dimarts, 7 de juliol de 2015

BARCELONA

Hyvää tiistaita (tuesday_dimarts) kaikille!
Hugo Alvar Henrik Aalto was born on February 3, 1898 in Kuortane, Finland. His father, Johan Henrik Aalto is surveyor, and his mother, Selma Hackstedt works in Post. Alvar is the largest of four brothers. A house Aalto speaking Swedish. _Hugo Alvar Henrik Aalto neix el 3 de febrer de 1898 a Kuortane, Finlàndia. El seu pare, Johan Henrik Aalto, és topògraf, i la seva mare, Selma Hackstedt, treballa a Correus. Alvar és el gran de quatre germans. A casa dels Aalto es parla suec. 

 
Alvar Aalto, 1945
© Alvar Aalto Museum. Picture by Eino Mäkinen
 
That's how it begins the biography of one of the most important men in the history of the architecture and design of the twentieth century, not only in Finland but across the globe. And to honor him, the CaixaForum Barcelona hosts until August 23 a major retrospective of this brilliant architect. _Així comença la biografia d'un dels personatges més trascendentals de la història de la arquitectura i del disseny del segle XX, no només a Finlàndia, sinó a tot el planeta. I per a homenatjar-lo, el CaixaForum de Barcelona n'acull fins al 23 d'agost una gran retrospectiva, quan l'any vinent es celebraran els 40 anys de la seva mort.This is an exhibition organised by the Vitra Design Museum (Germany) and the Alvar Aalto Museum (Finland) in collaboration with Obra Social "la Caixa", and it is a wide view of the life and production of this genius of architecture and design, and brings us to the most representative buildings and designs Aalto: models, original drawings and several pieces as furniture, lamps and glassware as its most famous vase Savoy, photographs screenings,... In total, about 350 pieces. _La mostra, que és una exposició del Vitra Design Museu (Alemània) i de l'Alvar Aalto Museum (Finlàndia) en col·laboració amb l'Obra Social "la Caixa", presenta una àmplia panoràmica de la vida i la producció d'aquest geni de l'arquitectura i del disseny, i ens apropa als edificis i els dissenys més representatius d'Aalto: maquetes, peces diverses com dibuixos originals, mobles, làmpades i objectes de vidre com el seu gerro més famós, el Savoy, fotografies, projeccions, ... En total, unes 350 peces.Over fifty years Alvar Aalto planned around five hundred buildings and projects, most of them in Finland, but nearly a hundred were built in eighteen other countries. The most important architectural projects that we see in the retrospective are as varied as the Paimio Sanatorium for tuberculosis, Muurame Church, Villa Mairea (Noormarkku), House of Culture (Helsinki), all of them in Finland; Library Viipuri (Viborg) in Russia; Building homes in the neighborhood of Hansa (Berlin), Germany; Maison Louis Carré, Bazoches-Sur-Guyonne in France; and also one of the highlights, the Congress and Concert Finlandia Talo in Helsinki, he completed a year before his death in 1975. All his projects embody the combination of organic and master volume, material and light. Many of its buildings are whole pieces of art for which Aalto also designed furniture, lighting, textiles and building materials: Aalto conceived and designed projects thinking on people. _Al llarg de cinquanta anys, Alvar Aalto va planificar al voltant de cinc-cents edificis i projectes, la majoria d'ells a Finlàndia, però gairebé un centenar es van construir en d'altres divuit països. Els projectes arquitectònics d'embergadura que podem veure a la restrospectiva són tan variats com el Sanatori de Paimio per a tuberculosos, l'Església de Muurame, Villa Mairea (Noormarkku), la Casa de la Cultura (Hèlsinki), a Finlàndia; la Biblioteca de Viipuri (Viborg), a Rússia; l'Edifici d'habitatges al barri de la Hansa (Berlín), a Alemanya; la Maison Louis Carré, Bazoches-sur-Guyonne, a França; i un dels més destacats també, el Palau de Congressos i Concerts Finlàndia, a Hèlsinki, que va enllestir un any abans de morir, al 1975. Tots els seus projectes encarnen la combinació magistral i orgànica de volum, materials i llum. Molts dels seus edificis són obres d'art totals per als que Aalto també en dissenyava el mobiliari, la il·luminació, els teixits i els materials de construcció: Aalto concebia i dissenyava projectes pensant en les persones.


For Aalto nature illustrated a certain creative attitude and a humanistic perspective that strives to preserve individuality in a mass society technically mechanized and conditioned by economic constraints. Actually 'Aalto' means, in Finnish, 'wave'. _Per a Aalto la natura il·lustrava i legitimava estratègicament una actitud creativa determinada, així com una perspectiva humanista que s'esforçava a preservar la individualitat en una societat de masses mecanitzada, tecnificada i condicionada per les restriccions econòmiques. Serà casualitat o no, però el cognom Aalto significa, en finès, ona.


But in addition to his role as an architect, Aalto was a key figure in the development of modern furniture. In 1935, with his wife Aino Aalto (1894-1949) and two colleagues founded the company Artek, which remains one of the most prominent leaders of Finnish furniture worldwide. _Però a més de la seva faceta com a arquitecte, Aalto va ser una figura clau del desenvolupament del mobiliari modern. L'any 1935, amb la seva dona Aino Aalto (1894-1949) i dos companys, van fundar l'empresa Artek, que segueix sent un dels més destacats referents del mobiliari finlandès arreu del món.


With its laminated wooden chairs, Aalto became one of the most famous designers of the twentieth century. And his vase "Savoy" will be the epistle of Finnish organic design. The architect had an intense interest in the potential symbolic expression of shapes taken from nature. _Amb les seves cadires de fusta laminada, Aalto es va convertir en un dels dissenyadors més cèlebres del segle XX. I el seu gerro "Savoy" es considera l'epitem del disseny orgànic finlandès. L'arquitecte sentia un gran interès pel potencial d'expressió simbòlica de les formes preses de la natura. In our country, Catalonia, we have one of the other major characters in the world of architecture, Antoni Gaudí, who followed the same pattern when thinking forms. In 1951 Alvar Aalto was invited by the Col·legi d'Arquitectes de Catalunya in Barcelona to give there two speaches on the humanization of architecture and the architecture flexible and standardization. Then he could visit Gaudí's work. _D'altra banda, aquest discurs ens sona. A casa nostra tenim un dels altres grans personatges de la arquitectura mundial, Antoni Gaudí que seguia els mateixos paràmetres a l'hora de pensar les seves formes. L'any 1951 Alvar Aalto va ser a Barcelona convidat pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya per a pronunciar-hi dues conferències, sobre la humanització de l'arquitectura i sobre l'arquitectura flexible i l'estandarització. En aquesta visita va poder visitar, expressament, l'obra de Gaudí.

 
Alvar Aalto in Park Güell (Barcelona) _Alvar Aalto al Park Güell de Barcelona acompanyat dels arquitectes
Josep Maria Sostres, Josep Antoni Balcells, Josep Pratmasó i Antoni de Moragas (abril, 1951) 


On 11 May 1976, Alvar Aalto died in Helsinki. His widow, Elissa Aalto continues directing the studio until his death in 1994. Between 1981 and 1988, she is responsible for directing the construction of the Essen Opera. Elisa Aalto legacy plans and drawings of her husband to the Alvar Aalto Foundation. _L'11 de maig de 1976, Alvar Aalto mor a Hèlsinki. La seva vídua, Elissa Aalto, continua dirigint l'estudi fins a la seva mort, 1994. Entre 1981 i 1988, ella s'encarrega de dirigir la construcció de l'Òpera d'Essen. Elisa Aalto donarà el llegat de plànols i dibuixos del seu marit a la Fundació Alvar Aalto.
Alvar Aalto, 1898-1976. Arquitectura orgànica, art i disseny. 
CaixaForum de Barcelona, 3 de juny - 23 d'agost de 2015.

Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI! 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada