dijous, 19 de juny de 2014

HÈLSINKI

Day_dia_02
The fourth and last of the museums we visited in Helsinkiwas the submarine called Vesikko (mink). _El quart i últim dels museus que vam visitar a Hèlsinki, dels diversos que hi ha a Suomenlinna, va ser el submarí Vesikko (visó).


Have you ever been in a submarine? Certainly it is a claustrophobic experience, especially in a tiny submarine like this. Imagine yourself inside it under the sea in the middle of a great naval battle!. _Heu estat mai en un submarí? Doncs és una experiència certament claustrofòbica, sobretot dins d'un submarí tan petit com aquest, imaginant-nos al fons del mar enmig d'una gran batalla naval!


The Vesikko was built in Turku and launched in 1933. The submarine was ordered by Germany for experimental purposes. In 1936 Finland bought the submarine and it was joined to the Finnish navy. _El Vesikko va ser construit a Turku, i va entrar en ús l'any 1933. Alemania va encarregar la construcció del submarí per a fins experimentals. L'any 1936 Finlàndia el va comprar i el va incorporar a la marina de guerra finlandesa.

 

Vesikko took part in World War II with other Finnish submarines in the Baltic Sea and in the Gulf of Finland. In 1941 torpdoed the Russian 4100 tons transport ship Vyborg. It was the only one which sunk the enemy ship during the Continuation war. During the last years of the war, the Vesikko was mostly employed on escort duties. _Vesikko va ser a la 2a Guerra Mundial al Mar Bàltic i al Golf de Finlàndia juntament amb d'altres submarins. L'any 1941 va torpedejar el vaixell de transport rus de 4100 tones Vyborg. Va ser l'únic submarí en aconseguir enfonsar un vaixell enemic durant la Guerra de Continuació. Però durant els darrers anys de la Guerra, el Vesikko es va dedicar sobretot a l'escorta.
 

In the Paris treaty from 1947, Finland was forbidden to have submarines and all of them, except the Vesikko, were scrapped. In the autumn of 1962 the Vesikko was transported to its present location in Suomenlinna. On the navy's anniversary in July 9th 1973, after ten years of restorations, Vesikko was opened to the public as a museum submarine. _En el tractat de pau de París de 1947, es va prohibir a Finlàndia tenir submarins, i tots els que posseïa, a excepció de Vesikko, van ser desballestats. A la tardor de 1962 va ser traslladat a la seva posició actual a Suomenlinna, i l'any 1973, després de due anys de restauració, es va obrir al públic com a submarí-museu.


Length_longitud_ 40.9m; beam_mànega_ 4,1m; height_alçada _4,2m; draft_calat_ 5,0m. 
Test depth_profunditat màxima _ 100m.
Torpedoes_torpedes de 535mm _5; anti-aircraft gun_canó antiaeri 20mm; anti-aircraft machine gun_metralladora antiaèria de 12,7mm.
Crew_tripulació_ 17/20.Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada