dimarts, 30 de setembre del 2014

A CASA NOSTRA hi ha...

A CASA NOSTRA hi ha... plats. I a casa de qui no, oi?
We have recently changed our dishware, but we decided that we wouldn't buy a new one, without any kind of personality, but some with story behind it. _Recentment hem canviat la vaixella de casa, i vam decidir que no en compraríem una de nova i sense cap mena de personalitat, sinó que havia de tenir algun tipus d'història al darrere.
Low plates made a trip through Finland for several days, last June, and a 4 hour flight from Helsinki to our town house spread over cases (those you can bring with you inside the plane) and several bags (12 dishes in total). Yes. We bought these low plates in Helsinki, in a old dishware shop (AstiaTaivas), that sells those produced by the famous Arabia company, pioneer of modern Finnish design tableware since 1873. _Els plats... plans, per dir-ho així, van fer un viatge de diversos dies per Finlàndia, el mes de juny passat, i unes 4 hores de vol des d'Hèlsinki fins a la nostra casa de la ciutat, repartits en maletes (de les que es pugen a l'avió) i bosses vàries (12 plats en total). Sí. Aquests plans els vam comprar a Hèlsinki, en una botiga de recanvis de vaixelles tradicionals (AstiaTaivas), sobretot de les produïdes per la famosa casa finesa Arabia, pionera del disseny finès modern de vaixelles des de 1873.


'Koralli' is a design from Finnish Raija Uosikkinen (1923-2004) from the 80's, but using the model that the also Finnish designer Ulla Procope (1921-1968) created in the 60's for the 'Ruska' series. _Koralli és un disseny de la finlandesa Raija Uosikkinen (1923-2004) dels anys 80, però utilitzant la mateixa forma que la també dissenyadora finlandesa Ulla Procopé (1921-1968) als anys 60 va crear per a la sèrie Ruska.


Deep plates came from my grandmother's house... old fashioned for good... with some scratches, as a good vintage stuff. _Els plats sopers van venir de casa de la meva àvia... old fashioned com Déu mana... amb algun escrostonament, com ha de ser el bon vintage.


What about the dessert plates? We found them in  a little old-fashioned shop in Mercantic, Sant Cugat, a large permanent market of furniture, antiques and curiosities. _I pel que fa als plats de postre, de moment són aquests que vam trobar en una petita botiga antiquaria de vaixelles dins de Mercantic, a Sant Cugat, un gran mercat permanent de mobles, objectes antics i curiositats.


These are those you could have found in an old inn (at least, in Catalonia). As they turned out to be a bit small for a main course, we decided to use them as dessert plates. They are white, old obviously, opac china that keeps its character, and some of them have some small scratches. _Són els típics que nosaltres en diem de fonda, però com que van resultar ser una mica petits com a plat principal, vam decidir que servirien com a plats de postres. Són blancs, antics, òbviament, de porcellana opaca que els otorga el caràcter, i també algun d'ells tenen algun petit escrostonament.


We'll talk soon about the table you can see in the pictures, as well about the dishware of our countryside house. _De la taula que veieu també en podem parlar un altre dia... així com de la vaixella que tenim a la casa de la muntanya.

Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada