And, how we do know that the piece is original and not a copy? We've already explained you many times that we might look for a designer label, year label or producer label. In this case, the clue is written on its a plug: tramo. _Gran sorpresa, doncs, la nostra quan vam veure que teníem un petit tresor, abandonat al terra d'un traster, acumulant pols i aranyes, i que, per aquelles casualitats de la vida, no havíem arribat a llençar mai!  I com sabem que la peça que teníem és original i no una còpia? Ja us hem comentat moltes vegades que ens hem de fixar sempre si la peça de disseny en qüestió duu encara alguna etiqueta del dissenyador, any o empresa productora. En aquest cas la pista és a l'endoll, on s'hi llegeix la paraula tramo.

 

'Tramo' was the company that Miguel Miló, also with Ribas Barangé  and Pérez Ullibarri founded in the late 50s, during a time of crisis, to design and to produce their own furniture and lights. 'Tramo' means Trabajos Molestos (annoying jobs) (or 'juts do  what a little brother has always to do). This is the key to its genuity. It passed from generation to generation to us. And from this weekend it is a whole again... in our countryside house next to some other international classic designs! _tramo era l'empresa que Miguel Milá, juntament amb Ribas Barangé i Pérez Ullibarri va fundar a finals dels anys '50, en plena època de crisis, per a disenyar i produir els seus propis mobles i llums. tramo ve de Trabajos Molestos (o todo lo que le toca hacer a un hermano pequeño). Aquesta és la clau de la seva genuïtat. I de generació en generació ha passat a nosaltres, que, des d'aquest cap de setmana, ja llueix completa a la nostra casa de camp, juntament amb d'altres clàssics del disseny internacional!


CESTITAinox is part of the family known as 'Cesta' lamps. _CESTITA inox forma part de la tan coneguda família de làmpares Cesta.

 

Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI! 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada