divendres, 4 de setembre de 2015

HÈLSINKI

From Helsinki to Rovaniemi. Tuesday and wednesday, 08-04/05-2015
D'Hèlsinki a Rovaniemi. Dimarts i dimecres, 03/04-08-2015

Rovaniemi is in Finland, about 825km from Helsinki, and 10 km south of the Arctic Circle, at the confluence of the river Kemijoki and Ounasjoki, between the mountains of Korkalovaara and Ounasvaara. It is the administrative capital and the center of trade in the northernmost province of Finland, Lapland. Its population is about 58,000 inhabitants. It is a university city which houses the University of Lapland, which has approximately 10,000 students._ Rovaniemi és a Finlàndia, a uns 825km d'Hèlsinki, i 10 km al sud del cercle polar, on conflueixen el riu Kemijoki i l'Ounasjoki, entre les muntanyes d'Ounasvaara i Korkalovaara.  És la capital administrativa i el centre de comerç de la província més septentrional de Finlàndia, Lapònia. La seva població és d'uns 58.000 habitants. És una ciutat universitària que acull la Universitat de Lapònia, que té, aproximadament, uns 10.000 estudiants.

 

There were probably continuous settlement in the Rovaniemi area since the Stone Age. _Hi ha hagut probablement assentament continu en l'àrea de Rovaniemi des de l'edat de pedra. 


The Sami are considered to be the indigenous population of Lapland. _Els samis són considerats ser la pròpia població indígenes de Lapònia. 

 
The exploitation of natural resources in Lapland in the 1800s stimulated the growth of Rovaniemi. Large tracts of land and gold rush attracted thousands of people to Lapland. As the mining of natural resources was being developed, Rovaniemi became the business center of the Province of Lapland. In 1938 Rovaniemi already administrated  Lapland. On 19 September 1944 Finland and the Soviet Union signed the armistice and continued as allies against the common enemy, the Third Reich. The troops of the Wehrmacht stationed in the area practiced a scorched earth tactic in his retirement, causing the explosion of the ammunition depot, which caused a large-scale fire that devastated the entire city of Rovaniemi, mostly built in wood. _L'explotació dels recursos naturals de Lapland durant els anys 1800 estimulava el creixement de Rovaniemi. Les grans extensions de terreny i la febre de l'or atreien milers de persones a Lapònia. A mesura que la mineria de recursos naturals s'anava desenvolupant, Rovaniemi es convertia en el centre de negocis de la Província de Lapland. El 1938 Rovaniemi tenia l'administració de Lapònia. El 19 de setembre de 1944 Finlàndia i la Unió Soviètica van firmar l'armistici, amb vistes a seguir com a aliats contra l'enemic comú, el Tercer Reich. Les tropes de la Wehrmacht estacionades a la zona van practicar una tàctica de terra cremada en la seva retirada, provocant l'explosió del dipòsit de municions, que va ocasionar un incendi de gran magnitud que va arrasar la totalitat de la ciutat de Rovaniemi, majoritàriament construïda en fusta. 

 
After World War II, the city was rebuilt according to a town plan by architect Alvar Aalto, who was following the similarity to a reindeer antler. The foundation of the new Rovaniemi started in 1960. The new municipality has an area of 8016 square kilometers, and, therefore, is the largest city by area in the northern hemisphere and one of the largest in the world. _Després de la Segona Guerra Mundial, la ciutat va ser reconstruïda segons el pla d'urbanisme de l'arquitecte Alvar Aalto, que el va fer seguint la similitud a l'asta d'un ren. La fundació de la nova Rovaniemi té com a data de partida l'any 1960. El municipi nou té una àrea de 8.016 km², és la ciutat més gran per àrea de l'hemisferi nord i una de les més grans al món.


Arctic Museum, Arktikum, is the most important museum in Rovaniemi, which tells the story of Lapland and tells about the Arctic research, _Rovaniemi és cèlebre pel seu museu àrtic, Arktikum, que explica la història de la Lapònia i a investigació àrtica,


and currently by other cultural spots like the art center Korundi. _i també, actualment, per d'altres espais d'interès cultural com el centre Korundi d'art.

But also, and above all, because it is the city of Santa Claus. _Però també, i sobretot, per ser la ciutat de Santa Claus.


Lapland is synonymous with nature and numerous recreational facilities, and, therefore, tourism is an important industry in Rovaniemi. From here, soon you'll reach nature path and hiking trails. In summer you can go boating on the river, or you can try  rafting, visit a reindeer farm or a huskies farm, play golf or enjoy the midnight sun, fishing, cycling and hiking in the woods, bathe in a lake after a hot sauna; and, in winter, see northern lights, driving snowmobiles, go sledding, put yourself in a hole in the middle of a frozen lake, ... _Lapònia és sinònim de natura i de nombroses facilitats recreatives, i per això el turisme és una indústria important a Rovaniemi. Des d'aquí, de seguida ja t'endinses a la natura i pots començar a fer excursions. A l'estiu pots anar en barca pel riu, o es pot provar el descens de rius, visitar una granja de rens o de huskies, jugar a golf o gaudir del sol de mitjanit, pescar, fer ciclisme o senderisme al bosc, banyar-se en un llac després d'una sauna calenta; i, a l'hivern, veure aurores boreals, conduir motos de neu, anar amb trineu, ficar-se en un forat enmig d'un llac gelat, ...


Main spots in Rovaniemi, among others, include Jätkänkynttilä bridge with its eternal flame over the Kemijoki river, _Els llocs més destacats de Rovaniemi, entre d'altres, inclouen el pont Jätkänkynttilä, amb la seva flama eterna sobre el riu Kemijoki,Arktikum center dedicated to the history of Lapland and the Arctic research, besides river Ounasjoki, _el centre Arktikum, dedicat a la història de la Lapònia i a la investigació àrtica, a la vora del riu Ounasjoki, 

 
Rovaniemi town hall, _l'Ajuntament de Rovaniemi, 


Lappia House which is theater, auditorium and conference space, _la Casa Lappia que serveix com a teatre, l'auditori i espai de congressos, 


and the library. _i la biblioteca. 


The last three mentioned buildings are made by the famous Finnish architect Alvar Aalto. _Els tres últims edificis esmentats són fets pel famós arquitecte finlandès Alvar Aalto. 
The modern church (1950), _L'església moderna (1950),
orthodox church _l'església ortodoxa,

 
and the market square _i la plaça del mercat.
 
The residence of Santa Claus, Santaclaus Village, is located 8km from the city in "maalaiskunta Rovaniemen". Of course, in winter, with snow and Christmas lights, the Christmas spirit is much stronger! _La residència de Santa Claus, Santaclaus Village, està situada a 8km de la ciutat a maalaiskunta Rovaniemen. És clar que a l'hivern, amb la neu i els llums de nadal, l'esperit nadalenc és molt més fort!

But before entering in his home, you have crossed the line of the Arctic Circle! _Però, abans d'entrar a casa seva, haureu de creuar la línia del Cercle Polar Àrtic!

 
Coordenades: 66º 32' 35''
 
A phenomenon that also attracts many tourists is the Aurora Borealis, or Northern Lights. 'Revontulet' in Finnish. They are the sparks that spread a fire fox with its tail! _Un fenomen que també atreu nombrosos turistes és l'Aurora Boreal, o Llums del Nord. Revontulet, en finès. Són les espurnes que la guineu de foc escampa amb la seva cua!

(this is from Arktikum)

Do not forget that in Rovaniemi was born in 1992 the Finnish band of hard rock and heavy metal Lordi. _Tampoc hem d'oblidar que Rovaniemi va veure néixer l'any 1992 la banda finlandesa de hard rock y heavy metal Lordi


Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI! Ja ihanaa viikonloppua!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada