dimecres, 15 d’octubre de 2014

BARCELONA

Hyvää keskiviikkoa (wednesday_dimecres) kaikille!
A few months ago we show you the different types of tile used in Barcelona when talking about the so-called 'Flower of Barcelona'. It was here  _Fa uns mesos us vam proposar un repàs pels diferents tipus de panot de les voreres de Barcelona amb l'excusa per parlar de l'anomenada Flor de Barcelona. Va ser aquí.


You can now see another one called 'Diagonal tile', which is being installed during the renovations being carried out at the Avinguda Diagonal in Barcelona between the Francesc Macia square and Passeig de Gràcia. _Ara us n'ensenyarem un altre... l'anomenat panot Diagonal, que s'està instal·lant durant la reforma que s'està duent a terme a l'Avinguda Diagonal de Barcelona entre la plaça Francesc Macià i el Passeig de Gràcia.


It is an innovative pavement and reproduces the aesthetics and functionality of the tree leaves so characteristic of this avenue. Its color is light greenish gray. The material is micro-high-strength concrete incorporating additives produced by the photocatalytic activity, the effects of self-cleaning, antibacterial and abatement of nitrogen oxides. The base of the piece incorporates recycled aggregates to reduce their ecological footprint. Its compactness also facilitates cleaning. _És un paviment innovador en estètica i funcionalitat i reprodueix les fulles dels plàtans tan característics de l’avinguda. És d’un color gris clar, tirant a verdós. El material és micro-formigó d’alta resistència i incorpora additius que produeixen, per l’activitat fotocatalítica, efectes d’autoneteja, bactericides i de descontaminació d’òxids de nitrogen. La base de la peça incorpora àrids reciclats per reduir la seva petjada ecològica. La seva compacitat, a més, en facilita la neteja.


The design is by Terradas Arquitectes, and the production, by the historic firm Escofet. _El disseny és de Terradas Arquitectes, i la producció, de la històrica casa Escofet.

Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada