dimecres, 11 de juny de 2014

HÈLSINKI

Since we are still in the National Museum of Finland, why do not we make a brief review of the history of this country! _Ja que encara som al Museu Nacional de Finlàndia, per què no fem un breu repàs a la història d'aquest país!

The oldest evidence of human activity in Finland is from the Susiluola cave site (Southern Ostrobothnia in Western Finland) dating back over 100,000 years to before the last Ice Age. _L'evidència més antiga d'activitat humana a Finlàndia és a la cova de Susiluola (Ostrobòtnia del Sud, Finlàndia occidental) que es remunta a més de 100.000 anys abans de l'última Edat de Gel.


The area of Finland was resettled after the Ice Age, and around 9,000 years ago there were dwelling sites of the so-called Suomusjärvi Culture in the southern and northern parts of the country. The Stone Age population subsisted on hunting, fishing and gathering. _L'àrea de Finlàndia va ser repoblada després de l'Edat de Gel fa uns 9.000 anys (Cultura de Suomusjärvi) al  sud i al nord del país. La població de l'Edat de Pedra subsistia de la caça, la pesca i la recol·lecció.


Agriculture and animal husbandry began to spread around 4,000 years ago, and approximately 3,500 years ago metal was introduced. The most prominent remains of the Bronze Age, however, are large burial cairns found in the coastal regions of Finland. Bronze was a rare metal, but the adoption of iron around the beginning of the Common Era, gradually made metal available to the whole population. _L'agricultura i la ramaderia es van estendre fa 4.000 anys, i fa aproximadament 3.500 anys s'introdueix el metall. Les restes més importants de l'Edat del Bronze, però, són grans túmuls funeraris que es troben en les regions costaneres de Finlàndia. El bronze era un metall rar, però l'adopció del ferro al voltant del començament de l'Era Comuna, va fer que, poc a poc, es trobés a disposició de tota la població.


In Finland prehistoric times ended with the conversion to Christianity and the establishment of Swedish rule. Western Finland became part of the Kingdom of Sweden in the middle of the 12th century, followed by Karelia in the late 13th century. In Finland the medieval period was synonymous with the power of the Catholic Church. The beginning of the Middle Ages in Finland is dated to 1155 AD, when - according to legend - the Swedes undertook the so-called First Crusade to convert the Finns to Christianity. _A Finlàndia, la prehistòria va acabar amb la conversió al cristianisme i l'establiment d'un govern suec. Finlàndia Occidental es va convertir en part del Regne de Suècia a mitjans del segle 12, seguit de Karelia a la fi del segle 13. A Finlàndia, el període medieval va ser sinònim del poder de l'Església Catòlica. El començament de l'Edat Mitjana a Finlàndia es data l'any 1155 dC, quan -segons la llegenda- els suecs emprendre l'anomenada Primera Croada per convertir els finlandesos al cristianisme.


The end of the Middle Ages is conventionally dated to the Reformation, which began in the 1520s and lasted almost a century. It was reflected only gradually in the interiors of churches and in ecclesiastical art. This was also the period when Finnish was developed as a written language. Mikael Agricola (ca. 1510-1557) became Bishop of Turku in 1554, being responsible for both spreading the Reformation in Finland and for providing religious literature in the Finnish language. Turku was the capital of the area of Finland. _La Reforma, que es va iniciar en la dècada de 1520 i va durar gairebé un segue  pisa fi a l'Edat Mitjana. Això es va reflectir de forma gradual en els interiors de les esglésies i en l'art eclesiàstic. Aquest va ser també el període en què Finlàndia desenvolupa un llenguatge escrit propi gràcies a Mikael Agricola (ca. 1510-1557), que va esdevenir bisbe de Turku al 1554, sent responsable tant de la difusió de la Reforma a Finlàndia i proportcionar una literatura religiosa en l'idioma finlandès. Turku esdevé la capital de la regió de Finlàndia.


During the 16th century the Swedish state consolidated its hold on Finland and a society based on the estates evolved. _Durant el segle 16 l'Estat suec  consolida el seu domini sobre Finlàndia, i es desenvolupa una societat basada en les heretats.


During the Middle Ages Finland had a relatively small nobility and the burghers had no established role. The clergy, or the spiritual estate, was the most important class. The vast majority, over 90% of the population consisted of the common people: the peasants, the landless rural population, hired labourers and craftsmen of the towns. _Durant l'Edat Mitjana, Finlàndia va tenir una relativament petita noblesa i els burgesos no tenien un paper establert. El clergat va ser la classe més important. La gran majoria, més del 90% de la població, estava composta de la gent comuna: els camperos, la població rural sense terra, jornalers i artesans contractats dels pobles.

The fixed furnishings, wall coverings, ceiling painting, doors and panels of this Drawing Room are from Jakkarila Manor near Porvoo S Finland. The Rococo-style items of furniture and the tiled stove are from other locations. The wall coverings with pastoral and hunting themes were painted on linen fabric by Johan Bromander of Stockholm Sweden ca. 1763. _Els mobles, els revestiments de parets, la pintura del sostre, portes i panells d'aquesta sala de dibuix són de Jakkarila Manor prop de Porvoo, Finlàndia. Els elements d'estil rococó dels mobles i l'estufa de ceràmica són d'altres llocs. Els revestiments murals amb temes pastorals i de caça van ser pintats en teixit de lli per Johan Bromander d'Estocolm, Suècia, cap al 1763.


After the War of Finland between Sweden and Russia in 1808-1809, Finland was joined to the Russian Empire as autonomous Grand Duchy. The awakening and development of nationalism and national culture were related to the general Romantic movement of the period. Also, the Kalevala poems were collected in the 1800s (the Kalevala is the Finnish national epic). Helsinki became capital of Finland in 1812. The customs and styles of St Petersburg began to appear in the 1830s also in the interiors of homes. The emperors made several official visits to Finland and some of them spent their holidays in the country. _Després de la Guerra de Finlàndia entre Suècia i Rússia 1808-1809, Finlàndia es va unir a l'Imperi Rus com a Gran Ducat autònom. El despertar i el desenvolupament del nacionalisme es relacionava amb el moviment romàntic generalitzat de l'època. A més, els poemes Kalevala es van recoiler al segue 19 (el Kalevala és l'epopèia nacional finlandesa). Hèlsinki va esdevenir capital de Finlàndia al 1812. Els costums i estils de Sant Petersburg van començar a aparèixer a la dècada de 1830. Els emperadors van fer diverses visites oficials a Finlàndia i alguns d'ells van passar les seves vacances al país.


In 1917, Russia had a revolution and in the same year Finland became independent. In Finland, however, started a civil war in 1918. In 1919 it was signed the Constitution of Finland, and it was decided that Finland is a republic. In 1939-1940 there was the Winter War between Finland and the Soviet Union, and after that, it was held the Continuation War 1941-1944. It was agreed in the peace treaty that Finland should cede to the Soviet Union a number of areas, and pay high war reparations. After wars, life was poor. People did a lot of work, because the country should be rebuilt. Helsinki Olympic Games were held in 1952, which was an important international event for Finland. _La Revolució russ a va ser al 1917, el mateix any en què Finlàndia es va independitzar. A Finlàndia, però, va començar una guerra civil al 1918. Al 1919 es va signar la Constitució de Finlàndia, i es va decidir que Finlàndia seria una república. 1939-1940 es va produir la Guerra d'Hivern entre Finlàndia i la Unió Soviètica, i després d'això, es va dur a terme la Guerra de Continuació 1941-1944. Es va acordar en el tractat de pau que Finlàndia hauria de cedir a la Unió Soviètica una sèrie d'àrees, i pagar grans reparacions de guerra. Després de les guerres, la vida era molt pobra. La gent va treballar molt per a reconstruir el país. Els Jocs Olímpics d'Hèlsinki es van celebrar al 1952, que va ser un esdeveniment international de gran importància per a Finlàndia.


In the 1960s, many moved from the countryside to cities, but cities couldn't often offer no  sufficient jobs for everyone. That is why many people went abroad, the highest in Sweden. Gradually, the Finnish economy and society evolved, and today Finland is a European welfare state. Finland joined the European Union in 1995, and the euro was introduced in 2002. _A la dècada de 1960 molta gent es van traslladar del camp a les ciutats, però les ciutats no podien sovint oferir suficients llocs de treball per a tots. És per això que moltes persones van marxar a l'estranger, sobretot a Suècia. A poc a poc, l'economia finlandesa i la societat van evolucionar i avui dia Finlàndia és un estat del benestar europeu. Finlàndia es va unir a la Unió Europea al 1995, i al 2002 es va introduir l'Euro.


Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada