dimecres, 18 de juny de 2014

HÈLSINKI

Day_dia_02
Suomenlinna always worth a visit! _Suomenlinna sempre val una visita!Suomenlinna is like a big park where is always a good place to get back, walk, and in a sunny day organize a picnic or any outdoor activity with family or friends. _Per moltes i moltes vegades que hi hagis anat, sempre és un bon lloc per a tornar-hi, fer-hi una volta, i aprofitar un bon dia de sol per organitzar-hi un pícnic, o una sessió de jocs a l'aire lliure amb la família o els amics.


On a very hot day, those that even Finland has, the brave ones shall soak up the small beach in Susisaari, one of the islands of the sea-fortress.  Some people, like children, who always have their 'thermostat' regulated differently, usually get into the water without caring the cold! _En un dia ben calurós, que també n'hi ha a Finlàndia, fins i tot un pot fer el valent i intentar remullar-se a la platgeta que hi ha a Susisaari, una de les illes que conformen la fortalesa. Hi ha qui, com els nens, té el termostat corporal regulat d'una altra manera, i s'hi fica faci el temps que faci... Quin fred!


Built on a cluster of rocky skerries, the fortress consists of an irregular network of bastions. Suomenlinna has played a key role in many turning points in Finland’s history. It has been the property of three sovereign states. The majority of its buildings date from the late 18th century, the end of the Swedish era. From the early 19th century to the early 20th century, Suomenlinna – then known as Viapori – was part of Russia along with the rest of Finland. Russian-era Viapori was a lively garrison town. After Finland gained her independence, Suomenlinna became home to a coastal artillery regiment, a submarine base and the Valmet shipyard, where ships were built after the Second World War for Finland’s war reparations. _Suomenlinna, recorde'm-ho, és una fortalesa sobre sis illes, amb una xarxa irregular de bastions, Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO des del 1991, construida el 1748 per Suècia com a protecció contra l'expansió de Rússia, tot i que durant la guerra finlandesa la fortalesa es va rendir l'any 1809 sense oposar resistència, cosa que va permetre la ràpida ocupació de Finlàndia. El 1918, després de la independència del país l'any 1917, el nom va canviar de Sveaborg (en suec) o Viapori (en rus) a Suomenlinna (Castell de Finlàndia) per motius patriòtics i nacionalistes, època en què es converteix en la seu d'un regiment d'artilleria costanera, una base de submarins i la drassana Valmet, on es construïen els vaixells després de la Segona Guerra Mundial per a les reparacions de guerra de Finlàndia. 


The fortress was handed over to civilian administration by the military in 1973 with the exception of Pikku Mustasaari island, where the Naval Academy is still located. The Finnish customs authorities have an office on the islands, and Suomenlinna also houses the Suomenlinna prison. A substantial part of the repairs to the walls, ramparts and buildings are carried out by convicts. _L'any 1973 la fortalesa és cedida a l'adminsitració civil, a excepció de l'illa Pikku Mustasaari on encara hi ha l'Acadèmia Naval. Les autoritats aduaneres finlandeses encara hi mantenen una oficina, i també hi ha la presó de Suomenlinna, els reclusos de la qual s'encarreguen de la reparació i adequació dels antics murs i edificis.


The old buildings are still in everyday use as housing (There are about 900 permanent inhabitants on the islands), working space (350 people work there year round), maintenance facilities and visitor service facilities. There is a continuous building repair programme going on. The restoration of fortifications and old buildings requires considerable expertise. The 18th-century dry dock on Susisaari island is still used as a winter storage and repair facility for old wooden sailboats. _Els vells edificis serveixen de vivendes (hi ha uns 900 habitants permanents), espais de treball (unes 350 persones),  espais de manteniment, espais de lleure... Fins i tot,  el dic sec del segle 18 a l'illa de Susisaari encara s'utilitza com a espai d'emmagatzematge d'hivern i taller de reparació de vells velers de fusta. 


The natural environment on Suomenlinna is a mixture of indigenous Finnish archipelago ecosystems and centuries of horticulture. Many migratory birds stop on Suomenlinna, and several species of birds such as barnacle geese and swans nest on the islands. _L'entorn natural de Suomenlinna és una barreja dels ecosistemes primigenis de l'arxipèlag finlandès i segles d'horticultura. Moltes aus migratòries s'aturen a Suomenlinna, i diverses espècies d'aus, com oques i cignes nien a les ills.


The two-kilometer crossing with ferry from Market Square takes only about 15 to 20 minutes. _S'hi arriba amb el ferri que surt de la Plaça del Mercat, i la seva durada és només d'uns 15 0 20 minuts.

Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada