dimarts, 10 de juny de 2014

HÈLSINKI

Hyvää tiistaita (tuesday_dimarts) kaikille!
After a long weekend of deserved rest, in the coming days you'll see what we've been doing in Finland, where we met wonderful people who made ​​this journey a real treat for the senses! Specifically, we were in Helsinki, and also in the beautiful village of artists and craftsmen of Fiskars! _Després d'un cap de setmana llarg de repòs merescut, en els propers dies veureu el resultat del nostre viatge a Finlàndia, on hem retrobat gent meravellosa que hat fet d'aquesta estància un veritable plaer per als sentits! Concretament hem estat a Hèlsinki, i al bell llogaret d'artistes i artesans de Fiskars!


Although it was been our tenth time we've travelled to Finland in the last four or five years we decided that we would become once again tourists... 'advance level' tourists because we already know the city. And as can it be?, you may ask. Well... we decided to do some of the things that normally would be done on a first visit to the city, but we always postponed them. For example, a visit to the most important museums of the city. You should always leave something for next time! This, apparently, is the motto of a good tourist! _Ha estat la desena vegada que viatgem a Finlàndia en els darrers quatre o cinc anys... però, curiosament, vam decidir que, en funció del temps, ens convertiríem, novament, en turistes... en turistes avantatjats que ja coneixen la ciutat. I com pot ser, us preguntareu? Doncs perquè vam decidir fer algunes de les coses que, normalment, es farien en una primera visita a la ciutat, però que nosaltres vam anar postposant. Per exemple, la visita als museus més importants de la ciutat. Sempre s'ha de deixar alguna cosa per a la propera vegada! Aquest, sembla ser, és el lema d'un bon turista!

Dia_01
And so begins our journey with a visit to... 'Suomen Kansallismuseo', the National Museum of Finland, under a gray and a threatening sky. _I així comença el nostre viatge... amb una visita matutina al Suomen Kansallismuseo, el Museu Nacional de Finlàndia, sota un cel gris i amenaçador.


But first, why don't we have a look at the big ferriswheel of Helsinki (we talked about it already here). The Finnair SkyWheel Helsinki finally started to turn on 3 June in Katajanokka district, next to the market square and the old harbor. What a pity that we weren't already there! _Però, abans, una paradeta a la nòria que han instal·lat a Hèlsinki i de la que ja us en vam parlar aquí. La Finnair SkyWheel Helsinki finalment va començar a girar el passat 3 de juny al barri de Katajanokka, al costat de la plaça del mercat i el port. Llàstima que nosaltres ja no hi érem! 


National Museum illustrates Finnish history from prehistoric times to the present... the museum's exhibits tells of the life from a period of over 10,000 years. The National Museum building was designed by the Finnish architects Herman Gesellius, Armas Lindgren and Eliel Saarinen. They won the architectural competition for the project in 1902, and the building work was conducted mainly between 1905 and 1910. The museum was opened to the public in 1916. The museum underwent thorough renovation between 1997 and 2000. The building represents the prevailing museum architecture of the turn of the 19th and 20th centuries, according to which the various parts of the building reflect the nature of the collections and the different periods of architectural history in Finland. With its granite façade and steatite decoration, the building is one of Finland's most significant national-romantic works of architecture. _El Museu Nacional de Finlàndia il·lustra la història de Finlàndia, des de la prehistòria fins a l'actualitat. En total, un recorregut d'uns 10000 anys. L'any 1902 els arquitectes finesos Herman Gesellius, Armas Lindgren i Eliel Saarinen (el mateix que va dissenyar l'estació de tren d'Hèlsinki) van guanyar un concurs per al disseny del nou Museu Nacional. La seva construcció va començar l'any 1905 i va durar cinc anys. Al 1916 s'obria al públic. Del 1997 al 2000 se'n va fer una profunda restauració. L'edifici representa l'arquitectura per a muses pròpia dels inicis del segle 20, segons la qual les diferents parts del museu reflectien la naturalesa de les col·leccions i dels diferents períodes de la història de l'arquitectura finlandesa. El Museu és una de les obres arquitectòniques més importants de l'època romàntica de Finlàndia.


The vaulted central hall leads to the various departments of the museum. Featured on the vaults are frescoes by Akseli Gallen-Kallela from 1928 on themes from the Kalevala epic: Sammon taonta (The Forging of the Sampo), Sammon puolustus (The Defence of the Sampo), Ilmarinen kyntää kyisen pellon (Ilmarinen Ploughs a Field of Vipers) and Iso hauki (The Great Pike). They are based on the frescoes painted by Gallen-Kallela for the Finnish pavilion of the Paris World Exposition of 1900. _El distributor central del Museu duu a les diferents sales, i a les seves voltes hi ha uns frescos d'Akseli Gallen-Kallela de 1928 que representen algunes escenes del Kalevala, l'epopèia nacional de Finlàndia.


Tomorrow we will review the history of Finland through the Museum. _Demà farem un repàs a l'història de Finlàndia a través de les sales del Museu.

Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada