dimecres, 26 de novembre de 2014

BARCELONA

Hyvää keskiviikkoa (wednesday_dimecres) kaikille!
Iconic Houses is the international network connecting architecturally significant houses from the 20th century that are open to the public as house museum. The platform also focuses on conservation, management, policy and cooperation. _Iconic Houses és la xarxa internacional que connecta les cases de gran importància arquitectònica del segle 20 que estan oberts al públic com a cases museu. La plataforma també se centra en la conservació, la gestió i la cooperació.

Casa Masó (Rafael Masó, Girona)

20th century architect's houses and modern house museums form a unique category of sites open to the public. Research initiatives and co-operation with universities and expert teams, restoration issues at large, audience development, caring of the collections and display strategies as well as temporary exhibitions programs represent some of the issues of mutual interest. The aim of the network is to provide a platform for professional discussion: to share not only the best practices but also encourage each other to develop new activities. The first concrete step is this website with 100 Iconic Houses that are open to the public. This professional forum encourages sharing information and best practices as well as creating new and fruitful partnerships between organisations small and large. _Per a poder formar part d'aquesta xarxa les cases museu han de ser d'arquitectes del segue 20. Les iniciatives de recerca i cooperació amb les universitats i els equips d'experts, problemes de restauració en general, el desenvolupament de l'audiència, la cura de les col·leccions i les estratègies de visualització, així com programes d'exposicions temporals representen alguns dels temes d'interès mutu. L'objectiu de la xarxa és proporcionar una plataforma per al debat professional: compartir no només les millors pràctiques, sinó també encoratjar els altres a desenvolupar noves activitats. El primer pas concret és aquest web amb 100 cases icòniques que estan oberts al públic.

La Ricarda_Casa Gomis (Antonio Bonet Castellana, Prat de Llobregat)

9 of them are in Catalunya: 7 in Barcelona (most of them are from Gaudí), 1 in El Prat del Llobregat, and 1 in Girona. _9 d'elles ja les podem trobar a Catalunya: 7 a Barcelona (la majoria, d'en Gaudí), 1 al Prat de Llobregat i 1 a Girona.

Casa Batlló (Antoni Gaudí, Barcelona)

Torre Bellesguard (Antoni Gaudí, Barcelona)

La Pedrera (Antoni Gaudí, Barcelona)

Palau Güell (Antoni Gaudí, Barcelona)

1. The house must be recognized for its significance in the development of modern architecture of the 20th century. _1. La casa ha de ser reconeguda per la seva importància en el desenvolupament de l'arquitectura moderna del segle 20.
2. The house must be designed by an architect who played an influential role in the development of 20th century architecture as demonstrated through scholarly publications. _2. La casa ha de ser dissenyat per un arquitecte que va jugar un paper influent en el desenvolupament de l'arquitectura del segle 20 com s'ha demostrat a través de publicacions acadèmiques.
3. The house must be in its original condition or restored to its original state.  _3. La casa ha d'estar en el seu estat original o restaurat al seu estat original. 
4. The house must be available for public visitation either through regular hours of operation or by appointment.  _4. La casa ha d'estar disponible per a la visita pública, ja sigui a través de les hores regulars d'operació o per cita.
If the house meets these criteria, the organization running the house can participate in the Iconic Houses Net work in different membership categories. _Si la casa compleix amb aquests criteris, l'organització que gestiona la casa pot participar en la Xarxa d' Iconic Houses.

Casa Lleó Morera (Lluís Domènech i Montaner, Barcelona)

Casa Ametller (Josep Puig i Cadafalch, Barcelona)

Casa Bloc (Josep Lluís Sert i Josep Torres Clavé, Barcelona)

Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada