dilluns, 30 de juny de 2014

HÈLSINKI_fiskars

Day_dia_05
Fiskars.part.3
The most important thing in Fiskars is, of course, meeting its people... the new inhabitants of Fiskars... artisans, designers, artists...! _I coneixent a la seva gent... els artesans, els dissenyadors, els artistes, ...els nous habitants de Fiskars! Viuen i/o treballen a Fiskars,  ocupant els antics tallers i les antigues vivendes dels històrics habitants i treballadors de Fiskars.
We had the chance to meet some of these amazing people who is living the present and future of Fiskars... _Nosaltres vam tenir el privilegi de conèixer alguns d'aquests personatges que fan viu el present i el futur de Fiskars... 
We visited Karin Widnäs, ceramic artist, interested mainly in designing architectural ceramic elements, his magnificent studio-home house built by architect Tuomo Siitonen from local timber and ceramic Widnäs, clean lines and as much as possible natural light... _Vam visitar Karin Widnäs, artista ceramista, interessada, sobretot, en els elements arquitectònics ceràmics, a la seva magnífica casa-taller-estudi construida per l'arquitecte Tuomo Siitonen a partir de fusta local i ceràmica Widnäs, línies netes i tanta llum natural com sigui possible...


We visited the store of blownglass designer Camilla Moberg... _Vam visitar la botiga de productes de vidre bufat de la dissenyadora Camilla Moberg... 


We visited Rekola brewery. They say: "People are different, prefer different types of foods, beverages and flavors, therefore we produce slightly different beers!" _Vam visitar la cerveseria artesanal Rekola, que produeix cerveses, a part de les habituals,... especials... per a la gent especial, a qui agrada provar nous sabors en el menjar i en la beguda... Aquest estiu les tastarem!


We visited a true Finnish artisan glassblower... with a very peculiar sense of humor. Maybe it is because he spent many years in Italy! _Vam visitar un veritable bufador artesanal de vidre... finlandès de cap a peus... però amb un sentit de l'humor molt peculiar. Potser dels anys que va ser a Itàlia!

In Bianco Blu  you can take a course and blow your on glassware! _Bianco Blu, a part d'una visita, també podeu fer-hi un curset i bufar els vostres objectes de vidre!

We visited Kirsti Doukas and Kristian Saarikorpi, jewel designers. They both are Isidoro. They design unique pieces of jewelry, from sketch to the final exhibition of the piece. But they have managed to combine tradition with new technologies, even they have introduced 3D printing production. _Vam visitar un matrimoni de joiers, Kirsti Doukas and Kristian Saarikorpi, que conformen Isidoro. Dissenyen peces úniques de joiera, des de l'esbòs fins a l'exposició final de la peça. Però han sabut combinar la tradició amb les noves teconlogies i, actualment, ja ha implantat la impressió 3D en la producció.


We visited the studio of an artist who works with paper... Paperitalo... _Vam visitar el taller d'una artista que treballa el paper... Paperitalo...


We visited a blacksmith... Vam visitar un ferrer...


In 1994 a small group started setting up the first exhibition. Their aim was to make the exhibition a broad display of craftsmanship, design and art, focusing on quality. In 1996 the Cooperative of Artisans, Designers and Artists in Fiskars was founded and there were already thirty professionals from diverse fields living and working in Fiskars Village. Today there are 121 members, representing just about all arts and crafts imaginable. The aim of the Cooperative is to promote its members' businesses and industries. To this end, the Cooperative arranges exhibitions and acts as an agent for the members by selling their products and services, and thus Onoma shop opened. _L'any 1994 un petit grup d'aquests artistes i artesans van organitzar una exposició amb l'objectiu de mostrar la qualitat de l'artesania, el disseny i l'art que produien. L'any 1996 la Cooperativa d'Artesans, Dissenyadors i Artistes de Fiskars tenia ja 30 membres, i avui ja en són 121, i representen gairebé totes les arts i oficis imaginables. El seu objectiu és, ara, promoure el negoci i la indústria dels seus membres. Amb aquesta finalitat la Cooperativa organitza exposicions i actua com un agent per als membres mitjançant la venda dels seus productes i serveis. Per això també es va obrir a Fiskars la botiga Onoma (on no podeu deixar de probar les seves pulla acabades de fer),...


...and also a large exhibition space. The 20014 summer exhibition is called 'Blurred Lines' where artists, artisans and designers working with different material and methods join their forces creating new collaborations and exciting encounters. _...i un gran espai expositiu. L'exposició que s'hi pot veure aquest estiu és Blurred Lines, on artistes, artesans i dissenyadors treballen amb diferents materials i mètodes unint les seves forces creant noves col·laboracions i trobades emocionants. Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada