dimecres, 5 de novembre del 2014

BARCELONA

Hyvää keskiviikkoa (wednesday_dimecres) kaikille!
Would you like to travel to Barcino, the roman Barcelona, of the third century? Then do not miss the new app for tablets and PC/Mac Bàrcino3D that allows you to fly and walk through the streets, enter the houses and the Terms and discover what is Aqua et Dignitas' (dignity demanded that Roman water got the best quality and for free in the city). _Us agradaria passer per la Barcelona romana del segle III dC? Doncs no us perdeu la nova app per a tauletes i pc/mac Bàrcino3D que permet sobrevolar la Bàrcino romana i passejar-se pels carrers, entrar a les cases i les termes o descobrir que és 'Aqua et dignitas' (la dignitat romana exigia que arribés aigua de la millor qualitat i gratuïtament a la ciutat).



"We chose that century because it was then when they were raised the 76 towers and four gates in the wall", says the head of the Archaeological Service Plan Barcino Barcelona, Carme Miró. "It is not just a theatrical or cinematic representation of Barcino, far beyond", adds Marc Hernandez. This year we celebrate 2000 years since the death of Augustus Caesar, the Roman emperor who founded Colonia Julia Augusta Faventia Paterna Barcino 'ex novo'. _Hem triat aquest segle perquè és quan es van aixecar les 76 torres i les 4 portes de la muralla, assenyala la responsable del Pla Bàrcino del Servei d’Arqueologia de Barcelona, Carme Miró. No és només una representació teatralitzada o cinematogràfica de Bàrcino, va molt més enllà, afegeix Marc Hernández, que amb Miró ha fet el projecte de l'aplicació. Aquest any se celebren 2.000 anys de la mort de Cèsar August, l'emperador romà que va fundar la Colonia Iulia Augusta Faventia Paterna Barcino ex novo.

All buildings are georeferenced. "All images are anchored with real coordinates. There is academic rigor and planning0. We can see it and we can overlap Barcino over Barcelona and see how it has been growing", highlights the director of the Heritage Council, Josep Lluís Alay. "We can see how the land was, and how city residents lived and worked in Barcino. Everything is documented and is related to the twenty-first century. We can see everything that has been reclaimed from the sea over all these centuries, as the main Roman roads that were built and are still used as the city has grown. When it was founded was only between 10 and 12 hectares", Miro details. _Tots els edificis estan georeferenciats. Totes les imatges estan ancorades amb coordenades reals. Hi ha rigor acadèmic i urbanístic, podem veure com era Bàrcino i la podem superposar a la Barcelona actual i constatar com ha crescut, destaca el director de Patrimoni del consistori, Josep Lluís Alay. Podem veure com era el territori, la ciutat i com vivien i treballaven els habitants de Bàrcino. Tot està documentat i està relacionat amb el segle XXI. Podem observar tot el que s'ha guanyat al mar durant tots aquests segles, com les principals vies romanes que es van construir encara s'utilitzen o com ha crescut la ciutat, quan es va fundar només tenia entre 10 i 12 hectàrees, detalla Miró.



On the website you can also find a section of history, a glossary of relevant terms and Latin names, a section with routes to the rest of the Roman Barcino and a photo gallery with archaeological material. Plan Barcino displays the accumulated knowledge about the Roman past of the city the last 80 years. In the application, for example, are all Roman villages that have been discovered. Or you can follow the route of the aqueduct: from the Besos river to the entrance of the city at Plaça Nova.  _A la web també s'hi poden trobar un apartat d'història, un glossari amb termes llatins i noms rellevants, una apartat amb rutes per les restes de la Bàrcino romana i una galeria fotogràfica amb material arqueològic. El Pla Bàrcino vol mostrar el coneixement acumulat sobre el passat romà de la ciutat els darrers 80 anys. A l'aplicació, per exemple, es mostren totes les viles romanes que s'han anat descobrint. O es pot resseguir el traçat de l'aqüeducte: des del Besòs fins a l'entrada a la ciutat per la plaça Nova. Mostrar l'aqüeducte o redescobrir les viles romanes també ajudarà a portar el Pla Bàrcino als districtes, diu Miró.


Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada